budget consultation Phase 2 WELSH - Copy

Erbyn hyn mae gan drigolion gyfle arall i rannu eu barn ar gyllideb 2020/21 y Cyngor yng ngham dau o'r broses ymgynghori - ar ôl i'r Cabinet ystyried strategaeth gyllideb ddrafft ddydd Iau.

Bydd cam dau'r ymgynghoriad nawr yn rhedeg o 24 Ionawr i 7 Chwefror - gyda chyllideb ddrafft y Cyngor yn seiliedig ar Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro y Llywodraeth. Mae'n cynnwys £12.7 miliwn ychwanegol i ysgolion a £9.3 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant sy'n cynnwys gofal cymdeithasol.  Yn ogystal, mae cyllid ychwanegol sylweddol ar gyfer Ymgysylltu â Phobl Ifanc, mynd i'r afael â thlodi a thuag at helpu grwpiau cymunedol lleol i agor pyllau padlo yn ystod yr haf.

Mae'r gyllideb hefyd yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd o £6 miliwn, ac yn cynnig cynnydd o 2.85% yn nhreth y Cyngor - sy'n is na'r ymgynghoriad gwreiddiol ac yn debygol o fod ymysg y cynnydd lleiaf yng Nghymru y flwyddyn nesaf. Mae crynodeb ehangach wedi'i gynnwys isod.

Cafodd cam cyntaf yr ymgynghoriad ei gynnal yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2019, pan ofynwyd trigolion am flaenoriaethau gwariant y Cyngor a sut mae'r gyllideb gytbwys yn cael ei chyflwyno. Cymerodd mwy na 3,900 o bobl ran yng ngham cyntaf yr ymgynghoriad yma.

Yn eu cyfarfod ar 23 Ionawr, 2020, roedd Aelodau'r Cabinet wedi ystyried drafft y strategaeth gyllideb ochr yn ochr ag adborth o gam cyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus. Cytunodd bawb ar ba seiliau bydd cam dau yr ymgynghoriad yn cael eu cynnal. 

Bydd cam dau yn cynnwys arolwg y bydd modd i drigolion ei gwblhau ar-lein ( www.rctcbc.gov.uk/ymgynghori). Bydd y broses hefyd yn cynnwys achlysuron i ieuenctid a fydd yn cael eu cynnal mewn ysgolion lleol, a thri achlysur 'galw heibio' cyhoeddus, a fydd ar agor i'r gymuned ehangach, yn y lleoliadau canlynol:

 • Canolfan Pennar (Mountain Ash Hub) - 31 Ionawr (11am-1pm).
 • Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, Ystrad - 3 Chwefror (5pm-7pm).
 • Canol Tref Pontypridd - 5 Chwefror  (10am-1pm).

Bydd y Pwyllgor Craffu-Cyllid a Chyflawniad hefyd yn trafod cyllideb 2020/21 y Cyngor yn eu cyfarfod ar 29 Ionawr, 2020.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Mae'r Cabinet wedi cytuno ar gynigion drafft strategaeth Gyllideb 2020/21 a fydd nawr yn sail i gam dau'r ymgynghoriad, gan y bydd barn trigolion yn ystyriaeth allweddol wrth i ni lunio cyllideb sy'n gytbwys yn gyfreithiol ym mis Mawrth.

“Roedd y Cyngor wedi derbyn lefel uwch na'r disgwyl o gyllid yn Setliad dros dro Llywodraeth Cymru, gyda chynnydd cyllideb o 4.5% y flwyddyn nesaf. Mae hyn wedi caniatáu i'n cyllideb ddrafft gael ei llunio â chynnydd o 2.85% yn nhreth y Cyngor - sy'n is na'r cynnydd o 3% a oedd yn yr ymgynghoriad gwreiddiol, er mwyn amddiffyn gwasanaethau hanfodol. Bydd pob Cyngor yng Nghymru yn cynyddu ei gyfradd treth y Cyngor y flwyddyn nesaf, ac ar sail yr arwyddion cychwynnol mae Rhondda Cynon Taf eto'n debygol o fod ymhlith yr isaf yng Nghymru.

“Mae elfennau allweddol y gyllideb ddrafft yn cynnwys £6 miliwn o arbedion effeithlonrwydd, gan ddod â chyfanswm y ffigwr i oddeutu £95 miliwn mewn 10 mlynedd. Os caiff ei chytuno, byddai cyllideb ysgolion hefyd yn derbyn cynnydd o 8.5%, tra byddai cynnydd o 13% i'r gwasanaethau ieuenctid. Mae cyllid o bwys hefyd wedi'i glustnodi ar gyfer ailagor Canolfan Gelf Miwni ac i helpu grwpiau cymunedol i agor pyllau padlo yn ystod gwyliau'r haf.

“Y cynnig yw y bydd prisiau Hamdden am Oes, taliadau parcio ceir a ffioedd cae chwarae ar gyfer clybiau chwaraeon lleol hefyd yn cael eu rhewi ar gyfer y flwyddyn nesaf.

“Mae cam dau’r ymgynghoriad bellach ar waith, a baswn i'n annog preswylwyr i gymryd rhan. Bydd yr adborth y byddwn ni'n ei dderbyn yn ystyriaeth allweddol pan fydd y Cabinet yn gwneud penderfyniad terfynol arno tua diwedd mis Chwefror. Mae modd i drigolion ddweud eu dweud trwy arolwg ar-lein neu mewn un o dri achlysur 'galw heibio' cyhoeddus sydd ar y gweill."

Mae elfennau allweddol y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21 yn cynnwys:

 • Cynnydd o 2.85% yn nhreth y Cyngor, sy'n debygol o fod yr isaf yng Nghymru y flwyddyn nesaf.
 • Arbedion effeithlonrwydd o £6 miliwn, gan ddod â'r cyfanswm i £95 miliwn dros 10 mlynedd.
 • Cynnydd o £12.7 miliwn yng nghyllideb ysgolion (neu 8.5%).
 • Cyllid ychwanegol o £250,000 (cynnydd o 13%) ar gyfer Ymgysylltu â Phobl Ifanc.
 • Cyllid o £50,000 i helpu grwpiau lleol i agor pyllau padlo yn yr haf.
 • £105,000 i gefnogi ailagor Canolfan Gelf Miwni.
 • Rhewi ffioedd a thaliadau Hamdden am Oes, Meysydd Parcio a Chwarae ar gyfer clybiau chwaraeon.
 • Cynnydd o 10c ar gyfer pob pryd o fwyd Pryd ar Glud/Canolfan Oriau Dydd
 • Cynnydd o 5c y pryd ar Brydau Ysgol ac yna dim cynnydd pellach am ddwy flynedd.
 • Cynyddu mynediad i oedolion i Lido Ponty o 50c i £2.50, gyda phlant o dan 16 oed yn parhau i elwa o fynediad am ddim.
 • Cynnydd o £9.3 miliwn ar gyfer Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant, gan gynnwys gofal cymdeithasol.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.