pentre - Copy

Yn dilyn trydydd cyfarfod y Bwrdd Adfer ar ôl Digwyddiadau Mawr, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi dyraniad o £800,000 tuag grantiau adnewyddu eiddo yn dilyn Storm Dennis. Yn ogystal â hyn, bydd gan bob plentyn o'r cartrefi sydd wedi cael eu heffeithio gan y storm hawl i bedair wythnos o Brydau Ysgol Am Ddim.

Mae ail-flaenoriaethu cyllid pellach i gefnogi hyn yn mynd â'r cyfanswm a ddyrannwyd gan y Cyngor i dros £2 filiwn. Mae maint y dyraniad yn tynnu sylw at raddfa'r argyfwng sydd heb ei debyg o'r blaen.

Y cynnig o bedair wythnos o Brydau Ysgol Am Ddim yw'r diweddaraf mewn cyfres o fesurau cymorth sydd â'r nod o gefnogi'r teuluoedd hynny sydd wedi'u heffeithio gan ddifrod llifogydd i du mewn eu tai. Mae'r cyhoeddiad yma'n dilyn cyhoeddiadau blaenorol am sefydlu'r Grant Adfer Cymunedau - Tâl Caledi, sy'n rhoi £500 i deuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio a £1,000 i fusnesau stryd fawr bach a chanolig eu maint; casglu nwyddau cartref wedi'u difrodi am ddim; a'r Grant Gwisg Ysgol o £100. 

Ddoe (dydd Llun, 24 Chwefror), lansiodd y Cyngor ei apêl fwyaf erioed am fwyd. Nod yr apêl yw darparu pecyn o eitemau bwyd sydd ddim yn ddarfodus i bob teulu sydd wedi cael eu heffeithio gan y llifogydd.  Mae tua 550 o gartrefi wedi dioddef difrod i’r tu mewn i’w tai gan y llifogydd. Mae llawer o'r rhain wedi colli oergelloedd, rhewgelloedd, cypyrddau bwyd a cheir.  Mae rhagor o wybodaeth am sut i gefnogi’r ymgyrch rhoi bwyd ar gael yma: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Newsroom/PressReleases/2020/February/Councillauncheslargesteverfooddonationappeal.aspx.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Bwrdd Adfer ar ôl Digwyddiadau Mawr, Andrew Morgan: “Heddiw mae’r Cyngor yn cyhoeddi dyraniad arall gwerth £500,000, yn ogystal â dyraniad o £300,000 o adnoddau sy’n bodoli eisoes, sy’n gyfanswm o £800,000 er mwyn cynnig grantiau i adnewyddu eiddo a ddifrodwyd gan Storm Dennis. Bydd hyn yn cynyddu'r cyfanswm sydd wedi'i ddyrannu gan y Cyngor i dros £2 filiwn.

“Rydyn ni wedi ceisio rhoi cymaint o gymorth ag y gallwn i'r teuluoedd hynny sydd wedi cael difrod mewnol i’w cartrefi gan y llifogydd a ddaeth yn sgil dau benwythnos olynol o dywydd stormus.  Rydyn ni'n deall bydd hyn wedi cael effaith arbennig o wael ar y teuluoedd a phlant. Rydyn ni wedi ceisio ysgafnhau'r pwysau sy'n eu hwynebu trwy roi Grant Gwisg Ysgol £100 ac, yn dilyn y cyfarfod heddiw, pedair wythnos o brydau ysgol am ddim.

“Ddoe lansiodd y Cyngor ei apêl fwyaf erioed am roddion bwyd wrth i ni geisio sicrhau bod pob cartref sydd wedi cael ei effeithio yn gallu cael pecyn bwyd, ar ôl i lawer ohonyn nhw golli popeth.  Rydw i eisoes wedi derbyn nifer o negeseuon gan fusnesau ac archfarchnadoedd o bob rhan o'r sir yn cefnogi ein hymgyrch. Hoffwn ddiolch iddyn nhw a phawb sydd eisoes wedi cyfrannu.

“Rydyn ni hefyd yn edrych ar opsiynau ar sut i roi cymorth pellach i ganol ein trefi ac rydyn ni'n trafod gyda masnachwyr lleol a siopwyr ar y ffordd orau i symud ymlaen.”

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â’r cymorth ychwanegol ar gael dros y dyddiau nesaf.

Mae rhagor o wybodaeth am gyngor a chefnogaeth y Cyngor i gartrefi a busnesau, gan gynnwys yr e-ffurflen bwrpasol i wneud cais am y Grant Cymunedau - Tâl Caledi, yn: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/Floodingassistance.aspx.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.