Tonyrefail roundabout - Copy

Bydd y Cyngor yn cynnal cyfres o ymchwiliadau tir dros nos ar Gylchfan Tonyrefail yr A4119 / A4093 o 14 Chwefror, i lywio cynllun sydd â'r bwriad o wella llif traffig ar yr adegau prysuraf.

Mae tagfeydd dyddiol ar adegau prysur ar y gylchfan lle mae'r A4119 yn cysylltu â'r A4093 i'r de o Donyrefail. Byddai'r cynllun yma yn dilyn nifer o gynlluniau eraill i wella'r A4119. Cafodd gwaith i wneud Cylchfan Ynysmaerdy yn fwy diogel ei gwblhau ym mis Medi 2019, yn dilyn cynllun gwerth miliynau o bunnoedd ar Gylchfan Tonysguboriau yn 2017 a gwaith i wella goleuadau traffig Tonysguboriau yn 2018 a 2019.

Bydd y gerbytffordd sengl rhwng cylchfan Coed-elái a chylchfan Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cael ei gwella yn rhan o gynllun parhaus i ddeuoli'r A4119.

Mae asesiadau traffig wedi'u cynnal ar Gylchfan Tonyrefail yr A4119 / A4093, ac mae'r rhain yn dangos bod modd ei gwella i leihau tagfeydd traffig. Mae nifer o opsiynau yn cael eu hystyried ar hyn o bryd, a byddai unrhyw gynllun yn digwydd yn ystod blwyddyn ariannol sydd i ddod. Mae datblygu cynigion yn cael ei ariannu trwy Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ymchwiliadau tir sydd ar ddod, i lywio proses ddylunio unrhyw gynllun fydd yn digwydd yn y dyfodol, yn cynnwys cyfres o dyllau turio ger y gylchfan – yn gofyn am gynllun rheoli traffig gan gynnwys goleuadau traffig dros dro. O'r herwydd, bydd pob shifft gwaith yn cael ei wneud dros nos i darfu cyn lleied â phosib.

Mae'r gwaith yn cychwyn ddydd Gwener, 14 Chwefror –ar ôl y cyfnod traffig brig gyda'r nos.Bydd sifftiau dros nos yn parhau am oddeutu pythefnos. Yn ogystal â'r goleuadau traffig, bydd y ffordd gyswllt â chylchfan Stryd y Felin hefyd yn cau. Bydd yr offer rheoli traffig wedi cael ei symud cyn y cyfnod traffig brig yn y bore.

Bydd contractwr y Cyngor yn cymryd camau rhesymol i leihau sŵn yn ystod y shifftiau nos yma – fodd bynnag, mae rhywfaint o sŵn oherwydd y gwaith yn anochel.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion lleol a defnyddwyr ffyrdd ymlaen llaw am eu cydweithrediad trwy gydol yr ymchwiliadau tir yma sydd ar ddod.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.