Tonyrefail Facilities - Classrooms - seating -  community areas -51

Bydd y Cyngor yn cynnig rhaglen Cynllun Gofal Plant a Gweithgareddau'r Haf mewn saith lleoliad yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd y rhain yn blaenoriaethu plant sy'n agored i niwed ac yn cynnig darpariaeth i blant gweithwyr y GIG a staff gofal cymdeithasol yn amodol ar argaeledd yn unig.

Mae gweithwyr hanfodol a rhieni plant sy'n agored i niwed wedi gallu manteisio ar ofal plant brys ers dechrau argyfwng y Coronafeirws ym mis Mawrth. I ddechrau arni, cafodd y gofal yma'i ddarparu mewn canolfannau (hybiau). Yn ddiweddar, cafodd y 25 o ganolfannau eu disodli gan gynnig gofal plant ym mhob un o leoliadau addysg y sir, a hynny am dymor ysgol o dair wythnos rhwng 29 Mehefin a 17 Gorffennaf (gyda dydd Llun 20 Gorffennaf yn ddiwrnod HMS).

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd ei gynnig gofal plant dros yr haf yn blaenoriaethu disgyblion sy'n agored i niwed, sydd rhwng 5 ac 16 oed ac yn mynd i ysgol brif-ffrwd, neu sydd rhwng 4 a 19 oed ac yn mynd i ysgol arbennig. Bydd y cynllyn yma ar waith rhwng dydd Mercher 22 Gorffennaf a dydd Gwener 21 Awst. Bydd y ddarpariaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos, rhwng 9am a 3pm.

Bydd saith canolfan ysgol yn darparu'r rhaglen – Ysgol Gynradd Parc y Darren (Glynrhedynog), Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd Pen-y-waun, Ysgol Gynradd Ynys-boeth, YGG Tonyrefail, Ysgol Gymuned y Porth ac Ysgol Hen Felin.

Serch hynny, oherwydd cyfyngiadau argaeledd llym, ni fydd modd i bob gweithiwr hanfodol fanteisio ar y ddarpariaeth yma. Mae croeso i staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol sydd â phlant rhwng 5 ac 16 oed ac sy'n mynd i ysgol brif-ffrwd, neu sydd rhwng 4 a 19 oed ac sy'n mynd i ysgol arbennig, wneud cais. Bydd y Cyngor yn neilltuo lleoedd gofal plant iddyn nhw os oes modd. Byddwn ni hefyd yn ystyried y staff sydd eu hangen er mwyn cynnal y Cynllun Gofal Plant a Gweithgareddau'r Haf. Serch hynny, byddwn ni'n blaenoriaethu disgyblion sy'n agored i niwed ac sydd, yn ôl pob golwg, yn wynebu risg uchel.

 

Byddwn ni'n dal i ddefnyddio'r broses ymgeisio ar-lein arferol at y diben hwn: www.rctcbc.gov.uk/iechydcyhoeddusrhct. Bydd modd gwneud cais o ddydd Mercher (ganol dydd), 8 Gorffennaf, i 11.59pm ddydd Sul 12 Gorffennaf. Hoffai'r Cyngor eich atgoffa na ddylech chi droi at Gynllun Gofal Plant a Gweithgareddau'r Haf oni bai fod dim dewis arall gyda chi. Nodwch – fyddwn ni ddim yn derbyn ceisiadau hwyr.

