114

Ymwelodd Tywysog Cymru â Phontypridd ddydd Gwener (21 Chwefror) i gwrdd â rhai o'r busnesau  a gafodd eu heffeithio gan y llifogydd a'r rheiny sydd ynghlwm â'r ymdrech adfer a darparu cymorth.

Cerddodd Ei Uchelder Brenhinol gydag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, ar hyd Stryd Taf yng nghanol y dref gan gwrdd â rhai o'r busnesau sydd wedi dioddef difrod mawr yn ystod y cyfnod o dywydd garw diweddar.

Ymhlith y rheini bu'n cwrdd â Thywysog Cymru oedd Joseph Gambarini, perchennog The Prince's Café ar Stryd Taf.

Agorodd y caffi ar 21 Mehefin, 1948, dyma un o fusnesau hynaf y dref. Busnes sy'n cael ei redeg gan y teulu yw The Prince's Café ac mae wedi gwasanaethu'r gymuned ers dros 70 blynedd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Hoffwn i ddiolch Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, am ymweld â rhai o'r busnesau wedi'u heffeithio gan Storm Dennis ym Mhontypridd, ddydd Gwener.

"Mae cymunedau ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf wedi dioddef lefelau difrod digynsail, ac mae ardal Pontypridd wedi cael ei heffeithio'n fawr o ganlyniad i gyfuniad o law a lefelau afonydd uchaf erioed. 

"Mae nifer o fusnesau canol y dref ym Mhontypridd wedi dioddef difrod a achoswyd gan lifogydd. Mae Lido Cenedlaethol Cymru hefyd wedi dioddef difrod sylweddol yn rhan o'r llifogydd ym Mharc Coffa Ynysangharad, sy'n parhau i fod ar gau i'r cyhoedd.

"Er hyn, mae Pontypridd ar agor i'r cyhoedd a hoffwn i annog ein preswylwyr i ddangos eu cefnogaeth trwy siopa'n lleol.

"Roedd yr holl berchenogion busnes roedden ni wedi siarad â nhw ddydd Gwener yn ddiolchgar iawn am y cymorth a'r amser a roddodd Tywysog Cymru er mwyn siarad â nhw."

Mae cannoedd o gartrefi a busnesau ar draws y Fwrdeistref Sirol wedi cael eu difrodi neu'u dinistrio yn ystod yr wythnos ddiweddaf yn dilyn dau benwythnos olynol o dywydd garw oherwydd Storm Ciara a Storm Dennis.

Roedd Tywysog Cymru hefyd wedi cwrdd â staff siop ddillad i fenywod Kookoo Madame, sydd wedi gweld difrod mawr, cyn symud ymlaen i Brif Adeiladau'r Cyngor. Yma, cafodd y newyddion diweddaraf ynghylch y sefyllfa bresennol a chyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o'r Gwasanaethau Brys ac eraill sydd wedi cynorthwyo â'r gwaith adfer a chymorth sylweddol.

Cafodd Tywysog Cymru hefyd wybod am y llifogydd difrifol ym Mharc Coffa Ynysangharad, ac yn benodol y difrod i Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, a gafodd ei agor yn swyddogol gan Dywysog Cymru a Duges Cernyw yn 2016.  Mae'r Parc yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd tra bod gwaith archwilio'n cael ei gwblhau a'r gwaith trwsio angenrheidiol yn cael ei gyflawni. 

Mae ymgyrch glanhau gwerth miliynau o bunnoedd yn cael ei chyflawni ar draws Rhondda Cynon Taf. Mae'r Cyngor hefyd yn darparu cymorth ariannol, yn rhan o gynllun Grant Adfer Cymunedau yn dilyn Llifogydd - Taliad Caledi, sydd ar gael i breswylwyr a busnesau sydd wedi'u heffeithio.  Dyma atgoffa bod angen i breswylwyr roi gwybod i'r Cyngor am lifogydd trwy gwblhau'r e-ffurflen benodol er mwyn bod yn gymwys am gymorth. Mae modd dod o hyd i'r ffurflen yma

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig cymorth ariannol i ddioddefwyr y llifogydd. Mae cymorth gan gymunedau lleol a'r sector gwirfoddol wedi bod yn ddigynsail. 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25th Chwefror 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.