Porth Plaza

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dechrau gwneud gwaith i wella Plaza'r Porth, er mwyn bod modd iddo ddiwallu anghenion y gymuned yn well.

Yn rhan o ymrwymiad parhaus Cyngor Rhondda Cynon Taf i ddarparu nifer o ganolfannau'r gymuned ar draws Rhondda Cynon Taf, mae gwaith wedi dechrau ym Mhlaza'r Porth, y Porth.

Mae Canolfan Pennar yn Aberpennar a'r Hwb yng Nglynrhedynog wedi bod yn llwyddiant mawr, ac mae nifer yr ymwelwyr i'r canolfannau, nifer y bobl sy'n aelodau o'r llyfrgelloedd, a nifer y gwasanaethau cymorth gaiff eu cynnig yn lleol, wedi cynyddu. Y datblygiad ym Mhlaza'r Porth fydd y drydedd ganolfan yn y gymuned yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae canolfannau i'r gymuned yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion o dan un to, gan roi'r cyfle i'r Cyngor a'i bartneriaid gynnig rhaglen eang o weithgareddau i ddiwallu anghenion grwpiau ac unigolion yn y gymuned. 

Bydd y datblygiad ym Mhlaza'r Plaza yn cynnwys llyfrgell fodern, ardal i blant, ystafelloedd y gymuned at ddefnydd y cyhoedd, cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus a gwasanaethau cymorth â materion cyflogaeth. Bydd hefyd yn cadw'r gwasanaeth cynghori iBobUn drwy apwyntiadau.

Yn ogystal â hynny, bydd datblygiad Plaza'r Porth hefyd yn cynnwys 'man newid' i oedolion a fydd yn cynnig lle a'r offer angenrheidiol (teclyn codi, offer tracio a gwely trydan) i ragor o bobl fynd allan, a mwynhau'r gweithgareddau bob dydd mae llawer ohonon ni'n eu cymryd yn ganiataol.

Y disgwyl yw i'r gwaith ym Mhlaza'r Porth, sy'n denu buddsoddiad o dros £400,000 gael ei gwblhau, ac agor ei ddrysau, erbyn Gwanwyn 2020 gyda gwaith adeiladu trosiannol yn cychwyn ar ôl y Nadolig. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae'n wych gweld bod gwaith wedi dechrau ar drydedd ganolfan y Cyngor i'r gymuned yn y Porth.

“Mae'r model Canolfan Gymuned yn rhywbeth y bydd y Cyngor yn ei ddatblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Ein bwriad yw cyflwyno o leiaf 10 o'r cyfleusterau hyn ar draws RhCT, lle byddan nhw'n rhan hanfodol o'n rhwydweithiau cymdogaeth ehangach wrth gysylltu'r Cyngor nid yn unig â'n preswylwyr, ond hefyd â gwirfoddolwyr dielw eraill, gwirfoddol a darparwyr yn y trydydd sector.

“Trwy greu Canolfan i'r Gymuned yn y Porth, rydym ni'n sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar Strategaeth Adfywio'r Porth, sy’n ceisio gwella trafnidiaeth gyhoeddus yn y dref trwy gyflwyno Canolfan Drafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf, yn ogystal â chynyddu nifer yr ymwelwyr â'r dref ac yn y dref, a chyfleoedd swyddi.

“Mae Canolfannau Cymunedol y Cyngor yn dod â chymunedau ynghyd a gwasanaethau maen nhw'n eu gwerthfawrogi'n agosach atyn nhw.”

Yn ystod y cyfnod gwaith, bydd mynediad i'r adeilad trwy'r stryd fawr yn cael ei newid dros dro, a bydd mynediad i'r adeilad a'r gwasanaethau / ystafelloedd cymunedol presennol trwy gefn yr adeilad. Mae arwyddion dros dro wedi'u gosod y tu allan a'r tu mewn i'r adeilad, a does dim disgwyl llawer o darfu i'r gwasanaeth yn ystod y cyfnod yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.