Ynysybwl Road 2

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i atgyweirio dwy wal gynhaliol rhwng Ynys-y-bwl a Glyn-coch yn dilyn difrod gan Storm Dennis – sy'n gofyn am osod goleuadau traffig dros dro a therfyn cyflymder is ar ran o'r B4273, Heol Ynysybwl.

Bydd cynllun gwerth £270,000 yn dechrau o ddydd Iau, 6 Awst. Y disgwyl yw i'r gwaith bara tua 10 wythnos, ac mae'r Cyngor wedi penodi Alun Griffiths (Contractors) Ltd i wneud y gwaith.

Mae'r ddwy wal gynhaliol uwchben afon Nant Clydach, ac yn cynnal Heol Ynysybwl. Mae'r wal gyntaf tua 125 metr o hyd a bydd yn rhaid ailgodi sawl rhan yn ogystal â chynnal gwaith ailbwyntio'n gyffredinol. Mae'r ail strwythur yn gofyn am atgyweiriadau lleol i'r basgedi o gaergawelli presennol yn ogystal â gosod llenwad concrid ar waelod y wal. Bydd gwaith hefyd yn cynnwys gwaredu llystyfiant o bob wyneb ar y wal.

Bydd angen rheoli traffig drwy gydol y cynllun, gan gynnwys goleuadau traffig ar lôn tua'r dwyrain o Heol Ynysybwl, wrth ymyl y wal, er mwyn hwyluso'r broses o gau'r lôn. Serch hynny, bydd modd i gerbydau a cherddwyr barhau i ddefnyddio’r ffordd.

Bydd cyfyngiad ar derfynau cyflymder i yrwyr (30mya) hefyd mewn grym ar gyfer rhan 800 metr o Heol Ynysybwl – bydd y contractwr yn gosod arwyddion yn glir i ddangos hyn. Bydd yr holl waith sy'n gysylltiedig â'r cynllun yn cadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ariannu, neu fynd ar drywydd buddsoddiad allanol, i drwsio'r difrod seilwaith sylweddol gafodd ei achosi yn sgil Storm Dennis a'r digwyddiadau o dywydd eithafol digynsail eraill yn gynharach eleni. Cyfrannodd y storm at ddifrod i’r ddwy wal gynnal yn y lleoliad yma ar hyd Heol Ynysybwl.

"Mae'r ddwy wal ymhlith 1,500 o strwythurau mae'r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw - o waliau i geuffosydd a phontydd – ac mae buddsoddiad cyfalaf gwerth £6 miliwn wedi ei ddyrannu ar gyfer gwaith o'r fath yn 2020/21. Mae cynlluniau adnewyddu neu gynnal a chadw yn mynd yn eu blaen mewn nifer o leoliadau ar hyn o bryd, gan gynnwys Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn, Pont St Alban ym Mlaenrhondda, Stryd yr Orsaf yn Nhreherbert a Phont Fictoria ym Mhontypridd, ynghyd â sawl prosiect atgyweirio yn sgil y difrod wedi Storm Dennis.

"Bydd y cynllun sydd ar y gweill ar gyfer Heol Ynysybwl yn golygu bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro a gostwng y terfyn cyflymder rhwng Ynys-y-bwl a Glyn-coch, er mwyn i'r gwaith gael ei wneud yn ddiogel. Diolch i ddefnyddwyr y ffordd ymlaen llaw am eu cydweithrediad."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.