white bridge - Copy

Pont Heol Berw, Pontypridd

Ar ôl Storm Dennis, mae'r Cyngor wedi archwilio dros 190 o bontydd ledled Rhondda Cynon Taf. Mae crynodeb o'r gwaith sy'n mynd rhagddo mewn perthynas â strwythurau ei briffyrdd ar gael isod.

Ddydd Sul, 16 Chwefror, roedd tywydd heb ei ail wedi effeithio ar y Fwrdeistref Sirol, gan achosi llifogydd mewn cymunedau lleol. Mae'r glaw trwm wedi parhau byth ers hynny. Mae hyn wedi achosi difrod sylweddol i ffyrdd a strwythurau priffyrdd ategol pwysig fel waliau cynnal a phontydd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Dydyn ni ddim wedi gweld glaw fel Storm Dennis yn y Fwrdeistref Sirol ers degawdau. O ganlyniad, roedd glannau afonydd wedi torri, gan achosi nid yn unig ddifrod drwy lifogydd i gannoedd o fusnesau ac aelwydydd, ond hefyd difrod sylweddol i strwythurau priffyrdd pwysig.

“Mae gwaith asesu’r difrod ar y gweill, ac rydyn ni wedi archwilio bron i 200 o bontydd ers yr wythnos ddiwethaf, ynghyd â nifer o strwythurau eraill fel waliau afonydd. Mae sawl pont ar gau ar sail yr archwiliadau. Ymhlith y rheiny, mae un ym Mharc Ynysangharad ym Mhontypridd, Castle Inn yn Nhrefforest a Heol Berw ym Mhontypridd. Rydyn ni'n parhau i fonitro difrod sylweddol i waliau'r afonydd, gan gynnwys yn Nhrehopcyn a Blaen-cwm.

“Mae’r difrod o ganlyniad i Storm Dennis i’n rhwydwaith priffyrdd yn enfawr ac mae'r gost o'i adfer yn ddrud. Mae Swyddogion yn gweithio’n galed i asesu’r difrod fel bod modd i ni ei atgyweirio ledled y Fwrdeistref Sirol. Hoffwn i ddiolch i drigolion a defnyddwyr y ffyrdd am eu hamynedd parhaus, yn enwedig mewn perthynas â chau llwybrau a chysylltiadau pwysig, a oedd yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch.”

Ar ddydd Mawrth, Chwefror 25, roedd bron i 40 o bontydd y mae angen eu harchwilio o hyd. Does dim modd cynnal mwyafrif yr asesiadau sgwrio nes bod lefelau'r afonydd yn gostwng.

Yn dilyn asesiadau ac archwiliadau cychwynnol pontydd y Cyngor, mae yna nifer o bontydd sy'n parhau i fod yn destun pryder:

 • Pont droed Parc Ynysangharad, Pontypridd – ar gau oherwydd difrod. Mae ymgynghorydd wedi'i gomisiynu er mwyn argymell gwaith atgyweirio
 • Pont droed Castle Inn, Trefforest – ar gau oherwydd difrod. Bydd arolygon arbenigol yn cael eu cynnal pan fydd lefelau'r dŵr yn gostwng
 • Pont Heol Berw, Pontypridd – ar gau oherwydd difrod o ganlyniad i sgwrio sy'n cael ei asesu ar hyn o bryd, yn ogystal â gweithgarwch yn yr afon
 • Pont droed y bibell gludo, Abercynon – mae'r strwythur yma'n cysylltu â Llwybr Taith Taf sydd ar gau ar hyn o bryd oherwydd difrod i'r bont
 • Pont Tramffordd Pen-y-darren – cafodd yr heneb ei chau ac mae difrod pellach i'r parapet
 • Pont droed Mill Farm Road, Cilfynydd – mae'r strwythur yma ar Lwybr Taith Taf ar gau oherwydd difrod i'r bont a'r wal
 • Pont Droed Aman, Aberaman – ar gau oherwydd difrod i barapetau'r bont
 • Pontydd troed ar Lwybr Troed 72 (Ynys-y-bŵl) ac 165 (Llantrisant) – ar gau ar hyn o bryd oherwydd difrod i'r bont a gweddillion
 • Pontydd Bailey Street a'r Brif Ffordd yn Nhonpentre, Pont Morrisons yn Y Porth (dan berchnogaeth breifat) – wedi'u difrodi ond ar agor o hyd

Efallai y bydd angen cau pontydd eraill er mwyn cynnal archwiliadau ac asesiadau sgwrio pellach.

Mae nifer o waliau cynnal/afonydd ar hyd prif afonydd y Fwrdeistref Sirol hefyd wedi eu harchwilio, ynghyd â gwrthgloddiau Ffordd Mynydd y Bwlch. Mae'r archwiliadau wedi nodi nifer o feysydd sy'n peri pryder.

 • Wal yr afon, Trehopcyn (ar hyd yr A4058) – mae rhan o'r wal wedi cwympo, ac mae ffens o'i chwmpas wrth i ni asesu'r hyn sydd angen ei wneud i'w hatgyweirio
 • Wal yr afon, Ffordd Blaen-cwm – mae rhan o'r wal wedi cwympo, ac mae ffens o'i chwmpas. Mae'r ardal sydd wedi'i heffeithio'n cael ei monitro'n agos iawn. Yn ôl yr archwiliadau, mae hawl i'r ffordd barhau ar agor gyda goleuadau traffig
 • Waliau'r afon, Heol Berw a Stryd Sion, Pontypridd – mae gwaith arolygu yn mynd rhagddo ar ôl i rannau o'r ddwy wal gwympo. Bydd mesurau dros dro yn cael eu rhoi ar waith yn y ddau leoliad
 • Wal yr afon, Llwybr Cynon, Aberpennar – mae rhan o'r wal wedi cwympo, ac mae Llwybr Cynon ar gau. Mae'n bosibl y bydd modd i'r Cyngor ddargyfeirio'r Llwybr trwy dir cyfagos. Mae hyn yn cael ei asesu ar hyn o bryd
 • Ffordd Pontypridd, Y Porth – roedd difrod i wal yr afon ger Pont Morrisons, ac mae gwaith atgyweirio dros dro yn cael ei ystyried
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.