Robertstown site location - Copy

Bydd y Cyngor yn treulio wythnos yn clirio'r safle strategol yn Nhresalem, ar ôl llwyddo yn flaenorol i sicrhau cyllid Ewropeaidd i ddatblygu adeiladau busnes modern newydd ar gyfer yr ardal.

Yn ystod 2018, fe wnaeth y Cyngor lwyddo i sicrhau £2.58miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru, tuag at gyfanswm pecyn buddsoddi o £3.93miliwn. Bydd yr unedau modern yn cael eu hadeiladu ar dir oddi ar Stryd Wellington, sydd wedi bod yn segur ac wedi gordyfu ers blynyddoedd lawer. Mae'r ardal yn safle cyflogaeth allweddol ac wedi'i nodi o fewn y Cynllun Datblygu Lleol – a bydd y prosiect yn darparu swyddi lleol a thwf economaidd cynaliadwy.

Bydd y safle'n cael ei glirio dros wythnos o ddydd Llun 20 Ionawr – a bydd y gwaith yn cynnwys gosod y safle, torri coed a sglodion, a chael gwared ar lystyfiant. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 26 Ionawr. Bydd Stryd Wellington yn parhau ar agor yn ystod y prosiect, ac dydyn ni ddim yn disgwyl unrhyw fesurau rheoli traffig. Bydd mynediad i gerddwyr ar Stryd Wellington yn cael ei gynnal drwy gydol y gwaith.

Ar ôl clirio'r safle, cam nesaf y cynllun yma yw i'r Cyngor gwblhau proses i benodi contractwr ar gyfer y prif gam adeiladu. Rydyn ni'n disgwyl i'r cam yma o waith ddechrau ar y safle yn ystod haf 2020.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu a Thai: "Rwy'n falch y bydd y gwaith cyntaf ar y safle fel rhan o'r cynllun pwysig hwn yn Nhresalem yn dechrau cyn bo hir, i alluogi'r prif gam adeiladu. Mae'r safle yma wedi dadfeilio ers nifer o flynyddoedd, ac yn cael ei ddatblygu oherwydd ei botensial i sefydlu swyddi a ffyniant.

"Bu'r Cyngor yn llwyddiannus yn ei gais am gyllid Ewropeaidd sylweddol i helpu i gyflawni'r cynllun yma – gan ddarparu cyllid o £2.58miliwn sydd, yn ogystal â chyfraniad gan y Cyngor drwy #BuddsoddiadRhCT, yn dod â chyfanswm y buddsoddiad i bron £4miliwn. Ym mis Hydref 2019, llwyddodd y Cyngor i sicrhau £2.58miliwn o gyllid yr UE ar gyfer cynllun tebyg ar hen safle'r lofa yng Nghoed Elái. Dechreuodd y gwaith adeiladu, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn ystod Tachwedd 2019.

"Mae'r cynllun yn Nhresalem wedi bod yn ddyhead ers tro, a bydd yn dod ag adeiladau busnes modern mawr eu hangen i'r rhan hon o Gwm Cynon. Rwy'n edrych ymlaen at weld y cynllun yma'n mynd yn ei flaen yn ystod y misoedd nesaf, tuag at y prif gam adeiladu fydd yn dechrau yn ddiweddarach eleni."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.