Recycling + Rubbish Bins-13 web

Diolch i drigolion RhCT sydd wedi parhau i ymdrechu i ailgylchu mewn modd anhygoel drwy gydol y cyfnod digyffelyb yma.

Mae'r Cyngor yn parhau i gasglu tunelli o wastraff bob wythnos ac mae'r Garfan Gofal y Strydoedd wedi mynd i’r filltir eithaf er mwyn sicrhau bod y casgliadau'n parhau.

Mae'r misoedd diwethaf wedi dod â sawl her i holl aelwydydd RhCT ac mae'r trigolion wedi bod yn gwneud yn siŵr eu bod yn parhau i ailgylchu, ac mae hynny'n newyddion gwych, nid yn unig i'n Bwrdeistref Sirol ond i'r amgylchedd hefyd.

Dros y pedwar mis diwethaf, mae preswylwyr wedi ailgylchu dros 18,500 tunnell o ddeunyddiau, sy'n cynnwys bron i 4,000 o dunelli o wastraff bwyd. Dyna'r un pwysau â 578 o lorïau ailgylchu wedi'u llwytho'n llawn!

Mae ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf yn hawdd ac mae'r Cyngor wedi bod yn cadw cymaint o'i wasanaethau ag sy'n bosibl ar gael i breswylwyr, er gwaethaf llai o weithwyr ar gael.

Mae bagiau ailgylchu ar gael mewn mannau siopa hanfodol allweddol neu mae modd i chi eu harchebu i'w derbyn i'ch cartref chi ar-lein: www.rctcbc.gov.uk/bagiau. Mae casgliadau wrth ymyl y ffordd wedi parhau drwy'r cyfnod ond os oes rhaid oedi am unrhyw reswm, rydyn ni'n cynghori preswylwyr i adael eu heitemau yn eu man casglu a byddan nhw'n cael eu casglu cyn gynted â phosibl.

Mae angen eich cymorth ar y Cyngor erbyn hyn i sicrhau ein bod ni'n cadw at yr un safonau sydd gyda ni o hyd – mae llawer o'r preswylwyr wedi bod yn clirio eu tai ac wedi dod o hyd i sawl eitem sy'n rhaid cael gwared â nhw. OND os does dim modd ailgylchu eitem sy'n cael ei gasglu o ochr y ffordd, rhaid mynd ag e i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Leol.

Ailagorodd yr holl Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn RhCT ym mis Mai, wrth ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Mae'r canolfannau ar agor 7 diwrnod yr wythnos, rhwng 8am a 7.30pm ac maen nhw bellach yn caniatáu i faniau a threlars gyda cheir ddod ag eitemau er mwyn eu gwaredu. Mae nifer o ganllawiau caeth ar gael ar gyfer dod i'r safle ac mae'r rhain yn debygol o aros yn eu lle hyd y dyfodol agos. Rhagor o fanylion ar  https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/BinsandRecycling/FindaTiporRecyclingCentre/CRCSiteRules.aspx Bydd siopau ail-ddefnydd 'Y Sied' yng Nghanolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn Nhreherbert a Llantrisant hefyd yn ailagor.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Hoffwn ddiolch i drigolion RhCT am barhau i ailgylchu drwy gydol y cyfnod yma - mae eu hymdrechion wedi bod yn wych. Os byddwn ni'n parhau i wneud hyn, byddwn ni’n cyrraedd targedau Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o'n sbwriel ni ymhell cyn 2024/25 – da iawn RhCT!

"Rwy'n gwybod bod y misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i aelwydydd ac rwy'n hynod o falch o'n preswylwyr, ac er gwaethaf popeth maen nhw wedi parhau i ailgylchu. Fel Cyngor, rydyn ni'n gwneud ein gorau i sicrhau bod modd ailgylchu yn hawdd a'i fod yn broses hygyrch i bawb – gyda cheisiadau am fagiau ailgylchu ar-lein a gan ddilyn system syml ag un bag clir ar gyfer yr holl ddeunydd ailgylchadwy sych. Mae ein holl ganolfannau ailgylchu wedi ail- agor erbyn hyn. Daliwch ati.” 

Yn ystod y cyfnod yma mae'n hawdd anghofio’r hyn mae modd ailgylchu a’r hyn nad oes modd ei ailgylchu, felly os ydych chi'n ansicr, gwiriwch y canllaw defnyddiol, chwiliadwy A-Y ar www.rctcbc.gov.uk/ChwilioAilgylchu sy'n dweud wrthoch chi ble i osod eitemau ac mae rhestr i'w gweld ar flaen y bagiau ailgylchu hefyd.

Fel rheol, golchwch gartonau bwyd gwag e.e. poteli llaeth, potiau iogwrt, tuniau, caniau, poteli gwin, jariau gwydr ac ati a'u rhoi mewn bagiau ailgylchu clir. Dydy'r Cyngor DDIM yn derbyn tecstilau, dillad, teganau plastig, potiau paent, esgidiau, eitemau trydanol bach, pren, darnau o blastrfwrdd, papur wal, brwshys paent, eitemau garddio, pridd, rwbel ac ati ar ymyl y ffordd – rhaid mynd â'r eitemau yma i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol.

Rhaid rhoi hancesi papur, llieiniau - rhai glanhau neu bersonol, mygydau wyneb, menig neu unrhyw offer diogelu personol (PPE) arall yn eich bin gwastraff du – os oes gan unrhyw un yn eich cartref symptomau'r Coronafeirws, dylai'r eitemau yma hefyd gael eu bagio'n ddwbl a'u gosod allan i'w casglu ar ôl cyfnod 72 awr.

Rhaid i breswylwyr fod yn effro i'r ffaith bod hawl gyda nhw i adael nifer diderfyn o fagiau ailgylchu clir ar ochr y ffordd, ond hyd at 2 fag du neu 1 bin ar olwynion yn llawn o wastraff (gyda'r caead ar gau) mae hawl eu rhoi i'w casglu. 

Am ragor o fanylion ac am gyngor ailgylchu pellach, ewch i www.rctcbc.gov.uk/Ailgylchu neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Gorffennaf 2020