Skip to main content

Bydd Wych ac Ailgylcha dros y Nadolig

christmas-recycling-MAIN web

Mae ein criwiau a’n trigolion Gwych eisoes wedi dangos i ni, er gwaethaf y pandemig presennol, fod ailgylchwyr gwych yma yn RhCT!

Yn ystod y Nadolig rydyn ni'n gofyn i drigolion RhCT barhau â'u gwaith gwych a llenwi eu bagiau clir a'u bagiau gwastraff bwyd â'u holl deunyddiau Nadoligaidd ychwanegol er mwyn sicrhau ein bod ni'n cael Blwyddyn Newydd ddi-wastraff!

Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn nodi bod modd cynnal dathliadau'r Nadolig fel rhan o swigen estynedig â thri chartref ynddi - gallwn ddathlu unwaith eto. Eto i gyd, mae'r dathliadau yma'n aml yn cynnwys llawer o fwyd ac anrhegion. Dros gyfnod yr ŵyl amcangyfrifir bod gwastraff cartref yn cynyddu dros 30% – sy'n golygu llawer o ailgylchu ychwanegol!

Gall trigolion fwynhau Nadolig gwyrddach drwy ailgylchu'r gwastraff bwyd anochel (esgyrn twrci, gweddillion o'r plât ac ati), poteli plastig ychwanegol, potiau, papur lapio, cardiau Nadolig, coed Nadolig go iawn, tybiau a hambyrddau, caniau metal, poteli gwydr, jariau, bocsys cardfwrdd, batris a llawer yn rhagor dros y Nadolig.

Er gwaethaf y sefyllfa anodd yn 2020, mae trigolion RhCT wedi llwyddo i fod yn Ailgylchwyr Gwych, ac yn sgil eu hymdrechion rydyn ni wedi casglu dros 37,700 tunnell o ddeunydd ailgylchu ers mis Ebrill! 

Mae hyn yn cyfateb i 1178 o lorïau ailgylchu. Os bydd trigolion yn parhau â'r ymdrechion yma dros yr ŵyl, rydyn ni ar y trywydd iawn i gael 'Gwyliau Gwych, di-wastraff'.

Mae'r cynllun ailgylchu bwyd yn mynd o nerth i nerth, gyda fwyfwy o drigolion yn dweud eu bod yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Mae 20% o'r gwastraff rydyn ni'n ei gasglu bob mis yn wastraff bwyd.

Wrth gwrs, y peth hawsaf i'w ailgylchu yw'r holl blastig, papur a chardfwrdd y dewch chi ar eu traws dros gyfnod y Nadolig. Felly, ar ôl agor yr anrhegion a phendroni ynghylch sut i glirio'r mynydd o focsys, bagiau papur a phapur lapio – ewch i ôl bag ailgylchu clir a llenwch e'n gyflawn. Rhowch yr HOLL bapur lapio mewn bag CLIR ar wahân, gan gynnwys papur lapio ffoil neu sgleiniog. Gwnewch focys cardfwrdd a bagiau papur yn wastad er mwyn gwneud lle yn eich bag ailgylchu.

I wneud rhagor o le fyth, mae modd i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned i gael gwared ar eitemau does dim modd eu gosod ar ymyl y ffordd, fel dillad, hen deganau ac eitemau trydanol - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n didoli'ch gwastraff cyn mynd i ganolfan ailgylchu, sicrhewch nad oes symptomau Covid-19 gyda chi a chofiwch gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol cyfredol (https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/BinsandRecycling/FindaTiporRecyclingCentre/CRCSiteRules.aspx ).

Bydd y canolfannau ar agor rhwng 8am a 5.30pm bob dydd. Byddan nhw'n cau am 3.30pm ar 24 a 31 Rhagfyr a byddan nhw ar gau drwy gydol Dydd Nadolig, Dydd San Steffan, dydd Sul 27 Rhagfyr a Dydd Calan.

Hoffech chi ragor o fanylion? Ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuAdegNadolig

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

 "Hoffwn ddymuno Nadolig di-wastraff i'n holl drigolion ni a diolch i bob un ohonyn nhw am gefnogi dyfodol gwyrddach ar gyfer RhCT drwy gydol y flwyddyn.

"Mae cyfnod y Nadolig yn golygu gwastraff ychwanegol ac mae'n amser gwych i chi ddechrau meddwl yn wyrdd ac ailgylchu'r holl becynnu ychwanegol, papur lapio, cardiau a batris.

"Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gefnogi pobl ac yn annog trigolion i barhau â'u gwaith da drwy gydol y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu hygyrch ac arloesol, ac mae hyn yn mynd law yn llaw â'r gwaith parhaus o addysgu'r cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth yn ei blith.

"Mae cefnogaeth ein trigolion tuag at ein gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd wedi bod yn rhyfeddol hyd yma, a hoffwn i ddiolch i'n trigolion am chwarae eu rhan.

"Daliwch ati a helpwch ni i wneud 2021 yn flwyddyn newydd lân."

Newidiadau i'r trefniadau casglu dros adeg y Nadolig:

Bydd eich casgliadau wythnosol ar gyfer deunyddiau i'w hailgylchu, bwyd, cewynnau a gwastraff bagiau du yn newid yn ystod wythnosau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Bydd casgliadau sydd i fod ddydd Gwener 25 Rhagfyr yn cael eu casglu ddydd Llun 28 Rhagfyr a bydd casgliadau dydd Llun i ddydd Mercher yr wythnos honno'n hepgor diwrnod - mae dydd Llun yn symud i ddydd Mawrth, dydd Mawrth i ddydd Mercher, dydd Mercher i ddydd Iau.

