storm latest

Yn ogystal ag ymateb i argyfyngau parhaus, mae gwaith adfer yn dal i fynd yn ei flaen mewn cymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf yn dilyn y difrod a'r aflonyddwch a achoswyd gan Storm Dennis a'r rhybudd tywydd melyn sydd wedi gweld rhagor o law trwm dros nos a'r bore yma.

Cyfarfu Bwrdd Adfer ar ôl Digwyddiadau Mawr y Cyngor heddiw am yr ail dro'r wythnos hon, gan roi diweddariad ynglŷn â’r sefyllfa ar draws y Sir. Mae tua 1,000 o dai a busnesau wedi'u heffeithio’n ddifrifol gan lifogydd.  Mae'r Cyngor eisoes wedi cyhoeddi dyrannu £1 miliwn o gyllid wrth gefn i gefnogi'r gwaith adfer, ac mae wedi cytuno i ddyrannu £500,000 arall i ychwanegu at hyn.

Mewn ymateb i'r llifogydd, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi creu Grant Adfer Cymunedau yn dilyn Llifogydd – Taliad Caledi. Bydd hwn yn cynnig £500 i drigolion a £1,000 i fusnesau bach a chanolig cymwys y stryd fawr sydd wedi'u heffeithio ar y tu mewn gan lifogydd yn dilyn Storm Dennis.  Mae'r Cyngor wedi dyrannu'r symiau hyn oherwydd mae'n bosibl y bydd colli busnesau yn cael effaith ehangach o ran colli swyddi.

Rhaid i drigolion roi gwybod i'r Cyngor os yw’r tu mewn i'w heiddo wedi'u heffeithio gan lifogydd drwy lenwi'r e-ffurflen briodol.  Bydd hyn yn hysbysu'r Cyngor ynglŷn â'ch sefyllfa ac yn ein galluogi ni i brosesu'ch cais am gymorth ariannol a chasglu nwyddau o'ch tŷ am ddim.  Mae'r e-ffurflen ar gael i drigolion a busnesau yma: https://forms.rctcbc.gov.uk/cy/Web/floodingassistance/startnew.

Mae staff, uwch swyddogion ac aelodau etholedig y Cyngor wedi bod yn gweithio o fore gwyn tan nos ers y penwythnos gyda chymorth gan gontractwyr, sefydliadau partner, Cyfoeth Naturiol Cymru, awdurdodau lleol cyfagos a'r gwasanaethau brys. Erbyn hyn rydyn ni'n effro i'r rhan fwyaf o'r ardaloedd sydd wedi'u heffeithio ac mae staff ar y safleoedd hynny.

Yn ogystal â hynny, mae nifer o asedau'r Cyngor – gan gynnwys depo Tŷ Glantaf, dros 20 o gerbydau, a sawl pont a strwythur fel Pont M&S ym Mhontypridd a Phont Castle Inn yn Nhrefforest – wedi cael eu difrodi'n wael.  Mae difrod helaeth i Lido Cenedlaethol Cymru – Lido Ponty yn sgil y llifogydd ym Mharc Coffa Ynysangharad, a bydd ar gau hyd y gellir rhagweld.

Yn y cyfarfod, amlygwyd nifer o ddatblygiadau allweddol:

  • Fe wnaeth Canolfan Gyswllt y Cyngor ddelio â 533 o gysylltiadau ynglŷn â'r tywydd rhwng 5pm ddoe (dydd Mercher 19 Chwefror) a 12pm heddiw (dydd Iau 20 Chwefror), a chafodd dros 400 o e-ffurflenni eu cyflwyno.
  • Ar hyn o bryd rydyn ni'n rhoi cymorth i tua 20 o deuluoedd mewn llety dros dro ac rydyn ni'n parhau i gefnogi teuluoedd sydd wedi'u heffeithio, gan gynnwys y sawl sydd wedi cael gwybod nad oes modd iddyn nhw aros yn eu cartrefi eu hunain.
  • Mae staff y Cyngor wedi curo ar 470 o ddrysau i gasglu gwybodaeth a rhoi cyngor a chymorth, ac mae carfanau wedi bod ar waith yn Hirwaun, Bryncynon, Treorci, Pontypridd, Blaenllechau, Ynys-y-bŵl a'r Pentre.
  • Rydyn ni wedi cysylltu â phob busnes wedi'i effeithio sy'n hysbys i ni, ac mae carfanau o staff wedi mynd i'w helpu i lenwi ffurflenni.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Bwrdd Adfer ar ôl Digwyddiadau Mawr, y Cynghorydd Andrew Morgan: "Mae'r tywydd dros y pum niwrnod diwethaf wedi golygu bod y Fwrdeistref Sirol yn wynebu'r argyfwng mwyaf ers ffurfio RhCT. Dydyn ni heb weld difrod tebyg i hyn o'r blaen i gymunedau a busnesau ym mhob rhan o'r sir.

"Roedd cymaint o law nes i Hirwaun a'r Maerdy gofnodi'r lefelau uchaf yng Nghymru.  Fe wnaeth bob un o'n tair afon – Rhondda, Cynon a Thaf - gyrraedd y lefelau uchaf a gofnodwyd, rhai ers 41 o flynyddoedd. Cyfrannodd hyn at gyhoeddi digwyddiad mawr yn ystod oriau mân bore Sul.

"Er inni baratoi yn y ffordd orau bosibl, mae'r effaith mor fawr, ac mae hyn yn golygu bod ein hadnoddau'n cael eu gwthio i'r eithaf wrth inni ddarparu cymorth i drigolion a busnesau, ac mae'n staff yn gweithio bob awr o'r dydd.  Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y gwaith adfer am eu hymdrechion, ac i fusnesau lleol a'n cymunedau sydd wedi dod at ei gilydd a chynnig cymorth ar yr adeg fwyaf anodd.

"Heddiw, rydw i wedi siarad ag Arweinydd Cyngor Caerdydd i ofyn am gymorth ychwanegol ar ffurf staff, cerbydau i wacáu cwteri ac ysgubo'r ffyrdd, yn rhan o'n Cytundebau Cymorth ar y Cyd.

"Rydw i hefyd wedi cytuno i ryddhau £500,000 arall ar gyfer cronfa argyfwng i gefnogi'r gwaith sydd angen ei wneud ar unwaith ar draws y sir.

"Mae cymaint o gartrefi a busnesau wedi'u heffeithio gan lifogydd, rydyn ni'n gofyn ichi roi gwybod inni os ydych chi wedi'ch effeithio trwy lenwi'r e-ffurflen briodol ar wefan y Cyngor. Bydd hyn yn ein helpu i gael darlun cyflawn o'r cymunedau sydd wedi'u heffeithio ac yn ein galluogi i gynnig cyllid i drigolion a busnesau cymwys.

"Mae'r gwaith adfer yn parhau'n brif flaenoriaeth i'r Cyngor a hoffwn ddiolch i drigolion am gydweithio â ni wrth inni barhau i estyn llaw i'r holl bobl sydd wedi dioddef oherwydd y llifogydd." 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.