Rhigos Mountain Road - Valley View - Wind farm-3 - Copy

Mae'r Cyngor yn annog trigolion i gyfrannu at ymgynghoriad cyhoeddus sy'n cael ei gynnal gan Sustrans am brosiect arfaethedig i greu traciau a llwybrau aml-ddull yn ardal Mynydd y Rhigos a'r cyffiniau.

Mae'r Cyngor wedi derbyn cyllid wrth gynllun grantiau Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Gymru i greu prosiect llwybrau ar y cyd â phartneriaeth gymunedol Croeso i'n Coedwig, sydd wedi'i lleoli yn Nhreherbert. Bydd yn creu cyfleuster seilwaith gwyrdd fydd yn arwain at fuddion economaidd a chymunedol drwy gynyddu nifer yr ymwelwyr a gweithgaredd cymunedol.

Lle bo modd, bydd y prosiect yn chwilio am ffyrdd i gysylltu'r llwybrau gydag atyniadau lleol allweddol, gan gynnwys Parc Gwledig Cwm Dâr, ynghyd â'u cysylltu â rhwydweithiau teithio ehangach a gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae elusen cerdded a seiclo Sustrans wedi bod yn trafod gyda'r Cyngor fel ymgynghorydd, gan asesu dyluniad y prosiect a thrafod os yw'n brosiect ymarferol a dichonadwy. Mae clywed safbwyntiau trigolion lleol yn rhan bwysig iawn i'r broses yma.

Mae Sustrans wedi dechrau ymgynghoriad ar-lein a bydd modd ymateb i'r ymgynghoriad yma hyd at ddydd Gwener 7 Chwefror. Rydyn ni'n annog trigolion i gymryd rhan drwy ddefnyddio rhaglen fapio cymunedol, sy'n galluogi'r gymuned i fynegi eu dyheadau ar gyfer cyflwyno'r prosiect yn y dyfodol gan ddefnyddio'u gwybodaeth am yr ardal leol.

Mae rhaglen fapio ar-lein Sustrans ar gael drwy'r ddolen ganlynol: https://www.sustrans.org.uk/about-us/our-work-in-wales/ein-gwaith-yng-nghymru/.   

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae Sustrans bellach wedi lansio ei ymgynghoriad cyhoeddus ar brosiect llwybrau arfaethedig ym Mynyddoedd y Rhigos a'r cyffiniau, ac mae'n gwahodd trigolion i rannu'u barn a chyfrannu at sut bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno.

"Rydyn ni'n lwcus iawn i fyw mewn Bwrdeistref Sirol â chynifer o dirweddau godidog a lleoedd o harddwch naturiol, a nod y prosiect llwybrau yw ei gwneud hi'n haws i bobl leol ymwneud â'r amgylchfyd o'n cwmpas a denu rhagor o bobl i'r ardal.

"Mae hi'n addo'n flwyddyn gyffrous i'r ardal leol a hynny wedi i Zip World dderbyn caniatâd cynllunio ar gyfer atyniad gwifren wib sy'n gwneud defnydd o fynydd y Rhigos a hen safle Glofa'r Tŵr. Mae gan atyniad twristaidd rhanbarthol poblogaidd fel hyn botensial anferthol ar gyfer twf economaidd.

"Dwi'n annog trigolion i rannu'u barn am y prosiect llwybrau arfaethedig yma drwy gymryd rhan ym mhroses ymgynghori Sustrans."

I gael rhagor o fanylion neu i drafod y prosiect, mae croeso i drigolion e-bostio Eni Hansen-Magnusson o Sustrans ar eni.hansen-magnusson@sustrans.org.uk.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.