Rhydywaun 3G 2

Bydd gwaith atgyweirio'n mynd rhagddo'n fuan i unioni'r difrod gafodd ei wneud i'r cae chwaraeon 3G yn Aberdâr yn dilyn Storm Dennis – er budd timau chwaraeon lleol, ysgolion a'r gymuned ehangach.

Mae'r cyfleuster, sydd ar dir Canolfan Hamdden Sobell yn Aberdâr, ar gau yn dilyn difrod difrifol yn sgil y stormydd ofnadwy yn gynharach eleni. Mae'r Cyngor bellach wedi penodi South Wales Sports Grounds yn gontractwr sy'n gyfrifol am wneud y gwaith atgyweirio.

Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 3 Awst, gan barhau am tua phum wythnos – a bydd hyn yn sicrhau bod modd defnyddio'r cyfleuster eto.

Bydd y cynllun atgyweirio'n cynnwys newid wyneb y carped a'i haen waelodol yn llwyr. Cawson nhw eu difrodi fel bod dim modd eu hatgyweirio yn dilyn y llifogydd. Bydd y gwaith yn cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Rwy'n falch y bydd y cae chwaraeon 3G yn Aberdâr yn cael ei ddefnyddio'n fuan iawn, gan ei fod yn gyfleuster sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth gan lawer o aelodau'r gymuned. Mae'n newyddion da bod modd i ni gynnal y gwaith atgyweirio angenrheidiol gyda'r tymor chwaraeon yn y gaeaf a'r flwyddyn academaidd newydd yn prysur agosáu.

"Mae'r cyfleuster yn un o 13 cae chwaraeon 3G awyr agored ar draws y Fwrdeistref Sirol, sy'n amhrisiadwy i'n harlwy hamdden awyr agored, yn enwedig dros fisoedd y gaeaf. Mae hefyd gyda ni dri chyfleuster athletau awyr agored o'r radd flaenaf – yn y Beddau, trac newydd a gafodd ei agor yn ddiweddar yng Nghwm Clydach, a Stadiwm Ron Jones (gwerth £3 miliwn), sydd dafliad carreg o gae 3G Aberdâr."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 3rd Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.