Cabinet with water bottles-2

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi nodi ei ymrwymiad i wneud gwahaniaeth yn lleol ac yn fyd-eang - wrth i'r Cabinet gymeradwyo argymhellion i gynyddu cyfradd ailgylchu'r Cyngor i 80% erbyn 2024/25.

Bydd yr argymhellion, a gyflwynwyd i ddechrau i Grŵp Llywio'r Cabinet ar Faterion yr Hinsawdd, ym mis Rhagfyr yn gweld y Cyngor yn newid ei darged ailgylchu i 80%. Bydd y Cyngor hefyd yn cynnal Ymgyrch Marchnata Cymdeithasol addas i godi ymwybyddiaeth trigolion o'r angen i ailgylchu.

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion am gyflawniad ailgylchu'r Cyngor ar gyfer 6 mis cyntaf 2019/20, y Cyfleuster Adennill Deunydd newydd, datblygiadau ym Mryn Pica yn y dyfodol a newidiadau deddfwriaethol posibl. Mae ailgylchu yn arbed ynni, yn lleihau nwyon tŷ gwydr ac yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Bydd ailgylchu yn chwarae rhan ganolog wrth helpu'r Cyngor i gyflawni ei darged o ddod yn garbon niwtral erbyn 2030. 

Mae'r argymhellion yn seiliedig ar welliannau parhaus y Cyngor gan fod ffigurau ailgylchu wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn - mae hyn diolch i ymdrechion cyfunol ei breswylwyr a chyfleusterau gwell. Mae ffigurau o’r chwe mis diwethaf yn dangos bod y Cyngor ar y trywydd iawn i gyrraedd targed 70% Llywodraeth Cymru bum mlynedd yn gynnar.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

“Mae ailgylchu yn flaenoriaeth allweddol i'r Cyngor a bydd yn chwarae rhan ganolog wrth helpu'r Cyngor i gyflawni ei darged o ddod yn garbon niwtral erbyn 2030. Bydd targed ailgylchu nesaf y Cyngor yma gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2024/2025 yn 70%. Os gallwn ni gynnal ein cyfradd ailgylchu bresennol a gwella ychydig arno, rydyn ni ar y trywydd iawn i gyflawni hyn gryn dipyn yn gynharach nag y mae angen i ni ei wneud. Y gobaith yw bydd darparu'r Cyfleuster Adennill Deunydd newydd ym Mryn Pica yn gymorth mawr i fynd â ni dros y targed a thuag at 80%.

“Rydyn ni angen cefnogaeth ein trigolion i wneud hyn. Rydw i'n gofyn i bob trigolyn ailgylchu un peth arall ac Aros.Meddwl.Ailgylchu. Mae'r targed newydd yma'n gyraeddadwy a bydd yn dangos i ni sut gall gwneud newidiadau yn lleol ein helpu ni i wneud gwahaniaeth yn fyd-eang. ”

Eleni mae targed Llywodraeth Cymru yn 64% a gallai Cynghorau sy'n methu â chyrraedd y targedau yma dderbyn dirwyon sylweddol. Mae'r dirwyon yn seiliedig ar gyflawniad sydd wedi'i gadarnhau. Mae hyn yn golygu y gallai pob tunnell o dan y targed, petai'r Cyngor yn methu'r targed, arwain at ddirwy o leiaf £200 y dunnell.

Rhaid i bob Cyngor yng Nghymru ddatblygu systemau gweithio i gyflawni'r targedau yma trwy agor Cyfleusterau Ailgylchu Deunyddiau newydd, a datblygu gwir economi gylchol wrth sicrhau eu bod yn gallu newid pan fydd newidiadau deddfwriaethol.

Yn ddiweddar, buddsoddodd y Cyngor mewn Cyfleuster Adennill Deunydd newydd ym Mryn Pica. Rydyn ni'n gobeithio bydd hyn yn cynyddu'r canrannau ailgylchu hyd yn oed ymhellach trwy wella effeithlonrwydd ac ansawdd allbwn y cyfleuster. Mae gan Rondda Cynon Taf un o’r dulliau casglu ailgylchu hawsaf yng Nghymru, felly does dim esgus i beidio ag ailgylchu.

Mae'r Cyngor yn bwriadu adeiladu ar lwyddiant ffatri Treulio Anerobig Biogen, y Cyfleuster Ailgylchu Matresi, y Ganolfan Addysg a'r safle Tirlenwi ym Mryn Pica i ddatblygu Parc Eco ar y safle. Bydd hyn yn defnyddio'r ynni sy'n cael ei gynhyrchu yma ac yn darparu unedau i fusnesau sefydlu a gwneud cynnyrch o'r deunyddiau rydyn ni'n eu casglu o Gymru, yng Nghymru - gan ddefnyddio ynni gwyrdd i ddatblygu gwir economi gylchol.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.