santa-appeal-thanks-ENG (002)

Mae Apêl Siôn Corn 2020 y Cyngor bellach wedi cau ac mae’r cannoedd o roddion ar eu ffordd i blant ledled Rhondda Cynon Taf, yn barod ar gyfer y Nadolig.

Yn ystod blwyddyn anodd iawn i bawb, mae’r ymdeimlad cymunedol yn parhau i fod yn gryf ymhlith ein busnesau a’n preswylwyr lleol, gyda channoedd o bobl yn camu i'r adwy ac yn cefnogi Apêl Siôn Corn flynyddol y Cyngor.

Bob blwyddyn, mae miloedd o deganau newydd yn cael eu rhoi'n anrhegion er mwyn sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn colli allan adeg y Nadolig. Serch hynny, mae'r Nadolig eleni'n mynd i fod yn wahanol iawn i ni i gyd.

Er mwyn bodloni holl reoliadau Llywodraeth Cymru, gofynnodd Apêl Siôn Corn am roi talebau rhodd eleni, yn hytrach na theganau. Derbyniwyd cyfanswm o 743 o dalebau rhodd, ac yn eu plith roedd rhodd o £1,000 gan y Cynghorydd Susan Morgans, Maer Rhondda Cynon Taf. Defnyddiwyd y rhodd hael yma gan Apêl y Maer i brynu llawer o dalebau rhodd yn rhan o Apêl Siôn Corn 2020.

Meddai'r Cynghorydd Susan Morgans, Maer Rhondda Cynon Taf:

“Rwy’n falch iawn o gefnogi Apêl Siôn Corn 2020 ar ran preswylwyr Rhondda Cynon Taf.

“Mae’r Nadolig yn amser arbennig iawn o’r flwyddyn i blant a theuluoedd, ac mae’r tymor Nadoligaidd yma yn mynd i fod yn wahanol iawn o’i gymharu â blynyddoedd eraill. Ond trwy ddarparu’r talebau rhodd yma i'r plant sydd eu hangen fwyaf, rydyn ni'n parhau i ddangos ein cefnogaeth a’n trugaredd tuag at eraill. ”

Meddai'r Cynghorydd Tina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant:

“Hoffwn ddiolch i’n holl breswylwyr a busnesau am eu haelioni a’u cefnogaeth o ran Apêl Siôn Corn unwaith eto eleni, er gwaethaf yr holl heriau sy’n ein hwynebu.

“Mae'r flwyddyn yma'n parhau i fod yn flwyddyn anodd iawn i ni i gyd, ac mae tymor yr ŵyl yn mynd i fod yn arbennig o anodd i gynifer o bobl. Fel arfer, mae'n adeg pan ddaw teulu a ffrindiau at ei gilydd, yn anffodus ni fydd hyn yn bosibl eleni oherwydd yr amgylchiadau presennol.

“Ond unwaith eto, mae cynhesrwydd, trugaredd a haelioni pobl Rhondda Cynon Taf yn parhau i roi gobaith ar yr adeg anodd yma, ac rwy'n arbennig o ddiolchgar i’r bobl hynny sydd wedi rhoi mor hael i Apêl Siôn Corn 2020.

“Hoffwn hefyd dalu teyrnged i staff y Cyngor sy’n cydlynu Apêl Siôn Corn bob blwyddyn.

“Bydd yr holl dalebau rhodd nawr yn cael eu dosbarthu i’r plant hynny sy’n llai ffodus nag eraill, gan sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn colli allan y Nadolig yma.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 24th Rhagfyr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.