Mae'r ddarpariaeth yma'n cyd-fynd â Chynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws (Llywodraeth Cymru) ar gyfer plant rhwng 0 a 4 oes sy'n agored i niwed neu'n blant i weithwyr hanfodol. Bydd y cynllun yma'n dal i fynd rhagddo dros yr haf a chaiff ei ddarparu gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig yr AGC. Rhaid i weithwyr hanfodol wneud cais gan ddefnyddio'r wefan uchod, a hynny erbyn 12 Gorffennaf (neu erbyn diwedd tymor yr ysgol, sef 17 Gorffennaf, os ydych chi'n gweithio mewn ysgol). Mae modd dal ati i atgyfeirio plant sy'n agored i niwed rhwng 0 a 4 oed hyd nes y daw'r cynllun i ben.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Er mwyn cydnabod yr heriau sy'n deillio o'r sefyllfa sydd ohoni, mae'r Cyngor bellach wedi cadarnhau manylion ei ddarpariaeth am y pedair wythnos a hanner rhwng 22 Gorffennaf a 21 Awst. Bydd y cynllun yma'n blaenoriaethu gofal plant ar gyfer y plant sydd fwyaf agored i niwed, ac, lle bo modd, yn cynnig gofal plant staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol. Bydd hyn ar gyfer plant rhwng 5 a 16 oed, neu blant rhwng 4 a 19 oed sy'n mynd i ysgolion arbennig, a bydd modd gwneud cais rhwng bore Mercher a nos Sul yr wythnos yma (8-12 Gorffennaf).

"Rydyn ni wedi bod yn darparu gofal plant ers mis Mawrth 2020, ac wedi newid ein dulliau gweithredu'n aml er mwyn ymateb i argyfwng y Coronafeirws, sy'n newid yn gyson. Daeth y trefniant llwyddiannus o agor 25 o ganolfannau gofal plant i ben ar 29 Mehefin, pan agorwyd ein holl ysgolion er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion Ailgydio, Dal i Fyny a Pharatoi.

"Mae galw cynyddol wedi bod am y ddarpariaeth yma, a chafodd 2,000 o geisiadau eu prosesu gan y Cyngor ar gyfer tymor yr haf, a fydd yn para am dair wythnos. Mae ein hysgolion wedi chwarae rhan hollbwysig yn yr ymateb cymunedol ehangach i argyfwng y Coronafeirws, ac wedi rhoi cymorth i'n pobl ifainc sydd fwyaf agored i niwed yn ogystal â'r rhieni hynny sy'n weithwyr hanfodol ar y rheng flaen. Nod ein cynllun gofal plant dros wyliau'r haf yw dal ati i gynnig y cymorth yma lle bo modd gwneud hynny, er y bydd angen rhoi cyfyngiadau llym ar waith o ran nifer y lleoedd.

"Caiff ein gofal plant dros yr haf ei ddarparu gan weithwyr o nifer o wasanaethau – o'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS), i'r Gwasanaeth Hamdden, y Gwasanaethau Diwylliannol, staff cynorthwyol o ysgolion a darparwyr allanol. Caiff y ddarpariaeth ei chynnal mewn saith ysgol – cafodd y rhain eu dewis ar sail y galw yn y gymuned ac ar sail llwyddiant Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol yn y gorffennol. Cafodd y rhaglen yma ei rhoi ar waith mewn chwe ysgol gynradd ac un ysgol arbennig dros yr haf y llynedd."

Dim ond mewn achosion eithriadol y byddwn ni'n darparu Cludiant Ysgol ar gyfer y sawl sy'n mynychu Gofal Plant Brys, a hynny ddim ond i blant agored i niwed sydd wir ei angen yn ôl asesiadau gofal cymdeithasol.

Caiff brecwast a phecyn cinio eu rhoi i ddisgyblion sydd â hawl i Brydau Ysgol Am Ddim. Rhaid i ddisgyblion sydd ddim â hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim ddod â phecyn cinio bob dydd a threfnu eu brecwast eu hunain. Dylai pob disgybl ddod â photeli dŵr wedi'u llenwi, y mae modd i staff eu hail-lenwi trwy gydol y dydd yn ôl yr angen.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os yw un rhiant yn weithiwr allweddol/hanfodol yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws ond dydy'r rhiant arall ddim, yna dylai'r rhiant arall ddarparu trefniadau amgen diogel yn y cartref pan fo hynny'n bosibl.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.