Treorchy-3

Ar ôl ystyried yr adborth o broses ymgynghori ddiweddar, mae'r Cabinet wedi cytuno i weithredu Cynllun Lleihau Cyfraddau Busnes newydd i helpu tua 485 o fusnesau lleol i leihau eu cyfraddau yn 2020/21.

Ym mis Tachwedd 2019, cytunodd yr Aelodau i ymgynghori â thrigolion a busnesau ar gyflwyno'r cynllun, a fyddai'n gweld busnesau cymwys yn derbyn hyd at £300 gan y Cyngor - ar ben y gostyngiad ardrethi sy'n cael ei gynnig eisoes gan Lywodraeth Cymru trwy Gynllun Lleihau Cyfraddau Manwerthu ar y Stryd Fawr.

Cynllun newydd y Cyngor yw'r mesur diweddaraf i helpu busnesau lleol, yn rhan o ystod ehangach o fesurau i gefnogi'r Stryd Fawr - fel yr adroddwyd i'r Aelodau ym mis Mai 2019. Eu bwriad yw cyflawni ymrwymiad parhaus y Cyngor i gefnogi adfywio ac annog buddsoddiad o fewn economi'r Stryd Fawr - blaenoriaeth sy'n cael ei hamlinellu yn y Cynllun Corfforaethol.

Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus, a barodd am wyth wythnos, i ben ar 24 Ionawr, 2020, ac arweiniodd at gefnogaeth ysgubol i gyflwyno'r cynllun lleol yma a'r effaith gadarnhaol y byddai'n ei gael ar ganol ein trefi.

Yn ei gyfarfod ddydd Iau, 13 Chwefror, cytunodd y Cabinet i weithredu'r Cynllun Lleihau Cyfraddau Busnes lleol newydd ar gyfer 2020/21, gan ddefnyddio'r un meini prawf cymhwyso â Chynllun Lleihau Cyfraddau'r Stryd Fawr a Manwerthu.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Rwy’n falch iawn bod Aelodau’r Cabinet bellach wedi cytuno i gyflwyno’r Cynllun Lleihau Cyfradd Busnes arfaethedig, a fydd yn darparu cymorth ariannol ychwanegol o hyd at £300 ar gyfer bron i 500 o fusnesau yn Rhondda Cynon Taf. Yn dilyn adborth gan gyfranogwyr yn ddiweddar, daw i'r amlwg y byddai'r cynllun newydd yn cael ei groesawu gan fusnesau lleol.

“Mae’r mesur ychwanegol yma gan y Cyngor ar ben Cynllun Lleihau Cyfraddau'r Stryd Fawr a Manwerthu Llywodraeth Cymru, sydd am barhau ar gyfer 2020/21 a daeth â chefnogaeth gwerth £1.8 miliwn i 1,200 o fusnesau lleol yn y flwyddyn gyfredol.

“Mae gwella canol ein trefi yn flaenoriaeth i'r Cyngor, ac mae hyn yn cael ei hamlinellu yn y Cynllun Corfforaethol. Mae cynlluniau cadarnhaol diweddar wedi cynnwys lleihau taliadau parcio yn Aberdâr a Phontypridd, a chael gwared ar daliadau yn Nhonypandy, Aberpennar a'r Porth. Mae'r Grant Cynnal a Chadw Canol y Dref hefyd yn helpu masnachwyr a landlordiaid i wella blaenau'u heiddo mewn chwe thref leol, tra bod mynediad cyhoeddus am ddim i rwydwaith Di-Wifr yn y broses o gael ei gyflwyno."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.