Mae Aelodau o'r Cabinet wedi derbyn diweddariad am newidiadau sydd wedi'u gwneud i helpu trigolion i gynnal pellter cymdeithasol mewn mannau cyhoeddus poblogaidd - sy'n cynnwys marciau ac arwyddion yng nghanol ein trefi ac mewn parciau.

Yn eu cyfarfod dros fideo-gynhadledd ddydd Iau, 25 Mehefin, bu'r Cabinet yn trafod adroddiad gan swyddogion yn crynhoi'r camau diweddar sydd wedi'u cymryd yng nghanol ein trefi a thu hwnt cyn i'n siopau i gyd ailagor. Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Brif Weinidog Cymru, roedd siopau nad oedden nhw’n rhai ‘hanfodol’ yn cael ailagor ar 22 Mehefin, gan sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn cadw pellter cymdeithasol.

Dilynodd adolygiad tair-wythnos diweddaraf Llywodraeth Cymru ar 29 Mai, pan gafodd busnesau wybod bod modd iddyn nhw baratoi i ailagor. Fe ymatebodd y Cyngor mewn modd rhagweithiol trwy wneud sawl newid i fannau cyhoeddus. Roedd y newidiadau yma'n unol â chanllawiau Llywodraeth San Steffan, 'Mannau Cyhoeddus Mwy Diogel', i alluogi mwy o ymwelwyr tra'n cynnal pellter cymdeithas.

Mae'r mesurau sydd wedi'u cyflwyno gan y Cyngor wedi'u cynllunio i alluogi cadw pellter cymdeithasol yn hytrach na'i orfodi. Mae hyn wedi'i gyflawni drwy'r defnydd o arwyddion a marciau ar lawr, sy'n pwysleisio'r neges i gadw 2m ar wahân. Rydyn ni'n adolygu sut mae'r mesurau yma'n gweithio a pha mor effeithiol ydyn nhw'n gyson.

Enghreifftiau Canol Trefi:

 • Baneri mawr wrth fynedfa canol y prif drefi.
 • Posteri ymhob ffenest siop sydd ar gael.
 • Posteri ar y biniau sbwriel ac mewn arosfannau’r bysiau.
 • Arwyddion ar y palmant i nodi pellteroedd ciwio diogel.
 • Llinellau ac arwyddion ar y droedffordd i nodi 'lonydd cerdded' ble'n addas ac os ydy'r stryd neu droed ffordd yn ddigon llydan i wneud hynny.
 • Cyfarwyddiadau ar ddodrefn y stryd i atal ymgasglu a stopio pobl rhag eistedd yn agos at ei gilydd (e.e. un person ar y tro i ddefnyddio meinciau).
 • Symud rhai o'r meinciau - ond sicrhau bod lle arall i bobl eistedd gerllaw.
 • Arwyddion mewn gorsafoedd bysiau, gyda chynigion ar waith i gynyddu capasiti'r ardaloedd aros mewn nifer o leoliadau arosfannau bysiau.

Enghreifftiau mewn parciau 

 • Bydd yr holl fannau chwarae i blant a'r offer ar gau.
 • Posteri ymwybyddiaeth o gadw 2m ym Mharc Coffa Ynysangharad a mannau mawr eraill fel Parc Aberdâr a Pharc Gwledig Cwm Dâr.
 • Posteri i'w harddangos ger mynedfa pob un o'r parciau eraill.
 • Bydd bandstand Parc Ynysangharad ar gau er mwyn atal pobl rhag ymgasglu, a fydd y byrddau picnic yn y parc ddim ar gael i'w defnyddio.

Mae'r Cyngor hefyd wedi gwneud cais am dros £2m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl i sicrhau cadw pellter cymdeithasol mewn cymunedau lleol - yn benodol ar gyfer ail-neilltuo man ar y ffordd i ddarparu ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Bydd y cyllid yn cyfrannu at gyflwyno nifer o fesurau - gan gynnwys cyfyngiadau 20mya ar draws canol ein trefi a ger 20 o ysgolion.  Bydd hefyd yn helpu i dreialu cau ffyrdd dros dro ger chwe ysgol i leihau traffig a chynyddu'r lle ar gyfer cadw pellter cymdeithasol, ynghyd â chyflwyno gwybodaeth gyfredol i deithwyr mewn dwy orsaf fysiau brysur a gwella'r ystod o lwybrau beicio.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu a Thai: "Yn y cyfarfod dydd Iau, bu'r Cabinet yn trafod adroddiad swyddogion sy'n amlinellu'r camau sydd wedi'u cymryd yng nghanol ein trefi ac yn ein parciau i helpu ymwelwyr i gadw pellter cymdeithasol. Mae'r rhain wedi cynnwys arddangos arwyddion a marciau clir mewn ardaloedd manwerthu, wedi'u gosod cyn i Brif Weinidog Cymru gyhoeddi bod modd i siopau diangenraid ailagor ar 22 Mehefin.

"Ar ddechrau'r cyfyngiadau ar symud ym mis Mawrth, bu cwymp sylweddol yn nifer yr ymwelwyr i'n canol trefi. Mae'r nifer yna wedi bod yn codi'n raddol yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae'r Cyngor wedi bod yn cefnogi busnesau Canol Trefi drwy gydol y pandemig, drwy ddyfarnu grantiau'r Llywodraeth a chynnig Cymorth i Fusnesau. Mae ein carfan Cadw'n Iach yn y Gwaith hefyd wedi bod yn helpu nifer o fusnesau bychan yn ystod y cyfnod anodd yma.

"Mae'r newidiadau amlwg bydd pobl wedi sylwi arnyn nhw yn cynnwys baneri, posteri ac arwyddion sy'n hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol o 2m, yn ogystal â mannau aros, lonydd cerdded a symud meinciau er mwyn osgoi galluogi pobl i ymgasglu. Mae pob un o ganol ein trefi yn wahanol, gan gynnig eu problemau unigryw eu hunain ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol, ac mae dull penodol wedi'i fabwysiadu ar gyfer pob tref, gan ystyried ffactorau megis maint, ffurf, traffig, parcio a nifer y cerddwyr.

"Mae trafodaethau pwysig gyda chysylltiadau'r Cyngor yng nghanol y trefi, sy'n cynnwys yr Ardal Gwella Busnes a'r Siambr Fasnach, ynghylch y newidiadau yma'n parhau, ac mae'r holl fusnesau yng nghanol ein trefi yn parhau i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

"Yng nghyfarfod dydd Iau, cytunodd y Cabinet y dylai swyddogion barhau i gadw llygad ar ganol ein trefi a'n mannau cyhoeddus, gan sicrhau eu bod nhw'n ddiogel, gyda'r nifer o ymwelwyr yn cynyddu'n raddol. Bydd Cynghorwyr yn trafod unrhyw fesurau pellach i'w cyflwyno wrth i'r sefyllfa barhau i newid ac esblygu."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 2nd Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.