park lane 1

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun lliniaru llifogydd yn Lôn y Parc yn Nhrecynon, gan ddefnyddio cyllid y Cyngor ar y cyd â Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd ynghyd â chynyddu bioamrywiaeth yr ardal hefyd.

Bydd y cynllun gwerth £550,000, a fydd yn cychwyn yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 10 Awst, yn cynnwys gwaith o ailosod y system pibellau a thyllau archwilio gyda sianel wyneb dŵr newydd a phwll gwanhau llifogydd. Bydd hyn yn cynyddu capasiti'r rhwydwaith yn sylweddol yn ystod cyfnodau o law trwm.

Mae'n bwysig nodi y bydd y cynllun hefyd yn cynyddu bioamrywiaeth yr ardal yn y tymor hir, gan y bydd basn y pwll newydd yn cael ei ddefnyddio fel glaswelltir sy'n llawn rhywogaethau.

Mae'r Cyngor wedi penodi Horan Construction Cyf ar gyfer cwblhau'r cynllun yma - fydd yn para tua 12 wythnos. Fydd traffig ddim yn cael ei effeithio'n sylweddol o fewn yr ardal yma. Fodd bynnag, bydd yr hawl tramwy cyhoeddus sydd drws nesaf i gaeau chwarae Cae Pugh ar gau drwy gydol y cyfnod y bydd y gwaith yn mynd rhagddo am resymau diogelwch. Bydd arwyddion clir yn nodi fod y caeau chwarae ar gau.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Mae'r Cyngor wedi croesawu buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru a fydd yn cynnwys cyfanswm o fwy na hanner miliwn o bunnoedd er mwyn cyflawni'r cynllun pwysig yma yn Lôn y Parc, ynghyd â chyllid ar y cyd gan raglen BuddsoddiRhCT. Bydd y gwaith yn lleihau'r perygl o lifogydd yn sylweddol er budd trigolion lleol, ac yn cyfrannu at gynnydd ym mioamrywiaeth yr ardal hefyd.

"Mae'r Cyngor yn parhau i fuddsoddi a mynd ar drywydd cyllid allanol ar gyfer cynlluniau i liniaru perygl o lifogydd sy'n effeithio ar seilwaith, cartrefi a busnesau. "Ym mis Mehefin 2020, dyrannwyd dros £3 miliwn o gyllid i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru drwy'r Grant Ffyrdd Cydnerth ar gyfer 2020/21, er mwyn ariannu cynlluniau seilwaith draenio priffyrdd mewn 16 o leoliadau sy wedi'u targedu yng Nghwm Rhondda a Chwm Cynon. Mae un o'r cynlluniau cyntaf sy'n defnyddio'r cyllid newydd yma wedi cychwyn yn ddiweddar ar ffordd liniaru'r Porth.

"Rydyn ni hefyd yn parhau i ymrwymo i wneud gwaith atgyweirio ar seilwaith yn dilyn y tywydd digynsail eleni, a oedd, wrth gwrs, yn cynnwys Storm Dennis. Mae dros 12 o gynlluniau i drwsio cwlferi, waliau afonydd a strwythurau naill ai wedi'u cwblhau neu ar y gweill, tra bod y Cyngor wedi cyhoeddi'n ddiweddar ei fwriad i ddod â Lido Ponty a Phont Parc Ynysangharad yn ôl i ddefnydd erbyn gwanwyn 2021.

"Bydd y cynllun lliniaru llifogydd sydd ar y gweill yn Lôn y Parc yn cael ei gwblhau dros y misoedd nesaf, a bydd y Cyngor yn gweithio'n agos iawn gyda'i gontractwr i gyflwyno a chwblhau'r cynllun pwysig yma gyda chyn lleied â phosibl o darfu."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.