Clean Green Invite WELSH web

Mae Dyfodol Gwyrdd Glân i Gymru yn rhan o weledigaeth partneriaeth unigryw sydd wedi'i chreu i ddatblygu ffyrdd o drin ac ailgylchu mewn sector ailgylchu sydd wedi cyflwyno heriau yn y gorffennol.

Mae carfan prosiect 'Dyfodol Gwyrdd Glân' 'Clean Green Future' wedi'i sefydlu ar ran Awdurdodau Lleol Cymru mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. Mae'n ceisio dod o hyd i ddull trin ac ailgylchu fforddiadwy a chynaliadwy ar gyfer gwastraff cynnyrch hylendid amsugnol (AHP) yng Nghymru.

Amcangyfrifir bod tua 40,000 tunnell o Gynhyrchion Hylendid Amsugnol, sy'n cynnwys cewynnau tafladwy a chynhyrchion anymataliaeth, yn y llif gwastraff yng Nghymru. Mae hyn yn cyfateb i 200 miliwn o gewynnau y flwyddyn yng Nghymru, a dros hanner miliwn y dydd. Mae nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn 'ailgylchu' eu Cynhyrchion Hylendid Amsugnol ers ychydig flynyddoedd a nod y prosiect yma yw adeiladu ar hyn a'i wella ymhellach trwy ddarparu dull trin ac ailgylchu cynaliadwy y mae modd i gynghorau yng Nghymru ei ddefnyddio. 

Mae'r prosiect yn gwahodd busnesau a all gynnig dulliau arloesol o reoli trin gwastraff cynhyrchiol hylendid amsugnol i ddod i Ddiwrnod Diwydiant arbennig ddydd Llun 20 Ionawr 2020. Dyma gyfle gwych i fusnesau gyfrannu at lywio strategaeth gaffael y prosiect, cael mewnwelediad i'r prosiect a newid dyfodol rheoli gwastraff a chreu Dyfodol Gwyrdd Glân i Gymru.

Dywedodd Nigel Wheeler, Uwch Swyddog Cyfrifol y prosiect 'Dyfodol Gwyrdd Glân':

Mae'r prosiect arloesol yma yn cynnwys gweithio gyda Llywodraeth Cymru a holl Awdurdodau Lleol Cymru (ac ar ran y rhain) i ddatblygu a chyflwyno dull trin ac ailgylchu fforddiadwy a chynaliadwy i drin gwastraff cynnyrch hylendid amsugnol yng Nghymru. 

"Mae nifer o ddatblygiadau arloesol wedi bod yn y modd y mae cynnyrch hylendid amsugnol yn cael ei reoli yn ystod y blynyddoedd diwethaf a phrif nod y prosiect yma yw gweithio a thrafod gyda busnesau i ddefnyddio a gwella'r rhain i drin gwastraff cynnyrch hylendid amsugnol yn adnodd gwerthfawr. Dim ond trwy ddatblygu datrysiadau triniaeth ac ailgylchu o fater gwaredu gwastraff caled yn y gorffennol mae modd datrys hyn - a'r gobaith yw arwain at leihau effaith carbon ar Gymru. Fel cenedl, mae'n hanfodol ein bod ni'n gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu Dyfodol Gwyrdd Glân i Gymru er mwyn i ni gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o fod yn genedl di-wastraff erbyn 2030."

Fel gwlad rydyn ni'n gobeithio lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint ag y bo modd mewn ymgais i fod yn genedl ddiwastraff sy'n gweithredu mewn economi gylchol. O ganlyniad, mae awdurdodau lleol ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru yn chwilio am ffyrdd mwy fforddiadwy a chynaliadwy i reoli gwastraff. Byddai cael gwared ar gydrannau gwastraff pwdr a chas, e.e. gwastraff bwyd a chynhyrchion hylendid amsugnol, yn arwain y ffordd i hwyluso'r cyfle i wella cyfraddau ailgylchu, i leihau nifer y casgliadau gwastraff gweddilliol a chefnogi'r economi gwyrdd drwy greu swyddi yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect 'Dyfodol Gwyrdd Glân' 'Clean Green Future' neu i fynegi diddordeb mynychu'r Diwrnod Diwydiant, ewch i www.CleanGreenFuture.Wales

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.