Yna bydd casgliadau dydd Iau (31 Rhagfyr) a dydd Gwener (1 Ionawr) yn hepgor dau ddiwrnod. Bydd casgliad dydd Iau yn symud i ddydd Sadwrn, a dydd Gwener i ddydd Sul.

Bydd y trefniadau arferol ar gyfer casgliadau yn ailddechrau ddydd Llun 4 Ionawr 2021.

Bydd eisiau i wastraff ac ailgylchu'r cartref (ynghyd â gwastraff bwyd a chewynnau) gael eu gosod yn y man arferol erbyn 7am ar y diwrnod casglu newydd:

Diwrnod Casglu Arferol

Diwrnod Casglu Dros Dro

Dydd Llun 21 Rhagfyr 

Dim Newid

Dydd Mawrth 22 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Mercher 23 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Iau 24 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Gwener 25 Rhagfyr

Dim Casgliad. Casgliad wedi'i symud i ddydd Llun 28 Rhagfyr

Dydd Sadwrn 26 Rhagfyr

Dim Casgliad 

Dydd Sul 27 Rhagfyr

Dim Casgliad

Dydd Llun 28 Rhagfyr

Casgliadau o 25 Rhagfyr

Dydd Mawrth 29 Rhagfyr

Casgliadau o 28 Rhagfyr

Dydd Mercher 30 Rhagfyr

Casgliadau o 29 Rhagfyr

Dydd Iau 31 Rhagfyr

Casgliadau o 30 Rhagfyr

Dydd Gwener 1 Ionawr 2021

Dim casgliadau

Dydd Sadwrn 2 Ionawr 2021

Casgliadau o 31 Rhagfyr 

Dydd Sul 3 Ionawr 2021

Casgliadau o 1 Ionawr 2021

Dydd Llun 4 Ionawr 2021

Gwasanaethau Arferol yn Ailddechrau

Bydd gwasanaethau eraill fel casglu eitemau mawr a dosbarthu biniau ag olwynion / biniau gwastraff bwyd yn cael eu hatal o ddydd Iau 24 Rhagfyr er mwyn i ni allu defnyddio cymaint o adnoddau â phosibl i gasglu'r llwyth mwyaf erioed o wastraff ailgylchu rydyn ni'n ei ddisgwyl eleni. Bydd y gwasanaethau arferol yn ailddechrau o ddydd Llun 11 Ionawr.

Casgliadau Coed Nadolig Go Iawn a Gwastraff Gwyrdd:

O 7 Rhagfyr, bydd modd i drigolion drefnu bod eu coeden Nadolig 'go iawn' yn cael eu casglu o ochr y ffordd rhwng 4 Ionawr a 15 Ionawr. Rhaid i drigolion drefnu amser ar gyfer casglu eu coed o leiaf 24 awr cyn eu diwrnod casglu diwygiedig www.rctcbc.gov.uk/CoedNadolig. Ni fydd y coed yn cael eu casglu'n awtomatig

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd bob pythefnos(gan gynnwys coed Nadolig 'go iawn' nad oes trefniadau wedi cael eu gwneud i'w casglu) yn cael ei atal o ddydd Iau 24 Rhagfyr gyda gwasanaethau arferol yn ailddechrau ddydd Llun 18 Ionawr 2021. Mae modd i chi fynd â'ch gwastraff gwyrdd, gan gynnwys coed Nadolig, i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol trwy gydol cyfnod y Nadolig.

Cofiwch roi'r sbwriel a'r deunyddiau i'w hailgylchu I GYD allan erbyn 7am ar eich diwrnod casglu. Peidiwch â'u rhoi allan cyn hynny rhag ofn y byddan nhw'n gorlifo ac yn peri trafferthion i gerddwyr sy'n defnyddio'r pafin.

Os nad ydyn ni wedi casglu eich sbwriel/deunyddiau i'w hailgylchu pan ddylen ni fod wedi gwneud hynny, gadewch nhw ar ymyl y palmant. Mae'n bosibl y byddwn ni'n gweithio oriau ychwanegol a byddwn ni'n eich cyrraedd cyn gynted â phosibl. Weithiau bydd ein carfanau yn gweithio'n hwyr yn ystod cyfnodau prysur ac weithiau caiff staff ychwanegol eu galw i mewn i gael gwared â'r eitemau y diwrnod canlynol.

Rydyn ni'n cynghori trigolion i ymweld ag un o'r nifer o fannau casglu ar draws Rhondda Cynon Taf cyn cyfnod yr ŵyl ac i gasglu digon o fagiau ailgylchu neu ofyn am fagiau ymlaen llaw ar-lein www.rctcbc.gov.uk/bagiau.

Hefyd, hoffai carfan Gofal y Strydoedd atgoffa trigolion i barcio'n synhwyrol er mwyn sicrhau bod modd i'r lorri ailgylchu ddod i lawr eich stryd.

Am ragor o wybodaeth ac awgrymiadau ynghylch ailgylchu eich gwastraff Nadolig, dilynwch ni ar Facebook a Twitter neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuAdegNadolig.

Wedi ei bostio ar 08/12/20