Consultation CYM

Mae'r Cyngor yn annog trigolion i rannu'u barn yn yr ymgynghoriad cyfredol ar ddrafft Cynllun Corfforaethol (2020-24) cyn iddo gau ar 17 Ionawr.

Dechreuodd ymgynghoriad cyhoeddus i drafod drafft y cynllun, sy'n pennu gweledigaeth gyffredinol y Cyngor dros y pedair blynedd nesaf ar 25 Hydref 2019. Mae modd i drigolion fynd i wefan y Cynllun Corfforaethol (www.rctcbc.gov.uk/cynlluncorfforaethol) i ddysgu rhagor am y weledigaeth arfaethedig a gadael sylwadau.

Yn rhan o'r ymgynghoriad, fe wnaeth y Cyngor hyrwyddo a chynnal 15 achlysur 'galw heibio' cyhoeddus er mwyn i drigolion gael dweud eu dweud yn bersonol. Cafodd y rhain eu cynnal mewn lleoliadau poblogaidd yn y gymuned rhwng 26 Tachwedd a 17 Rhagfyr.

Mae swyddogion hefyd wedi bod yn cynnal nifer o achlysuron a fforymau gyda grwpiau penodol drwy gydol y cyfnod ymgynghori - gan gynnwys pobl hŷn, pobl ifainc a grwpiau anableddau a staff y Cyngor.

Enw'r cynllun drafft sy'n cael ei drafod yn yr ymgynghoriad yw 'Gwneud Gwahaniaeth', ac mae'n gosod y weledigaeth ganlynol ar gyfer Rhondda Cynon Taf dros y pedair blynedd nesaf:

“I fod y lle gorau yng Nghymru i fyw, gweithio a chwarae, lle mae pobl a busnesau yn annibynnol, yn iach ac yn llewyrchus.”

Mae'r cynllun drafft yn cynnig canolbwyntio ar dri maes o flaenoriaeth:

“Sicrhau bod Pobl: yn annibynnol, yn iach ac yn llwyddiannus.”

"Creu Lleoedd: creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw"

“Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle i bobl a busnesau fod yn arloesol, yn entrepreneuraidd ac i gyflawni eu potensial a ffynnu."

Bydd yr holl sylwadau sy'n cael eu cyflwyno i'r wefan yn ystod y cyfnod ymgynghori, ynghyd â'r safbwyntiau sydd wedi'u mynegi'n bersonol yn ystod yr achlysuron cyhoeddus a phenodol, yn cael eu trafod gan Swyddogion yn dilyn yr ymgynghoriad. Caiff trigolion eu hannog i rannu'u barn cyn i'r broses ymgynghori ddod i ben ddydd Gwener 17 Ionawr (5pm).

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Dros y 10 wythnos ddiwethaf, mae'r Cyngor wedi bod yn ymgynghori â thrigolion am ei Gynllun Corfforaethol diweddaraf (ei ail gynllun o'r fath erioed) sy'n edrych ar gyfnod rhwng 2020 a 2024. Ar ffurf drafft ar hyn o bryd, mae'r Cynllun yn amlinellu tri phrif faes i ganolbwyntio arnyn nhw - Pobl, Lleoedd a Ffyniant - ac rydyn ni'n gofyn i bobl leol rannu'u barn.

"Mae'r Cynllun Corfforaethol yn un o'r dogfennau pwysicaf bydd y Cyngor yn ei hystyried, wrth iddo osod blaenoriaethau a thargedau ar gyfer cyfnod o bedair blynedd, ac yn y pendraw mae'n siapio cyfeiriad Rhondda Cynon Taf yn ystod y cyfnod yna.

"Ers i'r cyfnod Cynllun Corfforaethol presennol ddechrau yn 2016, mae bron i £400 miliwn wedi'i fuddsoddi gan y Cyngor ar hyd meysydd gwasanaeth sy'n cynnwys Ysgolion yr 21ain Ganrif, Priffyrdd a Thrafnidiaeth, Canol Trefi ac asedau'r Gymuned, Parciau, Ardaloedd Chwarae, Canolfannau Hamdden a chyfleusterau chwaraeon awyr agored.

"Mae amser o hyd i drigolion rannu'u barn yn y broses ymgynghori bwysig yma, sy'n dod i ben 17 Ionawr. Rwy'n annog trigolion i fynd i'r wefan arbennig, i edrych ar ddeunydd yr ymgynghoriad a rhannu'u barn yn y blwch sylwadau. Bydd pob sylw sydd wedi'i dderbyn yn cael ei ystyried wrth symud ymlaen ac wrth i ni edrych ar bennu'r Cynllun Corfforaethol diweddaraf cyn dechrau'r flwyddyn ariannol newydd ym mis Ebrill."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.