Llys Cadwyn

Mae datblygiad Llys Cadwyn Pontypridd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig yr wythnos yma gan y bydd y contractwr Willmott Dixon yn trosglwyddo'r adeilad cyntaf i'r Cyngor yfory yn unol â'r rhaglen y cytunwyd arni - a bydd yn agor i'r cyhoedd ymhen ychydig wythnosau.

Fe wnaeth Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, a'r Aelod Cabinet Robert Bevan ymweld â safle canol tref Pontypridd ddydd Mercher 12 Chwefror i nodi'r broses o drosglwyddo 1 Llys Cadwyn, lle buont yn cyfarfod â Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon, Neal Stephens a'r Rheolwr Gweithrediadau Dave John.

Bydd y strwythur newydd yn adeilad porth i Bontypridd a bydd yn cael ei weithredu gan y Cyngor. Bydd yn cynnwys Llyfrgell yr 21ain Ganrif, man cyswllt i gwsmeriaid y Cyngor a chanolfan ffitrwydd o'r radd flaenaf – a fydd yn cefnogi aelodaeth Hamdden am Oes gyda champfa â 80 lle, stiwdio beicio grŵp a stiwdio ffitrwydd.

Gyda’r adeilad ar fin cael ei drosglwyddo i’r Cyngor, bydd gwaith yn dechrau i osod offer a chwblhau cysylltiadau pwysig - gan gynnwys TG – yn barod i boblogi'r adeilad.

Bydd yr achlysur cyntaf yn 1 Llys Cadwgan yn digwydd ddydd Mercher 26 Chwefror, wrth i'r adeilad o'r radd flaenaf gynnal Ffair Swyddi ac achlysur Cwrdd â'r Prynwr. Bydd yr adeilad yn agor yn llawn i'r cyhoedd erbyn Ebrill 2020 – gan gynnwys y ganolfan ffitrwydd, y ganolfan gyswllt i gwsmeriaid a'r llyfrgell.

Mae datblygiad ehangach Llys Cadwyn yn cynnwys tri adeilad. Bydd Trafnidiaeth Cymru, sef y cwmni sy'n gyfrifol am Fetro De Cymru, wedi'i leoli yn 3 Llys Cadwyn (ger Maes Parcio Gas Road) – ac yn ddiweddar llofnododd y gweithredwr rheilffyrdd delerau'r brydles i feddiannu'r adeilad yn hwyrach eleni. Bydd yr adeilad ganol, 2 Llys Cadwyn, yn cynnwys gofod swyddfa Gradd A ac uned bwyd/diod.

Mae'r Cyngor wedi elwa o fuddsoddiad sylweddol gwerth £10miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy raglen £110miliwn Adeiladu ar gyfer y Dyfodol Llywodraeth Cymru, er mwyn helpu i gyflawni Llys Cadwyn.

Mae’r gwaith adeiladu ar y bont droed newydd o Lys Cadwyn i Barc Coffa Ynysangharad hefyd yn gwneud cynnydd ardderchog. Bydd mwy o weithgarwch ar safle'r gweithfeydd ym mis Chwefror a mis Mawrth 2020 er mwyn gosod y strwythur, sy'n cael ei ddarparu gan y contractwr Knights Brown ac sydd wedi'i adeiladu oddi ar y safle gan ei is-gontractwyr Centre Great.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Roeddwn i'n falch iawn o ymweld â 1 Llys Cadwyn yr wythnos yma, i nodi trosglwyddo'r adeilad i'r Cyngor, wrth i Willmott Dixon gwblhau'r cam adeiladu ar amser. Mae hon yn garreg filltir enfawr i'r datblygiad yn gyffredinol, ac yn cynrychioli dyfodol hynod o gyffrous a gweddnewidiad Pontypridd.

"Mae'r adeilad yn drawiadol iawn, gan ddarparu lleoliad o'r radd flaenaf gyda mannau sylweddol ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor a fydd yn cael eu lleoli yma – gan gynnwys campfa newydd sbon, llyfrgell a man cyswllt i gwsmeriaid. Bydd modd i drigolion weld y tu mewn i'r adeilad yma am y tro cyntaf ar 26 Chwefror ar gyfer achlysur y Ffair Swyddi – a bydd agoriad swyddogol yr adeilad yn dilyn yn fuan wedyn.

"Mae Llys Cadwyn yn cynrychioli uchelgais a llwyddiant y Cyngor yma i fuddsoddi yn y cyfleusterau a'r seilwaith diweddaraf, er budd y trigolion – a hefyd yn creu twf a ffyniant economaidd i Rondda Cynon Taf. Bydd Llys Cadwyn yn hwb enfawr i Bontypridd a'r ardaloedd cyfagos, gan ddod â channoedd o swyddi i'r dref a chynyddu nifer y cwsmeriaid ar gyfer yr ardal fanwerthu."

Ychwanegodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Mae Llys Cadwyn yn argoeli i fod yn gaffaeliad gwych i Bontypridd, ac mae eisoes wedi adfywio'r safle strategol hwn yng Nghanol y Dref – a fu'n adfail am flynyddoedd lawer. Bydd y datblygiad yn rhoi hwb economaidd enfawr i fusnesau sy'n bodoli eisoes, ac mae'n un o'r prosiectau cyffrous sy'n cael eu cyflwyno'n lleol yn y dyfodol agos – gan gynnwys buddsoddi mewn ac ailagor Canolfan Gelf y Miwni ac YMCA Pontypridd.

"Yn 2017, fe wnaeth Aelodau Cabinet y Cyngor yma nodi Pontypridd fel Ardal Cyfle Strategol gyda photensial enfawr ar gyfer twf economaidd - ac rydyn ni'n dechrau gweld canlyniadau ein buddsoddiad Adfywio penodol. Mae Pontypridd hefyd mewn sefyllfa ddelfrydol i elwa ar y Fargen Ddinesig a Metro De Cymru – gan gynnwys gwell seilwaith a gwasanaethau rheilffordd amlach erbyn 2023.

"Mae cwblhau 1 Llys Cadwyn yn cynrychioli carreg filltir enfawr i'r datblygiad ehangach, wrth i ni wireddu'r prosiect y mae pawb wedi bod yn edrych ymlaen yn eiddgar ato.  Hoffwn ddiolch i Willmott Dixon am ddarparu'r adeilad yma, ac am barhau i ymgysylltu â'r gymuned wrth iddyn nhw ein helpu i greu etifeddiaeth i Bontypridd. "

Meddai Neal Stephens, Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon: “Rydyn ni’n falch iawn o drosglwyddo 1 Llys Cadwyn i’r Cyngor heddiw. Mae cyflawni’r adeilad cyntaf ar amser ac i’r ansawdd uchaf yn dyst i waith caled ac ymrwymiad pawb sy’n gysylltiedig â’r gwaith.

“Rydyn ni’n gwybod y bydd y cyfleuster newydd yn cael effaith barhaol ar y dref a’i thrigolion, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at drosglwyddo’r ddau adeilad sy’n weddill a fydd yn cwblhau’r gwaith o drawsnewid yr ardal.

“Yn ogystal â’r adeilad, rydyn ni’n falch bod y prosiect hefyd wedi cael effaith gadarnhaol ar yr economi leol, gyda dros 50% o wariant y prosiect a’r bobl yn gweithio arno, o fewn radiws o 20 milltir i’r prosiect.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.