Overall Winners - Lee Garden Pool-1 pressweb

Ydych chi'n adnabod grŵp cymunedol, ysgol neu unigolyn, sy'n mynd yr ail filltir dros eu cymuned ac sy'n angerddol am eu hamgylchedd lleol?

Mae modd i chi wneud cynigion ar gyfer gwobrau Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2020 nawr. Bydd y gwobrau'n cael eu cynnal unwaith eto i ddathlu ac amlygu'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud gan unigolion, staff Gofal y Strydoedd, pobl ifainc a grwpiau cymunedol i wneud Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn lanach ac yn wyrddach.

Mae modd i chi enwebu eich arwyr amgylcheddol 2020 ar-lein  www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Campaigns/EnvironmentalAwardsLoveWhereyouLive/EnvironmentalAwardsLoveWhereyouLive.aspx.

Cafodd Pwyllgor Pwll Gerddi Lee ei goroni'n brif enillydd gwobr Bro-garwyr Tra Mad 2019 am ei waith anhygoel a'i ymroddiad i'w gymuned leol.

Mae Pwll Gerddi Lee yn fwy na phwll nofio – mae'n le i bobl ifainc a'r henoed ei fwynhau trwy gydol y flwyddyn. Dyma ddiolch i waith caled ac ymrwymiad Pwyllgor Pwll Gerddi Lee a gafodd ei sefydlu yn 2015. Mae gan y pwyllgor 101 o wirfoddolwyr anhygoel.

Mae gan y pwll lliwgar yng nghanol y pentref ardal bicnic er mwyn i ymwelwyr fwynhau'r amgylchoedd. Mae siop fwyd wedi agor sy'n gwerthu lluniaeth fforddiadwy.  Mae'r pwll ar agor yn ystod gwyliau'r haf a chaiff pawb, yn hen neu'n ifanc ei fwynhau am ddim.  Mae gweithgareddau yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn i ddod â'r gymuned at ei gilydd. Ym mis Rhagfyr, mae'r pwll yn cael gwedd newydd ac yn troi'n gynefin gaeafol gyda llawr sglefrio ffug lle mae'r eglwys ac ysgolion lleol yn dod i ganu carolau.

Mae'r pwyllgor hefyd yn gweithio mewn partneriaeth ag Eglwys y Santes Gwenffrewi a'r siop leol, Co-op, i gynnal prosiect 'Fit and Fed' yn ystod gwyliau'r ysgol. Dyma fenter sy'n mynd i'r afael â llwgu yn ystod y gwyliau. Caiff y gymuned leol elwa o'r fenter gan ei bod hi'n darparu gweithgareddau a chinio am ddim i blant.  Mae hefyd yn darparu pryd o fwyd Nadoligaidd am ddim i'r henoed sy'n helpu gydag unigrwydd ac arwahanrwydd. 

Dyma'r hyn y mae gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn ei ddathlu a dyma'r rheswm cipiodd y fenter yma wobr y Gymuned Fwyaf Taclus/Y Prosiect Cymunedol Gorau a phrif wobr Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2019.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae enillydd y brif wobr eleni, Pwll Gerddi Lee, yn enghraifft wych o'r arwyr sydd gyda ni yn ein cymuned sy'n gweithio'n ddiflino i wella ein Bwrdeistref Sirol er budd y gymuned gyfan.

"Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn taflu goleuni ar y gwaith arbennig sy'n cael ei wneud yn ein cymunedau, gan ganolbwyntio ar y bobl, ysgolion a'r grwpiau cymunedol hynny fel Pwyllgor Pwll Gerddi Lee sy'n gwneud gwir wahaniaeth i'n bywydau.

"Dyma bobl sy'n ymrwymo i wella'r amgylchedd lleol er lles pawb. Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn rhoi'r cyfle perffaith inni wobrwyo pob un ohonyn nhw.

"Dyma ein cyfle i longyfarch eraill ar eu llwyddiannau penigamp ac annog eraill i ddilyn eu hesiampl - a hynny drwy sicrhau bod trigolion yn deall pwysigrwydd ailgylchu a gwella'r amgylchedd.

Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ni wneud Rhondda Cynon Taf yn ardal sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi ac i ymweld â hi."

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn annog trigolion i fod yn Fro-garwyr Tra Mad ac i ymladd yn erbyn gwastraff er mwyn cadw'n Bwrdeistref Sirol yn lân ac yn wyrdd, i bawb gael ei mwynhau.

Os ydych chi'n rhan o grŵp neu'n adnabod rhywun sy'n angerddol am eu hamgylchedd, sy'n aml yn mynd yr ail filltir i ailgylchu cymaint â phosib, a chodi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol yn y gymuned yna dylech chi wneud cais / gyflwyno enwebiad ar gyfer Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2020. 

Mae'r gystadleuaeth wedi'i rhannu yn 7 o gategorïau. Does dim ots sawl categori gwahanol mae pob ymgeisydd yn cael ei nodi ynddo.

  • Hyrwyddwr Amgylcheddol yn y Gymuned
  • Y Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol
  • Yr Ymgyrch Amgylcheddol Orau mewn Ysgol
  • Y Gymuned Fwyaf Taclus / Y Prosiect Cymunedol Gorau 
  • Carfan Awdurdod Lleol Gorau'r Flwyddyn
  • Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Disgybl)
  • Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Athro) 

Mae ymrestru ar gyfer Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn syml. Bydd rhaid i chi lenwi ffurflen ymrestru fer a'i chyflwyno erbyn 31 Mawrth, 2020. Bydd panel annibynnol yn beirniadu’r ceisiadau. Byddwn ni'n ymweld â phawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn ystod mis Mai, cyn i enillydd pob categori gael ei benderfynu.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.rctcbc.gov.uk/gwobrau neu fel arall ffoniwch y garfan Gofal y Strydoedd ar 01443 827364 neu anfonwch neges e-bost at BrogarwyrTraMad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Dylech chi gwblhau eich pecynnau, a'u dychwelyd erbyn 31 Mawrth i: Bro-garwyr Tra Mad, Gwasanaethau Gofal y Strydoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Tŷ Glantaf, Uned B23, Taffs Fall Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.