Storm dennis

Yn dilyn effaith ddinistriol Storm Dennis dros y penwythnos - digwyddiad sydd wedi'i alw'n ddigwyddiad tywydd mawr - mae Arweinydd y Cyngor, Andrew Morgan, wedi sefydlu Bwrdd Adfer er mwyn cydlynu cynllun adfer y Cyngor.

Cafodd Storm Dennis effaith sylweddol ar hyd ein seilwaith, yn arbennig ar y ffyrdd, pontydd, waliau cynnal a waliau afonydd, yn ogystal ag amddiffynfeydd llifogydd. Bydd yr effaith yn cael ei hasesu yn ystod y dyddiau nesaf. O ganlyniad i hyn, mae Arweinydd y Cyngor wedi rhyddhau £1 miliwn er mwyn cefnogi'r gwaith atgyweirio a'r buddsoddiad sylweddol sydd ei angen ar gyfer seilwaith y Fwrdeistref Sirol.

Mae cynrychiolwyr o ganol trefi a busnesau sydd wedi'u heffeithio gan y llifogydd wedi'u gwahodd i fod yn rhan o'r Bwrdd Adfer. Bydd y bwrdd yn cwrdd am y tro cyntaf yfory (dydd Mawrth 18 Chwefror).

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor: "Heddiw, mae'r Cyngor wedi parhau i weithio gyda'r gwasanaethau brys ac wedi cynnig cymorth i drigolion a chymunedau wrth ymateb i effaith ddifrifol Storm Dennis dros y penwythnos.

"Byddwn ni nawr yn canolbwyntio ar y gwaith adfer, gan gefnogi busnesau a thrigolion ledled y Sir, ynghyd â thrwsio'r difrod gafodd ei achosi gan y digwyddiad yma. Bydd y Bwrdd Adfer rydw i wedi'i sefydlu heddiw yn arwain y gwaith yma ac yn trafod y camau allweddol sy'n angenrheidiol ar gyfer gwneud hyn. Bydd y Bwrdd yn cynnwys Aelodau'r Cabinet a Swyddogion y Cyngor yn ogystal â chynrychiolwyr o'r sector busnes, Cyfoeth Naturiol Cymru, y gwasanaethau brys ac asiantaethau partner eraill.

"Cyfrifoldeb cyntaf y Bwrdd yma yw trafod effaith hyn ar y cymunedau a pha adnoddau sydd eu hangen er mwyn helpu ein cymunedau i drwsio'r difrod sylweddol ledled y Sir. Mae hyn yn cynnwys difrod i ganol ein trefi, i'n pontydd a seilwaith, i'n hadeiladau cyhoeddus ac i'n hamddiffynfeydd llifogydd.

"Bydd y gwaith adfer wedi'r llifogydd anarferol yma yn cymryd cryn dipyn o amser, ac i ddechrau, bydd angen i ni flaenoriaethu seilwaith ac adeiladau allweddol. Mae nifer o'r adeiladau mae'r Cyngor yn dibynnu arnyn nhw i ddarparu gwasanaethau allweddol wedi'u heffeithio.

"Rydw i wedi chwilio am gynrychiolwyr o ganol y trefi sydd wedi'u heffeithio yn ogystal â chynrychiolwyr o Ystad Ddiwydiannol Trefforest, sydd hefyd wedi'i effeithio'n ddrwg gan y llifogydd. Bwriad hyn yw sicrhau ein bod yn gwneud pob dim o fewn ein gallu i helpu busnesau lleol i adfer ac i gyfyngu effaith y digwyddiad ar yr economi.

"Rydyn ni'n awyddus i glywed gan drigolion sydd wedi'u heffeithio gan y llifogydd er mwyn i ni allu asesu effaith Storm Dennis a chynllunio trefniadau i helpu'r cymunedau mewn modd effeithiol yn ystod yr wythnosau nesaf.

"Yn dilyn trafodaethau gyda Phrif Weinidog Cymru, rydw i wedi esbonio bod dadansoddiadau cynnar wedi dangos y bydd y gwaith atgyweirio ac adfer yn werth miliynau o bunnoedd. Mae'n ymddangos mai dyma'r llifogydd gwaethaf ers 40 mlynedd, gyda rhai mesuriadau afonydd yn uwch na'r lefelau uchaf a gofnodwyd 40 mlynedd yn ôl.  Gyda'r costau sylweddol yn sgil y llifogydd yma, byddwn yn disgwyl i Lywodraeth Cymru ddarparu cymorth cyllido i gefnogi ein cynlluniau adfer, fel y gwnaethon nhw yn 2018 yn dilyn Storm Callum.

"Mae effaith ddifrifol hyn ar ein cymunedau yn golygu bod dod o hyd i gyllid i drwsio'r difrod i ffyrdd, parciau, pontydd, amddiffynfeydd llifogydd ac adeiladau cymunedol angen bod yn flaenoriaeth ariannol allweddol ar hyn o bryd."

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud penderfyniad gweithredol pwysig i ryddhau £1 miliwn o Gronfa Gyllid Cyffredinol y Cyngor, sy'n cael eu cadw gan y Cyngor ar gyfer ymateb i sefyllfaoedd brys, annisgwyl.

Bydd y Bwrdd Adfer yn cwrdd ddwywaith yr wythnos ar hyn o bryd. Mae'r bobl ganlynol yn aelodau o'r bwrdd:

 • Arweinydd y Cyngor
 • Dirprwy Arweinydd y Cyngor
 • Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol
 • Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth
 • Aelodau o garfan Uwch Arweinwyr y Cyngor
 • Cynrychiolydd o Gyngor Tref Pontypridd
 • Cynrychiolwyr o Ardal Gwella Busnes Pontypridd
 • Cynrychiolwyr o Bartneriaeth Busnes Trefforest
 • Heddlu De Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru 
 • Asiantaethau a phartneriaid eraill yn ôl yr angen (gan gynnwys rhai o'r trydydd sector) 
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 18th Chwefror 2020