86625248_1823886827743842_4909979537313366016_n

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio mewn partneriaeth ag Interlink, Grwpiau Cymunedol a'n Cymunedau i gydlynu ymateb cymunedol i lifogydd a sicrhau ein bod ni'n cael y cymorth cywir i'r lleoliadau cywir cyn gynted ag y gallwn.

Mae digwyddiadau tywydd yr wythnos yma, na welwyd mo'u tebyg o'r blaen, wedi bod yn ddinistriol i gymunedau ledled Rhondda Cynon Taf. Mae'r cymunedau yma wedi ymateb gydag ysbryd cymunedol go iawn a gwytnwch enfawr.

Mae ein Cymunedau yn dweud wrthym ni fod angen...

Gwirfoddolwyr:

I fod yn ein pwyntiau casglu dynodedig i ddidoli eitemau - byddwn ni'n cyhoeddi'r rhain yn fuan.

Er mwyn helpu gyda'r gwaith glanhau â llaw - mae angen help arnom gan unigolion a sefydliadau.

Helpu unigolion i reoli'r effaith ar eu cartrefi - helpu pobl i symud a rhoi trefn ar eu cartrefi.

Gweithwyr medrus - Ailosod yr isadeiledd a sicrhau bod cartrefi'n ddiogel.

Gyrwyr - Gwneud yn siŵr bod yr ymdrech sy'n ofynnol i ddosbarthu eitemau ar gael, yn cyrraedd y cymunedau mwyaf anghenus, ac yn ymateb i angen unigol. Byddai cerbydau arbenigol hefyd yn cynorthwyo.

Gyrwyr bysiau mini  - i helpu pobl i gyrraedd cysylltiadau di-wifr a ffynonellau o gymorth a chefnogaeth - fel Banciau Bwyd a Llyfrgelloedd.

Rhoddion:

Deunyddiau a chyfarpar

  • Offer glanhau megis brwshys caled
  • Deunyddiau glanhau
  • Dadleithyddion
  • Bwyd
  • Dillad
  • Tywelion a dillad gwely
  • Cynhyrchion a bwyd i anifeiliaid

Dydy'r rhestr uchod ddim yn gynhwysfawr felly rhowch wybod i ni am unrhyw gynigion eraill y gallwch eu gwneud a allai fod eu hangen naill ai ar unwaith, neu yn y dyfodol.

Os ydych chi am helpu mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â Katie, sy'n aros i gymryd eich galwad, gyda chymorth gan ein cydweithwyr yn yr Uned Cymorth i Fusnesau gan ddefnyddio'r canlynol:

RhCT Gyda'n Gilydd

E-bostiwch - rhctgydangilydd@rctcbc.gov.uk

Ffôn - 01443 425368

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 18th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.