flood - gully

Mae Swyddfa'r Tywydd wedi rhybuddio y bydd gwyntoedd cryfion a glaw trwm sy'n gysylltiedig â Storm Dennis ledled ardal gyfan Rhondda Cynon Taf y penwythnos yma (15-16 Chwefror), gyda risg uwch o lifogydd lleol.

Bydd rhagor o weithwyr ac adnoddau ar gael, a bydd y Cyngor yn cymryd nifer o gamau i leihau perygl llifogydd drwy glirio cwteri, casglu dail sydd wedi cwympo o ddraeniau a gwirio'r ceuffosydd sydd wedi cael eu blaenoriaethu drwy gydol y sir.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor ac Aelod o'r Cabinet â chyfrifoldeb dros y Priffyrdd a Chynllunio ar gyfer Argyfyngau: “Yn dilyn cyfarfod a gafodd ei gynnal heddiw gyda staff y Priffyrdd, Draenio Tir a Chynllunio ar gyfer Argyfyngau, mae'r Cyngor yn rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau bod staff ac adnoddau ychwanegol ar gael, ac yn cymryd nifer o gamau rhagweithiol i leihau'r risg o lifogydd – er enghraifft mynd ati i edrych a chlirio cwteri, casglu dail sydd wedi cwympo o ddraeniau a gwirio'r ceuffosydd sydd wedi cael eu blaenoriaethu drwy gydol y sir.

“Mae dros 1,000 o fagiau tywod wedi'u paratoi i'w defnyddio. Bydd staff ychwanegol wrth law, a bydd peiriannau a phympiau ychwanegol wrth gefn."

Mae'r Cyngor hefyd yn gofyn i drigolion chwarae rhan, pan mae'n bosib gwneud hyn mewn modd diogel, er mwyn helpu i leddfu perygl llifogydd. Mae modd gwneud sawl cam syml a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr:

  • Casglu dail a chlirio sbwriel o ddraeniau preifat ac eiddo. Yn aml, dail a sbwriel yw'r prif resymau am lifogydd gan eu bod yn rhwystro dŵr rhag mynd i lawr draeniau.
  • Gwirio draeniad ar eiddo preifat a chlirio ceuffosydd yn y stryd pan mae'n bosib gwneud hyn mewn modd diogel.
  • Gosod bagiau tywod lle mae angen, ac ar eiddo sy'n dueddol o gael eu heffeithio gan lifogydd.

Dyma gynghorion iechyd a diogelwch eraill i drigolion:

  • Gwirio bod cymdogion sy'n hen neu'n agored i niwed yn ddiogel.
  • Gyrru'n synhwyrol yn unol ag amodau'r tywydd a'r ffordd, ac osgoi gyrru mewn amodau tywydd gwael iawn.

I roi gwybod am argyfwng llifogydd, ffoniwch 01443 425001. Mewn achos argyfwng llifogydd y Tu Allan i Oriau swyddfa, ffoniwch yr un rhif.

Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf mewn achos o argyfwng llifogydd ar gael drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor @CyngorRhCT ar Twitter a 'Rhondda Cynon Taf Council' ar Facebook.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.