typical bus photo

Gwelliannau nodweddiadol i safleoedd bysiau

Mae'r Cyngor wedi dechrau cyfres o welliannau i safleoedd bysiau mewn 30 o leoliadau ar hyd llwybr y B4275/yr A4054 rhwng Aberaman ac Abercynon, gan ddefnyddio cyllid llawn Llywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun yn sicrhau gwelliannau sy'n amrywio o gysgodfeydd bysiau newydd i wella ymylon pafin, gan ddibynnu ar y gofynion ym mhob lleoliad. Bydd hyn yn sicrhau bod pob safle bws yn hygyrch i bob aelod o'r gymuned, gan gydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Mae'r Cyngor wedi derbyn £235,000 o gyllid gan Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun yma.

Mae cwmni Calibre Contracting Ltd wedi'i benodi'n gontractwr i gyflawni holl elfennau'r cynllun yma. Dechreuodd y gwaith paratoi ar 22 Gorffennaf, ac mae'r gwaith llawn o gynnal y gwelliannau yn dechrau o ddydd Llun, 27 Gorffennaf. Y disgwyl yw y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau erbyn dechrau tymor yr hydref 2020.

Bydd y contractwr yn gweithio mewn nifer fach o leoliadau ar unrhyw adeg yn unig - er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar hyd y coridor bysiau ehangach. Bydd mesurau rheoli traffig yn amrywio o un lleoliad i'r llall. Os bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro er mwyn cwblhau'r gwaith, bydd arwyddion yn cael eu gosod ymlaen llaw. Bydd y gwaith yn cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Rwy'n hynod o falch bod y Cyngor wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwelliannau ar safleoedd bysiau mewn 30 o leoliadau rhwng Aberaman ac Abercynon. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn ddiweddarach eleni. Dyma welliannau pwysig er mwyn sicrhau bod mynediad hygyrch gwell gan bob aelod o'r gymuned at drafnidiaeth gyhoeddus, gan ategu buddsoddiad diweddar y Cyngor ar draws coridor bysiau ehangach Cwm Cynon. 

"Yn ddiweddar hefyd, mae'r Cyngor wedi gwella nifer o safleoedd bysiau ym Mhont-y-clun a, thrwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru, ar goridor yr A4119 yn y Groes-faen. Dyma ddilyn buddsoddiad diweddar yn y coridor bysiau sy'n mynd trwy Gilfynydd."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.