Happy-Birthday-NHS

Bydd y Cyngor yn helpu i nodi pen-blwydd y GIG yn 72 oed drwy ymuno â'r genedl i ddweud diolch i’r holl weithwyr iechyd a gweithwyr allweddol am eu cefnogaeth a'u hymdrechion arbennig yn ystod argyfwng cenedlaethol COVID-19.

Rydyn ni'n annog trigolion Rhondda Cynon Taf i ddangos eu cefnogaeth ar gyfer staff y GIG a gweithwyr allweddol trwy guro dwylo am ganol dydd, ddydd Sul, 5 Gorffennaf. Dyma achlysur sy'n debyg i'r rhai Curo Dwylo ar gyfer ein Cynhalwyr gafodd eu cynnal am 8pm ar nos Iau dros y misoedd diwethaf.

Meddai'rCynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg, "Mae'r GIG wedi bod yn rhan bwysig o'n cymdeithas am dros 70 o flynyddoedd gan gynnig gofal iechyd cyffredinol am ddim i bobl sydd ei angen.  Mae'n deg dweud bod hyn yn 'ben-blwydd' heb ei debyg a ninnau yng nghanol pandemig byd-eang.

"Mae'r cyhoedd yn meddwl yn fawr o'r Gwasanaeth Iechyd, ac roedd hyn yn amlwg wrth i filiynau o bobl ymuno â'r achlysur curo dwylo wythnosol o'u stepen drws, ffenestri a gerddi yn ystod y cyfyngiadau symud.

"Unwaith eto, i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 72 oed, mae gyda ni gyfle i ddweud diolch wrth holl ddoctoriaid, nyrsys, cynhalwyr, meddygon teulu, fferyllwyr a holl staff eraill y GIG, yn ogystal â staff gofal cymdeithasol, sy'n parhau i weithio'n galed i helpu'r bobl hynny sydd wedi'u heffeithio gan y Coronafeirws a'u teuluoedd.

"Mae hefyd yn gyfle i ni gyd ddangos ein gwerthfawrogiad i'r rheiny sy'n gweithio ar y rheng flaen ar draws ystod o sectorau, gan gynnwys manwerthu, y Gwasanaethau Brys, a holl weithwyr rheng flaen y Cyngor sydd wedi gweithio trwy gydol yr argyfwng cenedlaethol trwy gasglu gwastraff, cadw hybiau mewn ysgolion ar agor, darparu prydau yn y gymuned, gofalu am yr henoed a'r rheiny sy'n agored i niwed a chydlynu saith Canolfan Cydnerthedd yn y Gymuned y Cyngor.

"Mae angen i bob un ohonom fod yn ddiolchgar i'r holl staff meddygol ac eraill sydd wedi darparu gwasanaethau i gleifion a'u teuluoedd, ynghyd â'r rheiny yn y sector gofal.

"Ond rydyn ni hefyd yn ddiolchgar iawn i'r gweithwyr yn ein siopau, staff trafnidiaeth, gyrwyr sy'n darparu nwyddau, athrawon, y rheiny sy'n casglu sbwriel, ffermwyr, personél y lluoedd arfog a gweithwyr allweddol eraill sydd wedi cadw Rhondda Cynon Taf yn weithredol.

"Hoffen ni hefyd ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth drwy gydol yr argyfwng cenedlaethol - o'r rheiny sydd wedi gosod posteri enfys yn eu ffenestri, a phawb sydd wedi dilyn y cyngor i aros gartref er mwyn achub bywydau ac arafu lledaeniad y firws ofnadwy yma.

"Ac wrth i ni roi diolch, mae'n bwysig ein bod ni ddim yn anghofio am y rheiny sydd wedi colli'u bywydau yn 2020 yn sgil argyfwng COVID-19.

Ar nos Sadwrn, 4 Gorffennaf, rydyn ni'n gofyn i drigolion arddangos posteri yn eu ffenestri i gofio'r bobl hynny sydd wedi colli eu bywydau yn sgil COVID-19. Am ganol dydd, ddydd Sul, 5 Gorffennaf, byddwn ni'n dangos ein gwerthfawrogiad i staff y GIG a phob un o'n gweithwyr allweddol. Rhannwch eich lluniau a'ch fideos byr gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dewch at eich gilydd unwaith eto i ddweud DIOLCH YN FAWR!

Wedi ei bostio ar Dydd Sul 5th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.