food-donation-graphic-WELSH - Copy

Yn dilyn y difrod helaeth a achoswyd gan Storm Dennis, lle cafodd mwy na 500 o gartrefi eu difrodi gan lifogydd mewnol, mae'r Cyngor yn apelio am roddion bwyd i helpu'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio.

Mae'r ymateb gan drigolion a busnesau i'r llifogydd eisoes wedi bod yn eithriadol, gyda miloedd o bunnoedd yn cael eu casglu, a chyfarpar yn cael ei ddarparu i helpu gyda'r gwaith adfer. Yn ogystal â hynny, mae'r Cyngor wedi sefydlu Grant Adfer Llifogydd Cymunedol - Tâl Caledi, sy'n darparu £500 i breswylwyr a £1,000 i fusnesau maint bach a chanolig y mae llifogydd mewnol wedi effeithio arnynt, a hynny'n rhan o'r dyraniad o £1.5 miliwn o'i gronfeydd wrth gefn.

Mae'r Cyngor hefyd yn cynnig casglu nwyddau cartref wedi'u difrodi yn y llifogydd am ddim, yn ogystal â Grant Gwisg Ysgol gwerth £100 er mwyn darparu cymorth pellach i deuluoedd.

Mae llawer o'r preswylwyr a gafodd eu heffeithio wedi'u gadael heb nwyddau gwyn, gan gynnwys oergelloedd a rhewgelloedd, gydag eraill hefyd yn colli eu cludiant wrth i gannoedd o geir ledled RhCT gael eu difrodi. Efallai y bydd rhai preswylwyr yn gymwys i gael cymorth o dan Gronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru, er mwyn helpu gyda chostau hanfodol ar ôl argyfwng.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf

Er mwyn helpu'r rhai sydd wedi colli cymaint, mae'r Cyngor bellach yn galw ar archfarchnadoedd, busnesau a phreswylwyr lleol i gyfrannu eitemau sydd ddim yn ddarfodus dros yr wythnos nesaf. Bwriad hyn yw sicrhau bod pob cartref a gafodd ei effeithio gan y llifogydd yn gallu derbyn parsel bwyd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Mae Storm Dennis wedi cael effaith nas gwelwyd ei fath o'r blaen ar ein cymunedau, ac rydyn ni'n amcangyfrif bod tua 1,000 eiddo - preswyl a busnes - wedi'u heffeithio gan lifogydd mewnol.

“Mae llawer o breswylwyr wedi colli popeth ac mae’r gwaith adfer bellach yn mynd rhagddo'n llawn er mwyn sicrhau bod modd rhoi cymaint o gefnogaeth a chymorth â phosibl i’r rhai sydd wedi dioddef. Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grant Adfer Llifogydd Cymunedol - Tâl Caledi i ddarparu rhywfaint o ryddhad ariannol ar unwaith i ddioddefwyr. Yn ddiweddar, derbyniais gadarnhad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau na fydd y taliadau hyn yn effeithio ar gymhwysedd o ran Budd-daliadau a fydd preswylwyr sy'n eu derbyn ddim yn cael eu cosbi. Yn ogystal â hynny, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn sefydlu cronfa dalu i ddarparu cymorth pellach. 

“Mae cynifer o'n preswylwyr ledled RhCT wedi colli cymaint, gan gynnwys eu nwyddau gwyn a'u storfeydd bwyd, a chyda llawer o geir hefyd wedi'u dinistrio, gallai mynd i siopa hyd yn oed fod yn rhy anodd i rai. 

“Y prynhawn yma, rwyf wedi ysgrifennu at yr holl archfarchnadoedd lleol yn y Fwrdeistref Sirol, ac mae'r Cyngor hefyd wedi cysylltu â'i bartneriaid caffael i ofyn am roddion bwyd er mwyn sicrhau bod pob preswylydd sydd wedi'i effeithio yn gallu derbyn nwyddau sydd ddim yn ddarfodus. Bwriad hyn yw sicrhau nad ydyn nhw'n llwglyd ar adeg mor anobeithiol. 

“Mae ymateb y gymuned eisoes wedi bod yn ysgubol, gyda gwerth miloedd o bunnoedd o offer a rhoddion ariannol sylweddol pellach eisoes wedi'u cyfrannu.  Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gwneud cyfraniad neu roi o'u hamser i helpu gyda'r gwaith adfer hyd yma."

Gallwch fynd â'ch rhoddion ar gyfer apêl bwyd Cyngor RhCT i unrhyw un o lyfrgelloedd y Cyngor, neu i'r safleoedd canlynol:

  • Cwm Clydach
  • Tŷ Trevithick
  • Tŷ Elái
  • Llys Cadwyn (ddydd Mercher 26 Chwefror yn unig)

Bydd angen i roddion gynnwys bwydydd sydd ddim yn ddarfodus (llaeth UHT, caniau o gawl, ac ati) yn unig.  Am ragor o wybodaeth, gallwch e-bostio RhyddhadLlifogydd@rctcbc.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, gan gynnwys sut i wneud cais am y Grant Adfer Llifogydd Cymunedol, ewch i: https://www.rctcbc.gov.uk/Cymorthllifogydd.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 2nd Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.