cadwyn CYM

**Roedd y cynllun yma i fod i ddechrau ar 17 Chwefror, ond cafodd hwnnw ei ohirio oherwydd Storm Dennis. Y bwriad yw ei gychwyn ar 2 Mawrth

 

Bydd gwaith draenio yn rhan o ddatblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn dechrau yng nghanol mis Chwefror – sy'n gofyn am gau rhan o Stryd Traws y Nant a dargfeirio cerbydau i Faes Parcio Gas Road drwy Stryd Taf.

Mae'r contractwr Willmott Dixon yn gwneud cynnydd ardderchog o ran adeiladu datblygiad mawr aml-ddefnydd ar gyfer swyddfeydd y Cyngor ar hen safle Dyffryn Taf, sydd â'r potensial i ddod â channoedd o swyddi i ganol tref Pontypridd. Bydd y cyntaf o dri adeilad newydd Llys Cadwyn yn cael ei drosglwyddo i'r Cyngor ym mis Chwefror, wrth i'r datblygiad cyffrous ddod i'w gamau olaf drwy gydol 2020.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn llenwi 3 Llys Cadwyn (sydd agosaf at Faes Parcio Gas Road), bydd 2 Llys Cadwyn (yr adeilad canol) yn cynnwys gofod llawr swyddfa ac uned fwyd/diod, a bydd 1 Llys Cadwyn (sydd agosaf at Stryd y Bont) yn gartref i Lyfrgell yr 21ain Ganrif, man cyswllt i gwsmeriaid y Cyngor a chanolfan hamdden/ffitrwydd newydd sbon. 

Bydd y gwaith draenio hanfodol sydd ar ddod yn dechrau ddydd Llun 17 Chwefror a bydd yn para hyd at 17 wythnos. Nid yw'n bosibl cwblhau'r gwaith yma heb gau rhan isaf Stryd Traws y Nant, er lles diogelwch y cyhoedd. Bydd cau'r ffordd hefyd yn gofalu bod modd cwblhau'r gwaith yma'n fwy effeithlon a chyflym.

Cliciwch yma i weld fersiwn mawr o'r map uchod

Yn ystod y gwaith, fydd bolard awtomatig Stryd Taf ddim yn cael ei ddefnyddio dros dro, a bydd mynediad cyfyngedig modurwyr i ganol y dref (fel arfer rhwng 11am a 3pm bob dydd) ddim mewn grym dros dro. Ni fydd parcio yn cael ei ganiatáu ar Stryd Taf/y Stryd Fawr rhwng 11am a 3pm, a bydd mwy o weithgarwch gorfodi yn digwydd yn ystod y gwaith.

Bydd modurwyr sy'n dymuno mynd i Faes Parcio Gas Road yn cael eu dargyfeirio trwy Stryd Taf, ac yna'n gorfod cymryd troad i'r chwith wrth siop Game ac ymlaen i Temperance Place (fel y sy wedi'i ddangos ar y map). Bydd cerbydau yn cael eu dargyfeirio o'r maes parcio drwy Gas Road ac yna'n troi i'r chwith wrth siop Game – drwy Stryd Taf a'r Stryd Fawr, er mwyn ymuno â Heol Sardis (A4058) ger gorsaf reilffordd Pontypridd.

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith a bydd mesurau pellach yn ystod oriau brig er mwyn gofalu bod yr effaith yn cael ei lleihau cymaint â phosibl. Bydd gwaith adfer ym Maes Parcio Gas Road yn cael ei wneud cyn i'r prif waith ddechrau ar 17 Chwefror, ac efallai y bydd yn amharu ar ddefnyddwyr.

Bydd Maes Parcio Gas Road yn aros ar agor drwy gydol y gwaith, ond bydd llai o fannau parcio ar gael gan y bydd rhan o'r maes parcio'n cael ei defnyddio'n safle ar gyfer y peiriannau/offer. Mae'r Cyngor yn cynghori, os yw'n bosibl, y dylai modurwyr ddefnyddio meysydd parcio arhosiad hir gerllaw yn Iard Nwyddau, Millfield, Heol Berw neu Heol Sardis yn lle.

Bydd y gwasanaeth bws rhif 99 o Orsaf Fysiau Pontypridd, sef yr unig wasanaeth bws cyfredol sy'n teithio'n uniongyrchol drwy ganol y dref, yn parhau i weithredu yn ôl yr arfer – er efallai bydd pob taith yn cymryd ychydig yn hirach oherwydd bydd cerbydau eraill yn gyrru trwy Stryd Taf.

Cyn i ran o'r ffordd gau, bydd y Cyngor yn cysylltu gydag Eich Pontypridd gyda'r bwriad o ofalu bod gan fusnesau wybodaeth dda am y mesurau dros dro yma.

Hoffai'r cyngor a Willmott Dixon ddiolch i drigolion, busnesau lleol ac ymwelwyr i ganol tref Pontypridd am eu hamynedd a'u cydweithrediad yn ystod y gwaith sydd i ddod. Mae hwn yn gynllun angenrheidiol wrth i brosiect Llys Cadwyn ddod i'w gamau olaf, er mwyn cwblhau cysylltiadau draenio hanfodol. 

Wrth i'r gwaith ddod i ben, bydd y Cyngor yn rhoi gwybod am fanylion llawn am ailagor Stryd Traws y Nant. Ar ôl i'w gwaith gael ei wneud, bydd y trefniadau traffig parhaol ar waith unwaith eto.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.