budget consultation Phase 2 WELSH - Copy

Mae'r Cabinet wedi cytuno i argymell ei Strategaeth Gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/2021 i'r Cyngor llawn yn dilyn ail gyfnod o ymgynghori. Mae hyn hefyd yn adlewyrchu'r cymorth uniongyrchol sydd wedi'i ddarparu i gefnogi cymunedau sydd wedi'u heffeithio gan Storm Dennis.

Yn y cyfarfod ddydd Iau, 20 Chwefror, cytunodd Aelodau'r Cabinet i'r Cyngor Llawn ystyried y Strategaeth Gyllideb ddrafft ar 4 Mawrth, 2020, ac mae'n cynrychioli cyllideb gytbwys ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.

Yn dilyn effaith ddinistriol Storm Dennis, cyhoeddodd Arweinydd y Cyngor ddydd Llun y bydd £1 miliwn yn cael ei ddarparu ar frys i gefnogi pobl leol a'r gwaith adfer maen nhw'n ei wynebu. Mae'r Strategaeth Gyllideb ddrafft y cytunwyd arni gan y Cabinet ddydd Iau yn adlewyrchu'r sefyllfa newydd hon, gyda £1 miliwn wedi'i ddyrannu o Gronfeydd Wrth Gefn Cyffredinol y Cyngor. Yn dilyn y cyfarfod, cyhoeddodd y Cyngor y caiff £500,000 ychwanegol ei ryddhau, sy’n golygu bod cyfanswm y cymorth uniongyrchol ar gyfer adfer yn dilyn y llifogydd bellach yn £1.5 miliwn.

Mae'r Strategaeth Gyllideb ddrafft yn seiliedig ar y cynnydd arfaethedig o 4.5% yn y Setliad Llywodraeth Leol ar gyfer Rhondda Cynon Taf yn 2020/21.

Mae'n cynnwys £12.7 miliwn ychwanegol i ysgolion a £9.3 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant sy'n cynnwys gofal cymdeithasol. Yn ogystal, mae cyllid ychwanegol sylweddol ar gyfer Ymgysylltu â Phobl Ifanc, mynd i'r afael â thlodi a thuag at helpu grwpiau cymunedol lleol i agor pyllau padlo yn ystod yr haf. Mae'r gyllideb hefyd yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd o £6 miliwn, ac yn cynnig cynnydd o 2.85% yn nhreth y Cyngor - sy'n is na'r ymgynghoriad gwreiddiol ac yn debygol o fod ymysg y cynnydd lleiaf yng Nghymru y flwyddyn nesaf.

Cynhaliwyd cam cyntaf yr ymgynghoriad ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2019 - a chytunodd y Cabinet y dylid cynnal ail gam rhwng 24 Ionawr a 7 Chwefror. Roedd hyn yn cynnwys arolwg ar-lein, achlysuron ieuenctid mewn ysgolion a thri achlysur 'galw heibio' cyhoeddus a gynhaliwyd yn Aberpennar, Ystrad Rhondda a Phontypridd.

Ar draws dau gam yr ymgynghoriad, bu mwy na 4,000 o bobl yn ymwneud â'r broses. Yn ystod Cam 2, roedd tua 78% o'r cyfranogwyr yn teimlo bod ymagwedd y Cyngor o ran Treth y Cyngor yn rhesymol, tra bod 92% yn cytuno â'r strategaeth ariannu Addysg. Roedd 87% yn cytuno â'r dull arbedion effeithlonrwydd ac roedd 88% yn cytuno â buddsoddi mewn gwaith Ymgysylltu â Phobl Ifainc. Mae crynodeb lawn o'r broses ymgynghori wedi'i gynnwys fel Atodiad i adroddiad a drafodwyd yng Nghyfarfod y Cabinet ddydd Iau.

Mewn eitem ar wahân ar yr agenda, cytunodd yr Aelodau ar ddull gweithredu arfaethedig o ran Ffioedd a Thaliadau ar gyfer 2020/21. Mae llawer o'r elfennau allweddol wedi'u crynhoi yn y rhestr isod.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor: “Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddais y byddai’r Cyngor yn rhyddhau £1 miliwn i helpu cymunedau lleol yn dilyn effaith ddifrifol Storm Dennis - i’w ryddhau o Gronfeydd Wrth Gefn y Cyngor a neilltuwyd ar gyfer sefyllfaoedd brys o’r fath. Cafodd y dyraniad hwn ei adlewyrchu yn y Gyllideb ddrafft y cytunwyd arni gan y Cabinet ddydd Iau. Ers hynny, mae’r Cyngor wedi rhyddhau £500,000 ychwanegol.

“Nid yw’r Strategaeth Gyllideb ddrafft yn cynnwys unrhyw doriadau i wasanaethau ac mae’n darparu cyllid ychwanegol pwysig ar gyfer blaenoriaethau fel Addysg, Gwasanaethau Cymunedol a Phlant, ac Ymgysylltu â Phobl Ifainc. Mae'n cynnig cynyddu Treth y Cyngor o 2.85%, sy'n is na'r hyn yr ymgynghorwyd ag ef i ddechrau, gyda mwyafrif y cyfranogwyr yn ail ran yr ymgynghoriad yn cytuno fod hynny'n rhesymol - yn enwedig yn seiliedig ar y buddsoddiad a'r gwaith diogelu gwasanaeth a gyflawnwyd rhan o'r Gyllideb ehangach.

“Mae'r Cabinet bellach yn bwriadu argymell i'r Cyngor Llawn, yn ei gyfarfod ddechrau mis Mawrth 2020, y dylid rhoi'r Strategaeth Gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21 ar waith."

Mae elfennau allweddol y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21 - gan gynnwys Ffioedd a Thaliadau - y cytunwyd arnynt gan Aelodau'r Cabinet ddydd Iau, yn cynnwys:

 • Cynnydd o 2.85% yn nhreth y Cyngor, sy'n debygol o fod yr isaf yng Nghymru y flwyddyn nesaf.
 • Arbedion effeithlonrwydd o £6 miliwn, gan ddod â'r cyfanswm i £95 miliwn dros 10 mlynedd.
 • Cynnydd o £12.7 miliwn yng nghyllideb ysgolion (neu 8.5%).
 • Cyllid ychwanegol o £250,000 (cynnydd o 13%) ar gyfer Ymgysylltu â Phobl Ifanc.
 • Cyllid o £50,000 i helpu grwpiau lleol i agor pyllau padlo yn yr haf.
 • £105,000 i gefnogi ailagor Canolfan Gelf y Miwni.
 • Rhewi ffioedd a thaliadau Hamdden am Oes, Meysydd Parcio a Chwarae ar gyfer clybiau chwaraeon.
 • Cynnydd o 10c ar gyfer pob pryd o fwyd Pryd ar Glud/Canolfan Oriau Dydd
 • Cynnydd o 5c y pryd ar Brydau Ysgol, ac wedyn dim cynnydd pellach am ddwy flynedd.
 • Cynyddu tâl mynediad i oedolion i Lido Ponty o 50c i £2.50, gyda phlant o dan 16 oed yn parhau i elwa o fynediad am ddim.
 • Cynnydd o £9.3 miliwn ar gyfer Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant, gan gynnwys gofal cymdeithasol.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.