FT256 (1)

Mae cyn-berchennog cwmni llogi sgipiau lleol, a gafodd ei ddal ar ôl gofyn i'w yrrwr dipio sbwriel yn anghyfreithlon mewn lôn gefn yn RhCT, wedi cael DIRWY o bron £1500 am ei drafferth!

Dyna droseddwr arall wedi dysgu y byddwn ni'n dal unrhyw un sy'n tipio sbwriel yn anghyfreithlon yn RhCT! Roedd Mr Andrew Green yn arfer bod yn gyfarwyddwr ar gwmni llogi sgipiau lleol, a chafodd ei farnu'n euog am fynd ati'n fwriadol i drefnu bod LLOND LORI o wastraff yn cael ei dipio y tu ôl i Stryd Ceridwen yn y Maerdy.

Cafodd Mr Green, sydd o bentref Pengam, DDIRWY o £1331 am iddo ddweud wrth un o'i yrwyr i adael y sbwriel mewn lôn gefn, yn dilyn anghydfod gyda chwsmer. Dywedodd Mr Green fod y cwsmer wedi gwrthod talu am logi'r sgip am ei bod hi'n "rhy ddrud", ac wedi gofyn i'r cwmni wagio'r sgip fel bod modd trefnu i gwmni "rhatach" gasglu'r sbwriel. Aeth y diffynnydd ymlaen i honni bod ei gwmni wedyn wedi dychwelyd i'r safle er mwyn codi'r sbwriel a chael gwared arno mewn modd priodol.

Cafodd Carfan Gorfodi Gofal y Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf wybod am y sbwriel, a phan aeth y Swyddog Gorfodi draw i'r safle, doedd dim tystiolaeth o bwy oedd yn gyfrifol am y gwastraff adeiladu i'w weld. Serch hynny, cafodd lori'r cwmni ei ffilmio'n tipio'r sbwriel yn anghyfreithlon.

Cafodd y sbwriel ei glirio gan Garfan Casglu Sbwriel y Cyngor, ac roedd angen defnyddio cryn dipyn o arian ein trethdalwyr i wneud hynny.

Plediodd Mr Green, sy'n 55 oed, yn euog i'r cyhuddiadau yn Llysoedd Ynadon Merthyr Tudful ar 7 Awst a chafodd ei erlyn am Dipio Anghyfreithlon o dan Adran 33(1)(a) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Cafodd ddirwy o £665 am ei ddrwgweithred, ac roedd gofyn iddo dalu gwerth £600 o gostau yn ogystal â £66 i'r dioddefwr.

Yn ystod pandemig y Coronafeirws, mae mannau agored wedi bod yn adnodd hollbwysig i lawer o drigolion, ac mae'n hanfodol ein bod i gyd yn gofalu am yr ardaloedd yma er mwyn sicrhau eu bod yn lân, yn wyrdd ac yn ddiogel i'w mwynhau. Mae bellach yn bwysicach fyth bod y rhai sy'n difetha ein Bwrdeistref Sirol yn cael eu dal a'u herlyn am eu gweithredoedd anghyfrifol.

Fydd achosion o dipio'n anghyfreithlon, taflu sbwriel neu beidio â chodi baw cŵn ddim yn cael eu goddef yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r achos diweddaraf yn dangos y bydd y Cyngor yn defnyddio pob un o'i bwerau i ddal unigolion sy'n gyfrifol am ddifetha ei drefi a'i gefn gwlad bob tro.   

Yn ogystal â chynnal gwiriadau rheolaidd ledled y Fwrdeistref Sirol ac ymateb i bryderon sy'n dod i law, mae gan y Cyngor nifer o gamerâu dirgel, teithiol sy'n cael eu gosod mewn lleoliadau allweddol er mwyn ceisio dal troseddwyr wrthi'n tipio'n anghyfreithlon.

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Cyfadran – Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng-flaen Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae'r erlyniad llwyddiannus yma'n anfon neges glir na fydd tipio anghyfreithlon yn cael ei oddef. Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o achosion lle mae'r Cyngor wedi cymryd camau pellach pan mae pobl wedi gadael, neu fethu â rheoli, eu heitemau gwastraff.

“Does dim esgus dros dipio anghyfreithlon, a byddwn ni'n defnyddio’r holl bwerau sydd gyda ni i ddwyn troseddwyr i gyfrif. Mae gan y Cyngor nifer o Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ledled y Fwrdeistref Sirol sy'n derbyn y rhan fwyaf o'r eitemau a gaiff eu tipio'n anghyfreithlon yn ein strydoedd, ein trefi a'n mynyddoedd hardd. "

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i roi gwybod i ni am achosion o Dipio'n Anghyfreithlon, Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn RhCT, dilynwch y Cyngor ar Facebook/Twitter neu alw heibio i www.rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.