Shaun Toms

Roedd hi'n ddiwrnod lwcus iawn i’r trigolyn Shaun Toms gan mai fe oedd enillydd y tocyn gwyrdd cyntaf!

Doedd Shaun Toms, 49 oed o'r Porth, na'i wraig Kathryn, ddim yn gallu coelio'i lwc wrth ddod o hyd i docyn gwyrdd mewn rholyn o fagiau ailgylchu clir. Mae Shaun, a gasglodd y bagiau o Blaza'r Porth, yn ailgylchu'n rheolaidd ac yn rhannu awgrymiadau ailgylchu gyda'i gwsmeriaid yn aml wrth yrru cerbydau Tomsy Taxis.

Ffoniodd Shaun y garfan ailgylchu i roi gwybod ei fod wedi dod o hyd i docyn gwyrdd a chafodd gadarnhad bod ei ymdrechion ailgylchu wedi dwyn ffrwyth trwy ennill tocyn gwrdd y gystadleuaeth Bagsy am Oes.

Mae Shaun yn ailgylchu ei holl eitemau cartref a gweddillion bwyd gan ei fod yn frwdfrydig am yr amgylchedd ac mae eisiau gwneud gwahaniaeth yn lleol yn RhCT ac ar gyfer cenedlaethau yn y dyfodol.

Cafodd cystadleuaeth BAGSY am Oes ei lansio ym mis Hydref 2019 a chafodd tocynnau gwyrdd eu cuddio mewn rholiau o fagiau ailgylchu ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bydd y trigolion lwcus, fel Shaun, sy'n dod o hyd iddyn nhw yn ennill BAGSY am Oes, wedi'i ddylunio gan Banksy Cwm Rhondda - BAGSY!

Mae rhaid i bob Cyngor yng Nghymru gyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024/25, sef 70%, i osgoi cael dirwy fawr. Mae rhagor o drigolion RhCT bellach yn ailgylchu ac mae nifer y tunelli o ddeunydd y cartrefi a gwastraff bwyd sy'n cael eu hailgylchu wedi cynyddu'n barod diolch i'r ymdrech wych yma i ailgylchu. Nod y fenter werdd ddiweddaraf yma yw cydnabod a gwobrwyo'r ymdrech wych yma - da iawn RhCT. 

Serch hynny, mae rhaid i drigolion barhau â'r gwaith da gan fod rhaid i chi AILGYLCHU I FOD YN RHAN OHONI! Po fwyaf y byddwch chi'n ailgylchu, po fwyaf o siawns sydd gennych chi i ddod o hyd i'r tocyn gwyrdd. Dim ond 100 o docynnau sy'n cael eu rhyddhau. Bydd y rhai sy'n ennill yn cael BAGSY am Oes a chael y cyfle i ennill darlun BAGSY gwreiddiol, prin, wedi'i lofnodi gan yr arlunydd.

Mae pawb WRTHI felly dyma amser i... Stopio. Meddwl. Ailgylchu. Mae'n haws nag erioed i chi ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf, rydyn ni'n cynnal casgliadau diderfyn ac mae gyda ni amrywiaeth o leoedd ar draws y Fwrdeistref Sirol y mae modd i chi fynd atyn nhw i gasglu eich bagiau ailgylchu! Cewch chi archebu bagiau a chofrestru ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff bwyd a chewynnau ar-lein. Yn ogystal â hyn, mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar draws y Fwrdeistref Sirol ar agor 7 niwrnod yr wythnos, rhwng 8am a 7.30pm (Mawrth - Hydref) ac 8am - 5.30pm (Tachwedd - Mawrth). 

Rydyn ni'n amcangyfrif bod 3 o bob 4 trigolyn eisoes yn gwneud ymdrech wych i ailgylchu. Mae modd ailgylchu 80% o wastraff y cartref ar gyfartaledd - sy'n golygu bod modd ailgylchu 8 allan o bob 10 bag o sbwriel sy'n dod o gartrefi, a'u troi yn rhywbeth newydd.  

Er mwyn helpu trigolion ymhellach, mae modd gwirio'r hyn mae modd ei ailgylchu a does dim modd ei ailgylchu yn RhCT trwy ddefnyddio'r canllawiau ailgylchu A-Y ar-lein. O ganlyniad i adborth trigolion, mae'r rhestr gynhwysfawr o eitemau yn parhau i dyfu – dyma'r adnodd chwilio: www.rctcbc.gov.uk/ChwilioAilgylchu. 

Dywedoddy Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

"Llongyfarchiadau i Shaun, enillydd swyddogol cyntaf ein cystadleuaeth – diolch yn fawr i'n trigolion am ailgylchu. Mae ffigyrau ailgylchu yn parhau i gynyddu a hynny o ganlyniad i bobl fel Shaun a'n holl drigolion gwych sy'n ailgylchu. Mae cystadleuaeth BAGSY am Oes yn gyfle i ddiolch trigolion am eu hymdrech a chymorth parhaus. Y peth gwych am y gystadleuaeth yw'r ffaith bod y cyfan mae rhaid i chi ei wneud yw ailgylchu i fod yn rhan ohoni fel mae Shaun wedi'i wneud. Ailgylchwch i gael cyfle i ennill tocyn gwyrdd a BAGSY am Oes !

Yng ngeiriau Shaun Toms, "Dechreuwch ailgylchu, edrych trwy'ch bagiau ailgylchu ac mae'n bosibl y byddwch chi'n lwcus fel fi."

Am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth BAGSY am Oes a thelerau ac amodau llawn ewch i www.rctcbc.gov.uk/BAGSY neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.