Corporate plan CYM - Copy

Mae'r Cabinet wedi ystyried adborth a gafwyd o ymgynghoriad helaeth ac eang ar ddrafft y Cynllun Corfforaethol 2020-2024 - ac wedi cytuno iddo gael ei gyflwyno i'r cyfarfod llawn o'r Cyngor y mis nesaf, lle bydd modd iddo gael ei gymeradwyo'n derfynol.

Mae'r Cyngor wedi datblygu ei ail Gynllun Corfforaethol, o'r enw 'Gwneud Gwahaniaeth', i gwmpasu'r blynyddoedd 2020 i 2024 ac sy'n nodi ei weledigaeth a'i flaenoriaethau. Mae'r Cynllun yn ddogfen strategol bwysig iawn i'r Cyngor gan ei fod yn nodi ei gyfeiriad a'i fuddsoddiad cyffredinol am y pedair blynedd nesaf. Mae Cynllun Corfforaethol cyntaf y Cyngor, 'y Ffordd Ymlaen', wedi bod ar waith ers 2016 ac mae'n dod i ben ym mis Mawrth 2020.

Mae'r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2024, ar ffurf ddrafft ar hyn o bryd, yn hyrwyddo'r weledigaeth ganlynol ar gyfer Rhondda Cynon Taf:

“I fod y lle gorau yng Nghymru i fyw, gweithio a chwarae, lle mae pobl a busnesau yn annibynnol, yn iach ac yn llewyrchus.”

Mae hefyd yn cynnig bod y Cyngor, yn ystod y pedair blynedd nesaf, yn canolbwyntio ar y tri phrif faes blaenoriaeth canlynol:

“Sicrhau bod Pobl: yn annibynnol, yn iach ac yn llwyddiannus.”

"Creu Lleoedd: creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw"

“Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle i bobl a busnesau fod yn arloesol, yn entrepreneuraidd ac i gyflawni eu potensial a ffynnu."

Cafodd cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 12 wythnos ei roi ar waith rhwng Hydref 2019 ac Ionawr 2020. Yn ystod y cyfnod yma roedd modd i breswylwyr nodi eu barn mewn sawl ffordd.

Roedd tudalen we bwrpasol yn rhoi gwybodaeth i breswylwyr am ddrafft y Cynllun Corfforaethol ac yn annog preswylwyr i gyflwyno sylwadau, barn ac awgrymiadau. Cafodd 15 achlysur ymgysylltu eu cynnal mewn cymunedau lleol ledled Rhondda Cynon Taf hefyd fel bod modd i breswylwyr gael y cyfle i ddweud eu dweud wyneb wrth wyneb. Roedd cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor yn hyrwyddo'r wefan bwrpasol a'r achlysuron ymgysylltu, a hefyd yn dangos fideos yn dangos pob un o'r blaenoriaethau arfaethedig.

Cafodd Panel Dinasyddion y Cyngor, Cynghorwyr, Cynghorau Tref a Chymuned, asiantaethau partner y Gwasanaethau Cyhoeddus, Aelodau Cynulliad lleol ac Aelodau Seneddol lleol eu gwahodd i gynnig eu barn. Bu'r Cyngor hefyd yn ymgysylltu â grwpiau cynrychioliadol ar gyfer Pobl Ifainc, Pobl Anabl a Phobl Hŷn yn y gymuned.

Roedd yr adborth yn gadarnhaol, gyda'r farn gyffredinol glir yn cefnogi gweledigaeth arfaethedig y Cyngor, a'r tair prif flaenoriaeth. Roedd cyfanswm o 367 o bobl yn rhan o'r broses ymgysylltu yma.

Yn ei gyfarfod ddydd Iau, 13 Chwefror ystyriodd y Cabinet adroddiad manwl a oedd yn amlinellu'r adborth yma - cafodd ei fanylu'n llawn mewn Atodiad i'r adroddiad. Ar ôl ystyried yr adborth a'r diwygiadau a gododd i'r Cynllun oherwydd yr adborth, cytunodd y Cabinet gyflwyno drafft y Cynllun Corfforaethol i'r Cyngor Llawn ym mis Mawrth 2020, lle bydd modd i Aelodau Etholedig gytuno iddo gael ei weithredu.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Mae'r Cynllun Corfforaethol yn un o'r strategaethau pwysicaf y bydd y Cyngor yma'n ei ystyried, gan ei fod yn llywio Rhondda Cynon Taf am gyfnod sylweddol o bedair blynedd. Nid amlinellu holl weithgarwch y Cyngor hyd 2024 yw bwriad y Cynllun, ond rhaid ei ystyried yn fframwaith i'n tywys ni.

“Er mwyn dangos ei arwyddocâd, yn ystod cyfnod cyfredol y Cynllun Corfforaethol (2016-2020) cafodd bron i £400 miliwn o arian cyfalaf ei fuddsoddi ar draws ein meysydd gwasanaeth â oedd wedi'u nodi'n flaenoriaeth gennym ni. Mae'r meysydd gwasanaeth yma'n cynnwys Ysgolion y 21ain Ganrif, Priffyrdd a Chludiant, adfywio Canol Trefi ac asedau cymunedol, parciau, ardaloedd chwarae, canolfannau hamdden a chyfleusterau chwaraeon awyr agored.

“Roedd yn dda gweld bod y Cyngor wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn mewn sawl maes ar draws cyfnod yr ymgynghoriad. Roedd hefyd yn bwysig clywed am unrhyw faes allweddol a oedd yn peri pryder - roedd ein hymateb i Newid yn yr Hinsawdd yn un o'r rhain. Mae'r Cynllun drafft yn cynnwys camau allweddol mewn perthynas â gwella'r amgylchedd o'n cwmpas ni, ac o ganlyniad i ymyrraeth gadarnhaol Grŵp Llywio Newid Hinsawdd newydd y Cabinet, rwy'n hyderus y bydd cynnydd sylweddol yn cael ei wneud.

“Wedi i'r Cabinet ddod i gytundeb ddydd Iau, bydd y Cyngor Llawn nawr yn ystyried drafft y Cynllun Corfforaethol ym mis Mawrth 2020 - a fydd yn cael ei weithredu ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd yn amodol ar gymeradwyaeth yr Aelodau Etholedig.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.