Fostering Image

Mae gwybodaeth a gafodd ei chasglu gan bob un o'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru yn cadarnhau, ar gyfartaledd, bod 40 o blant yn dod o dan ofal ledled Cymru bob wythnos. I'r mwyafrif helaeth, y rheswm dros ddod o dan ofal yw oherwydd camdriniaeth neu esgeulustod.

Fel pob Awdurdod Lleol yng Nghymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn dibynnu ar Rieni Maeth maeth i roi cymorth i'r mwyafrif helaeth o blant sydd dan ofal drwy leoliadau dros dro neu hirdymor. Gyda phlant newydd yn dod o dan ofal bob mis, mae gwir angen denu Rhieni Maeth heddiw.

Gall bron unrhyw un ddod yn rhiant maeth. Yn hanfodol, bydd rhaid bo gennych ddigon o le yn eich cartref, amser yn eich bywyd ac ymrwymiad i ofalu am blentyn.

Mae noson wybodaeth ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn bod yn Rhiant Maeth yn digwydd ddydd Mercher 29 Ionawr 2020.  

Dywedodd y Cynghorydd Christina Leyshon, yr Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc, "Rydym yn amcangyfrif bod angen recriwtio 40 o Rieni Maeth newydd o bob rhan o Rondda Cynon Taf i ddiwallu anghenion plant a phobl ifainc sy'n dod o dan ein gofal."

Ychwanegodd, "Byddwn yn annog unrhyw un sy'n ystyried dod yn Rhiant Maeth i siarad â ni heddiw. Gallech wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant a phobl ifainc yn ein cymuned. "  

'Dysgu am fod yn Rhiant Maeth' yw'r cyfle chi i ddeall yn union sut beth yw bod yn ofalwr maeth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Bydd rhieni maeth profiadol ac aelodau o'r garfan cymorth maethu yno i ateb cwestiynau a chynnig cyngor. 

Gall unrhyw un sydd â diddordeb alw heibio am sgwrs rhwng 4.00pm a 7:00pm yng Ngwesty'r Parc Treftadaeth. Mae'n achlysur hamddenol, felly does dim angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Fel arall, mae llawer o wybodaeth ar gael ar y wefan www.fostercwmtaf.co.uk 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.