treorchy

Mae Treorci wedi ennill gwobr Pencampwr y Stryd Fawr Cymru a Stryd Fawr y Flwyddyn yng Ngwobrau Stryd Fawr Orau Prydain 2019.

Mae'r gwobrau yn cydnabod strydoedd mawr gorau'r DU sydd â chymunedau lleol cryf iawn, ac sy'n arwain y ffordd i strydoedd mawr y dyfodol.

Mae Treorci yn enwog am ei Stryd Fawr brysur, ac mae wedi mynd yn groes i duedd y DU gyda nifer fawr o fasnachwyr annibynnol a siopau unigryw. 

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai: “Mae Treorci yn enghraifft berffaith o sut y gall cymuned, busnesau a'r sector cyhoeddus weithio gyda'i gilydd i gyflawni canlyniadau cadarnhaol.

“Hoffwn i longyfarch Siambr Fasnach Treorci, busnesau lleol a'r gymuned, sydd i gyd wedi cyfrannu at lwyddiant Treorci fel tref ffyniannus gyda chyfleoedd parhaus a gobaith ar gyfer y dyfodol.

“Mae pobl Treorci wedi gweithio'n galed iawn i gefnogi canol eu tref, ac mae masnachwyr wedi parhau i ymateb i anghenion y gymuned trwy greu mentrau newydd wrth ddatblygu busnesau presennol.

“Mae'r Cyngor wedi bod yn falch o gefnogi a gweithio gyda chymuned Treorci, trwy gyflwyno Grant Cynnal Canol Trefi sy'n caniatáu i fusnesau a landlordiaid gwblhau gwaith cadw a chynnal i wella blaenau eiddo yng nghanol y dref. Mae hyn wedi bod o fudd mawr i nifer o fasnachwyr Treorci.

“Mae'r Cyngor hefyd yn trefnu achlysur y Nadolig bob blwyddyn yn Nhreorci sy'n cynnwys gorymdaith fawr a reidiau gan helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr â chanol ein trefi. Mae hyn hefyd yn golygu bod yr ymwelwyr yn gweld yr hyn sydd ar gael yn y dref ac wrth gwrs, yn prynu bargeinion Nadoligaidd neu'n dathlu gyda phryd o fwyd neu ddiod mewn caffi neu dafarn leol.

“Yn ogystal â hyn, bydd y Cyngor yn cyflwyno gwasanaeth di-wifr cyhoeddus am ddim yng nghanol tref Treorci eleni, gan helpu pobl i gysylltu â'r we yn y gymuned, wrth ystyried ffyrdd o leihau baich Ardrethi Busnes ar fusnesau lleol.

“Mae Cyngor RhCT yn edrych ymlaen at weithio gyda masnachwyr yn Nhreorci dros y flwyddyn nesaf, ac at barhau i gefnogi canol y dref i ffynnu. Dyma longyfarch y gymuned unwaith eto ar ennill gwobrau Stryd Fawr Orau Cymru a Stryd Fawr Orau'r DU!”

Yn ogystal â chefnogi busnesau, mae'r Cyngor yn helpu trwy gefnogi achlysuron a mentrau yn Nhreorci. Mae'r Cyngor yn helpu i gefnogi ac ariannu'n rhannol Ŵyl Gelf Cwm Rhondda (RAFT), sef achlysur mis o hyd o adloniant, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformiadol sy'n denu miloedd o ymwelwyr i'r ardal.

Mae datblygu twristiaeth a thwf economaidd yn yr ardal yn flaenoriaethau allweddol i'r Cyngor, sydd wedi cael hwb sylweddol gan Zip World sy'n bwriadu defnyddio tir ar Fynydd y Rhigos a hen safle'r pwll glo, ger Ffordd y Rhigos yn Hirwaun, i greu tri chwrs gwifren wib a phrofiad ymwelwyr.

Mae datblygiadau twristiaeth pellach yn cynnwys cynlluniau i ailagor Twnnel Cwm Rhondda fel llwybr twristiaeth o Flaen-cwm i Flaengwynfi, Castell-nedd Port Talbot, gan ddarparu'r twnnel beicio hiraf yn Ewrop a'r hiraf ond un yn y byd.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.