ponty ymca

Bydd trigolion, busnesau ac ymwelwyr â chanol tref Pontypridd yn gweld gwaith yn dechrau yn adeilad yr YMCA cyn bo hir, i gyflawni prosiect adnewyddu mawr werth £4.48miliwn cafodd ei gytuno fis diwethaf.

Ym mis Rhagfyr 2019, cytunodd Cabinet y Cyngor i'r Awdurdod Lleol gymryd perchnogaeth o adeilad yr YMCA, a buddsoddi £383,000 ychwanegol i sicrhau cyfanswm buddsoddiad o fwy na £4miliwn o gyllid allanol ar gyfer ei adnewyddu. Mae'r pecyn cyllid yn cynnwys cyfraniad sylweddol o £2.28miliwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd yr ailddatblygiad yn adfywio lleoliad yr YMCA, sydd wedi bod wrth galon Pontypridd ers 1910, ac yn dod ag ef yn ôl i ddefnydd. Bydd yr adeilad yn cael ei ailwampio'n llwyr, gyda neuadd eiconig Shelley wrth ei chalon. Bydd mannau cymunedol hefyd ar gael i grwpiau lleol eu defnyddio. Knox & Wells yw contractwr penodedig y cynllun, a'r cynlluniau wedi'u llunio gan Capita.

Pan fydd y datblygiad wedi'i gwblhau, bydd y sefydliad celfyddydau cyfranogol lleol Cymuned Artis yn rhedeg yr adeilad ar ran YMCA Pontypridd.

Bydd gwaith yn dechrau ar y safle ddydd Llun, 20 Ionawr, gyda chontractwyr yn dechrau drwy baratoi y safle. Bydd gwaith dymchwel mewnol yn cychwyn ar ddechrau mis Chwefror 2020, a bydd gwaith allanol yn cychwyn ym mis Mawrth 2020 – gan ddefnyddio sgaffaldiau ar y tu allan i'r adeilad. Rydyn ni'n disgwyl i waith allanol a tho newydd gael eu cwblhau yn ddiweddarach eleni, gyda'r gwaith mewnol wedi'i gwblhau erbyn canol 2021.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu a Thai: "Roeddwn yn falch iawn bod y Cabinet wedi cytuno i gefnogi'r datblygiad pwysig yma'r mis diwethaf, a oedd yn caniatáu i'r Cyngor gymryd perchnogaeth o'r adeilad hanesyddol yma a sicrhau mwy na £4miliwn o fuddsoddiad allanol ar gyfer ei ailwampio.

"Bydd y prosiect uchelgeisiol yma, sydd wedi bod yn bosibl o ganlyniad i gymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn helpu i sicrhau dyfodol disglair a chynaliadwy i YMCA Pontypridd.

"Mae'n gyfnod cyffrous iawn i Bontypridd, gyda'r YMCA yn un o'r prosiectau mawr sydd ar y gweill – wrth i'r Cyngor gyflawni'r ymrwymiad a wnaeth i adfywio'r dref yn 2017, pan oedd yn cydnabod Pontypridd yn ffurfiol fel Ardal Cyfle Strategol gyda photensial am dwf economaidd mawr.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld y gwaith ar safle adeilad YMCA Pontypridd yn symud ymlaen yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, a bydd y Cyngor yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd drwy gydol y cyfnod gwaith."

Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Phil George: "Rydyn ni'n falch iawn o fod wedi gallu cefnogi'r prosiect uchelgeisiol a thrawsnewidiol yma.  Bydd y datblygiad yma'n darparu celfyddyd a diwylliant gwych i bobl Pontypridd a thu hwnt, ac yn rhoi bywyd newydd i'r adeilad hanesyddol yma. "

Meddai Cadeirydd YMCA Pontypridd, Kay Walters: "Rydyn ni'n gwybod bod yr YMCA yn golygu llawer i bobl, a bydd y buddsoddiad sylweddol yma yn ein galluogi i ailagor adeilad sydd wedi chwarae rhan bwysig yn hanes cymdeithasol a diwylliannol cyfoethog Pontypridd.

“Mae ein cynlluniau ar gyfer YMCA Pontypridd yn seiliedig ar bartneriaeth, a'n gobaith yw gweithio ar y cyd â sefydliadau eraill yn yr ardal i roi llwyfan modern, heb ei ail iddyn nhw a'u gwaith. Byddwn ni'n parhau i gynnwys pob elfen o'n cymuned yn rhan o'n trafodaethau wrth fynd ati i benderfynu sut i bydd modd i'r cyfleuster yma ddiwallu eu hanghenion a'u dyheadau." 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.