asda roundabout - Copy

Bydd y Cyngor yn cychwyn ar gynllun sylweddol i wella llif traffig ar ffordd tua'r de ar yr A4059 tuag at Gylchfan Asda yng Nghwm Cynon. Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y nos er mwyn ymestyn ac ehangu'r lonydd dynesu.

Bydd y gwaith, fydd yn dechrau yng nghanol mis Ionawr 2020, yn ymestyn y ddwy lôn ddynesu gyfredol i hyd o 60 metr. Yn dilyn y cynllun, bydd y lôn chwith yn cael ei defnyddio gan fodurwyr sy'n troi i'r chwith tuag at Ffordd Tirwaun (Asda) yn ogystal â'r rhai sy'n teithio tuag at Gwm-bach - fydd yn newid i'r drefn bresennol. Bydd y lôn dde ar gyfer modurwyr sy'n troi i'r dde tuag at Abercwmboi yn unig.

Bydd y gwaith yn cynnwys adeiladu wal gynnal ar y tir gwelltog ar ymyl y ffordd a chynyddu lled y briffordd er mwyn ymestyn y lôn. Bydd rhwystr diogelwch newydd yn cael ei osod ar hyd ymylon yr A4059. Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys gwaith draenio, codi gwrthgloddiau a gosod arwyddion perthnasol.

Mae'r Cyngor yn deall bod yr A4059 yn lwybr sy'n sensitif i draffig ar y rhwydwaith priffyrdd strategol. O'r herwydd, er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl, bydd mwyafrif y gwaith yn cael ei wneud yn ystod y nos. Bydd terfyn cyflymder 30mya dros dro yn cael ei roi ar waith yn ystod cyfnod y cynllun.

Bydd angen goleuadau traffig pedair ffordd dros nos oherwydd agosrwydd y gwaith at y gylchfan. Bydd y llwybr cyhoeddus nesaf at y safle gwaith ar gau ar adegau penodol rhwng y gylchfan a'r bont droed i gerddwyr, er mwyn sicrhau diogelwch. Bydd arwyddion yn dangos llwybr amgen i gerddwyr.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Bydd y Cyngor yn ymgymryd â’r cynllun gwella sylweddol yma i helpu i wella llif traffig ar yr A4059 yng Nghwm Cynon, diolch i gyllid #buddsoddiadRhCT yn 2019/20. Mae hyn yn dilyn gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf i wella Cylchfan Cwm-bach, yn ogystal â chreu lonydd troi ar Gylchfan yr Ynys, yr orsaf betrol yng Nghwm-bach ac ar y lôn ddynesu tua'r gogledd i Gylchfan Asda. Bydd y gwaith yma yn rhan o welliannau ehangach i'r rhodfa.

“Bydd y cynllun sydd ar ddod yn gwella llif traffig tua’r de sy’n dynesu at Gylchfan Asda, trwy ymestyn ac ehangu’r cynllun dwy lôn. Mae hyn yn debyg iawn i'r cynllun blaenorol ar Gylchfan Ynys sydd wedi bod yn lwyddiant. Bydd y cynllun ehangach yn cynnwys gosod wal gynnal, gwelliannau i'r system ddraenio ac ail-wynebu terfynol ar y gylchfan.

“Bwriad y cynllun yma yw gwella llif traffig dros y tymor hir ar y rhan yma o lwybr  prysur yr A4059 ar gyfer cymudo, sef y prif lwybr trwy Gwm Cynon. Bydd y gwaith sylweddol i gyflawni hyn yn achosi rhywfaint o darfu fydd dim modd ei osgoi - ond bydd mwyafrif y gwaith, yn ogystal â gosod y goleuadau traffig pedair ffordd ar Gylchfan Asda, yn digwydd yn ystod y nos.

"Bydd y Cyngor yn gweithio gyda'i gontractwr i gwblhau'r gwaith cyn gynted ag y bo modd ac yn y ffordd fwyaf effeithlon ag sy'n bosib. Hoffwn ddiolch i drigolion lleol a defnyddwyr rheolaidd yr A4059 am eu cydweithrediad wrth i'r Cyngor wneud y gwelliannau tymor hir yma er budd y gymuned leol.”

Tua diwedd y prosiect, bydd contractwr y Cyngor angen i'r ffordd gau dros dair noson, er mwyn cwblhau'r gwaith ail-wynebu terfynol a gosod y marciau ffordd i gangen ogledd-orllewinol y gylchfan.
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7th Ionawr 2020