silly

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r Sialens Ddarllen yr Haf flynyddol i'n darllenwyr iau, ac yn gwneud hynny gan gadw at y canllawiau a'r rheoliadau cyfredol.

Mae holl adeiladau llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd o ganlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol yng Nghymru, ond mae gwasanaeth 'Archebu a Chasglu' ar gael i ddarllenwyr brwd y Fwrdeistref Sirol mewn 9 o'r llyfrgelloedd yn RhCT.  Mae'r Cyngor yn anelu at gynnig gwasanaeth Archebu a Chasglu yn y 4 cyfleuster llyfrgell arall erbyn diwedd mis Awst.

Llyfrgelloedd RhCT: Archebu a Chasglu

Er gwaethaf pandemig y Coronafeirws, rydyn ni'n parhau i annog pobl ifainc i gasglu llyfrau yn ystod gwyliau'r ysgol er mwyn cynnal neu hyd yn oed gwella'u sgiliau llythrennedd.

Y bwriad yw cael plant rhwng 4 ac 11 oed i ddarllen hyd at chwe llyfr yn rhan o Sialens Darllen yr Haf ar-lein sy'n cael ei chynnal yn ystod gwyliau'r haf. Mae sgiliau llythrennedd plant yn tueddu gwaethygu yn ystod y cyfnod yma.

Er mwyn diogelu'r cyhoedd, mae'r gweithgareddau eleni yn cael eu cynnal ar-lein yn hytrach nag yn llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol, sydd â chyfrifoldeb dros lyfrgelloedd: "Rydyn ni'n byw mewn cyfnod anodd sydd heb ei debyg, ac wrth i nifer o wasanaethau a gweithgareddau ailddechrau'n raddol, rhaid i ni aros yn effro i'r ffaith bod COVID-19 dal yn ein plith ni.

"Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn parhau i fod yn fenter bwysig a hwyliog sy'n cael ei chynnal yn ystod gwyliau'r haf gyda chymorth staff ein llyfrgelloedd. Cafodd nifer o'r staff yma'u hadleoli yn ystod y pandemig er mwyn cefnogi meysydd gwasanaeth allweddol y Cyngor wrth i'r Awdurdod Lleol ymateb i'r argyfwng cenedlaethol.

"Nid yn unig y mae Sialens Ddarllen yr Haf eleni yn annog ein pobl ifanc i godi llyfr mewn cyfnod pan fyddan nhw ddim o reidrwydd yn ei wneud, yn enwedig yn y tywydd braf pan fyddai'n well gyda nhw wneud rhywbeth arall, ond mae hefyd yn ffordd wych o gyflwyno pobl ifainc i lenyddiaeth ac i ehangu eu dychymyg."

Sgwad Wirion yw'r thema eleni, ac mae darllenwyr ifainc yn cael eu hannog i gofrestru AM DDIM ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf ac i ddarllen beth bynnag sy'n eu gwneud nhw'n hapus, i fwrw ati i fod yn wirion a mwynhau.

Mae'r awdur a'r dylunydd llyfrau i blant adnabyddus Laura Ellen Anderson wedi creu darluniau arbennig ar gyfer y fenter ddarllen. Yr unig beth sydd angen i'n darllenwyr ifainc ei wneud yw darllen chwe llyfr o'u dewis er mwyn casglu gwobrau arbennig ar hyd y ffordd.

Sialens Ddarllen yr Haf yw'r rhaglen 'darllen er pleser' mwyaf i blant yn y DU. Y llynedd yn unig, fe aeth 700,000 o blant a'u teuluoedd ati i gymryd rhan.

Cafodd y Sialens Ddarllen yr Haf gyntaf ei chynnal yn 1999 ac mae'n fenter flynyddol sydd â thema wahanol bob blwyddyn. Mae'r rhaglen yn cael ei chynnal gan The Reading Agency, ar y cyd â llyfrgelloedd cyhoeddus, cyhoeddwyr ac ysgolion ledled y DU ac mae'n cael ei chefnogi gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Cofrestrwch AM DDIM er mwyn ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.