Gwawr Street 2 - Copy

Bydd y Cyngor yn adeiladu wal gynnal newydd yn Stryd Gwawr yn Aberaman. Er mwyn bwrw ymlaen â'r cynllun cymhleth yma, bydd raid rhoi system rheoli traffig yn ei lle drwy gydol y gwaith.

Cafodd y wal ei chwalu yn ystod haf 2019 a chafodd contractwr arbenigol ei benodi gan y Cyngor i gynnal gwaith adfer brys er mwyn sicrhau bod y strwythur yn ddiogel. Mae'r gwaith adeiladu wal newydd yn gymhleth am nifer o resymau. Mae'r wal wrth ymyl Nant Gwawr, mae yna brif bibell ddŵr gerllaw a'r briffordd yw'r unig fynedfa i'r stryd ar gyfer cerbydau.

Mae'r Cyngor bellach wedi cyhoeddi y bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun, 17 Awst, ac mae wedi penodi cwmni CentreGreat Ltd yn gontractwr i gyflawni'r cynllun. Bydd y gwaith yn cymryd tua 16 wythnos, yn dibynnu ar y tywydd a'r amgylchiadau mewn perthynas â'r Coronafeirws. Bydd y gwaith yn cadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol.

Yn rhan o'r gwaith bydd raid clirio'r safle, ailalinio cyrsiau dŵr, adeiladu wal goncrid wedi'i hatgyfnerthu, ehangu ffyrdd i gerbydau a chreu llwybrau troed.

Bydd gwaith rheoli traffig angenrheidiol ar rai adegau er mwyn bwrw ymlaen â'r gwaith yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys gosod goleuadau traffig dros dro. Serch hynny, dydyn ni ddim yn rhagweld y bydd raid cau'r ffordd. Bydd trigolion lleol yn derbyn llythyr sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth am y cynllun cyn bo hir.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Mae'r gwaith yma i adeiladau wal newydd yn Aberaman yn gymhleth oherwydd nifer o resymau. Mae'r nant yn agos i'r wal a'r briffordd gyfagos yw'r unig fynedfa i gerbydau i drigolion sy'n byw yno. Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos iawn â chontractwyr arbenigol a Dŵr Cymru, gan gofio bod yna brif bibell ddŵr gerllaw, er mwyn dechrau ar y gwaith yma.

"Mae'r Cyngor yn gyfrifol am atgyweirio a chynnal a chadw 1,500 o waliau, cwlfertau a phontydd sy'n cynnal ein rhwydwaith ffyrdd. Mae Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd ar gyfer 2020/21, sydd werth £25.02 miliwn, yn cynnwys buddsoddiad o £6 miliwn ar gyfer gwaith o'r fath. Mae gwaith ar brosiectau pwysig yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar bont Castell Ifor yn Nhrehopcyn a Phont St Alban ym Mlaenrhondda, ynghyd â chynlluniau waliau afon yn Stryd yr Orsaf yn Nhreherbert, Pont Fictoria ym Mhontypridd ac ar Heol Ynys-y-bŵl. Mae gwaith atgyweirio o ganlyniad i Storm Dennis hefyd naill ai ar waith neu wedi'u cwblhau ar 12 safle.

"Bydd y gwaith yma yn Stryd Gwawr yn golygu adeiladu wal gynnal newydd ar ôl i'r hen wal gael ei chwalu yr haf diwethaf. Bydd trigolion lleol yn derbyn llythyr cyn bo hir sy'n egluro manylion llawn y gwaith, a'r mesurau rheoli traffig y gallen nhw eu disgwyl. Mae ein contractwr yn gobeithio gallu cwblhau'r gwaith yma heb orfod cau'r ffordd. Hoffwn i ddiolch ymlaen llaw i drigolion am eu cydweithrediad a'u hamynedd wrth i ni gwblhau'r gwaith yma."

Gweld cynlluniau:

Cynlluniau Wal Gynnal Stryd Gwawr – Trefniant Cyffredinol y Wal Arfaethedig

 

Cynlluniau Wal Gynnal Stryd Gwawr – Cynllun y Safle a Maint y Gwaith

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.