porth pic

Bydd y Cyngor yn dechrau gwaith sylweddol i ddymchwel dau adeilad amlwg yng Nghanol Tref y Porth er mwyn adeiladu Hwb Trafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf, yn rhan o Strategaeth Adfywio ehangach y Porth.

Bydd gwaith yn dechrau i ddymchwel hen adeiladau Banc Barclays a Chanolfan Oriau Dydd Alec Jones ar Stryd yr Orsaf ddydd Llun, 13 Ionawr. Mae'r Cyngor wedi penodi'r contractwr Bond Demolition Ltd i fod yn gyfrifol am y gwaith dymchwel, a'r gobaith yw cwblhau'r gwaith erbyn Mawrth 2020.

Llynedd, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, cytunodd Aelodau'r Cabinet i strategaeth sylweddol i adfywio Canol Tref y Porth. Wrth wraidd y strategaeth mae Hwb Trafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf ar safle 1,700sq/m i wella cysylltedd.  Bydd yn cynnwys gorsaf bysiau, safle tacsis a lle i feiciau, a bydd yna hefyd system docynnau newydd yn cysylltu pob taith ar fysiau neu ar y rheilffordd.

Mae'r strategaeth ehangach yn cynnwys datblygu Plaza'r Porth yn hwb i'r gymuned, Grant Cynnal Canol y Dref, creu strydoedd mwy deniadol, ailddatblygu safle hen Ysgol Iau y Porth ac archwilio cyfleoedd parcio newydd. Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Cyngor ddechrau'r cynllun, o 6 Ionawr, i addasu tir nad yw'n cael ei ddefnyddio ger Heol Rheola i 29 o lefydd parcio.

Bydd dymchwel hen fanc Barclays a Chanolfan Oriau Dydd Alec Jones yn dechrau ar 13 Ionawr, gyda gwaith ar y safle yn cael ei gynnal rhwng 8am a 6pm yn ystod yr wythnos. Mae'n bosibl bydd rhaid gweithio ambell i benwythnos wrth i'r cynllun ddatblygu.

Bydd dim angen cau'r ffyrdd o ganlyniad i'r gwaith yma, a bydd cyn lleied o darfu â phosibl i Ganol y Dref. Bydd pob dim ar agor yn ôl yr arfer. Bydd rhywfaint o sŵn o ganlyniad i'r gwaith dymchwel, ac mae'n bosibl bydd rhywfaint o draffig lorïau i'r safle ac oddi yno.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Cytunodd y Cabinet y llynedd i gyflwyno Strategaeth Adfywio bwysig i'r Porth i wella golwg y stryd, creu mwy o lefydd parcio, gwneud defnydd o adeiladau gwag a - trwy'r Hwb Trafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf newydd - gwneud hi'n haws defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gan fanteisio ar leoliad y Porth yn fynedfa i Gwm Rhondda Fawr a Chwm Rhondda Fach.

"Y Porth yw un o brif drefi'r Cyngor, a dangosodd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn 2018 bod tipyn o gefnogaeth leol i'r Strategaeth Adfywio i wella ac adfywio Canol y Dref.

"Mae gwella cysylltedd wrth wraidd y Strategaeth a hynny er mwyn mynd i'r afael â heriau sy'n bodoli eisoes, gan gynnwys y ffaith fod gwasanaethau bws a gwasanaethau rheilffordd yn rhedeg ar wahân. Rhaid i deithwyr dalu am deithiau bws a theithiau rheilffordd ar wahân ar hyn o bryd. Bydd y cynllun newydd yn newid hyn. Bydd Metro De Cymru yn dod â seilwaith a gwasanaethau gwell erbyn 2023, a bydd y datblygiad yma'n sicrhau bod trigolion a theithwyr y Porth yn gallu manteisio'n llawn ar hynny.

"Rwy'n falch bod y gwaith sylweddol cyntaf i adeiladu'r Hwb Trafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf ar fin dechrau, gyda gwaith dymchwel ar Stryd yr Orsaf. Bydd yn agor safle 1,7000sq/m, a dangos unwaith eto ymrwymiad y Cyngor i wireddu'r cynllun yma ac adfywiad ehangach yn y Porth."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.