Mae grwpiau cymuned sy'n gwneud gwaith gwerthfawr yn ystod argyfwng y Coronafeirws wedi derbyn arian o'r Gronfa Gweithgarwch Cymunedol. Mae 27 o grantiau wedi'u cymeradwyo ar gyfer prosiectau sy'n amrywio o barseli bwyd i gymorth lles.

Ym mis Mai, addasodd y Cyngor y Gronfa bresennol at ddibenion gwahanol. Mae bellach yn cydnabod grwpiau neu unigolion lleol sy'n mynd yr ail filltir i ddarparu cymorth yn ein cymunedau, a hynny o ganlyniad i'r pandemig. Bwriad y newid oedd ategu ymdrech Cydnerthedd y Gymuned sylweddol y Cyngor ei hun, ac adlewyrchu amcan gwreiddiol y Gronfa'n llawn i gefnogi gweithredoedd pobl leol gan fod o fudd ehangach i'r gymuned.

Bydd y Gronfa yn dyfarnu cyfanswm o £10,000, a chaiff grwpiau lleol wneud cais am grant hyd at £300 – neu £500 mewn amgylchiadau eithriadol. Mae ceisiadau unigol wedi'u cyflwyno i'r Cyngor yn cael eu penderfynu ar sail y cais.

Hyd at ddydd Iau 25 Mehefin, mae cyfanswm o 27 o geisiadau wedi cael eu cymeradwyo. Ymhlith y rhai a gyflwynodd geisiadau llwyddiannus yw prosiectau lleol o Cynon Valley Organic Adventures, Canolfan Pentre CIO a Grŵp Cymunedol Rhydfelen. Mae crynodeb o'u prosiectau gwerth chweil sy'n seiliedig ar y gymuned i'w weld isod:

Cynon Valley Organic Adventures

Ers i gyfnod y cyfyngiadau symud ddechrau, mae'r sefydliad wedi rhedeg banc bwyd gan ddosbarthu tua 100 o barseli bob wythnos i'r bobl sydd fwyaf agored i niwed. Mae'r gwasanaeth yn hanfodol i nifer o bobl ar hyn o bryd, gan helpu pobl i gael y bwyd sydd ei angen arnyn nhw, gan gynnwys anghenion deietegol penodol a bwyd i anifeiliaid anwes. Bydd y £260 wedi'i ddyfarnu o'r Gronfa yn mynd tuag at aelodaeth FareShare sy'n darparu archeb fwyd wythnosol i'r sefydliad ddosbarthu bwyd i'r rhai mewn angen.

Canolfan Pentre CIO

Mae'r grŵp wedi darparu bagiau ymwybyddiaeth ofalgar i bobl hŷn sy'n fwy agored i niwed a phlant. Mae'n gweithredu o Flaenrhondda i Drewiliam ac yn cefnogi grwpiau yn ardal Cwm Rhondda Fach. Mae'r prosiect yma yn helpu i sicrhau bod pobl yn cadw eu meddyliau'n weithgar, wrth eu hadlonni a'u cadw'n ddiogel. Mae dros 600 o fagiau wedi'u dosbarthu hyd yn hyn, ac mae'r grŵp yn gobeithio dosbarthu rhagor – gan ddefnyddio'r £300 wedi'i dderbyn o Gronfa Gweithgarwch Cymunedol.

Grŵp Cymunedol Rhydfelen

Bwriad y grŵp yw gwella ansawdd bywyd trigolion lleol – yn enwedig yr henoed a phobl sy'n unig. Yn ystod y pandemig, mae aelodau wedi cynnal ystod o weithgareddau i helpu pobl – o siopa i fynd â chŵn am dro, cadw mewn cysylltiad dros y ffôn a darparu pecynnau gweithgareddau. Mae'r gweithgaredd yn mynd law yn llaw â Grŵp Cymorth Gwirfoddolwyr COVID-19 Rhydfelen a Threfforest. Bydd y £300 o'r Gronfa yn cefnogi Pecynnau Mwytho i'r henoed a phobl sy'n unig – gan gynnwys cylchgronau, nwyddau ymolchi, gemau bwrdd, siocledi a llawer yn rhagor.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Rydw i wrth fy modd bod Cronfa Gweithgarwch Cymunedol y Cyngor, a gafodd ei haddasu ym mis Mai mewn ymateb i argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws, bellach yn rhoi cyllid i nifer o grwpiau gwych ledled y Fwrdeistref Sirol. Mae'r grwpiau yma'n gweithio'n galed yn y cymunedau lleol i roi cymorth i'r henoed a phobl sy'n unig.

“Mae'r Gronfa yn ymestyn ymdrechion cydnerthedd sylweddol y Cyngor i gyrraedd y rhai sydd â'r angen mwyaf, ar ôl cefnogi 13,700 o drigolion agored i niwed hyd yn hyn. Yn y cyfamser, mae 6,300 o becynnau gofal wedi'u dosbarthu gan staff gofal cymdeithasol ac mae 635 o Brydau yn y Gymuned yn cael eu dosbarthu i bobl sy'n agored i niwed yn rheolaidd. Mae ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion wedi cael ei hail-lansio i gynghori trigolion ar sut mae modd iddyn nhw helpu ei gilydd mewn ffordd ddiogel ar hyn o bryd.

“Rydyn ni'n eithriadol o ddiolchgar i unigolion a grwpiau cymunedol ledled y Fwrdeistref Sirol sy'n helpu eraill wrth i ni i gyd wynebu'r sefyllfa yma heb ei thebyg gyda'n gilydd. Mae Cronfa Gweithgarwch Cymunedol wedi cymeradwyo 19 o grantiau hyd yn hyn i helpu'r achosion yma. Mae'n wych clywed am y gwaith anhunanol sy'n cael ei gynnal gan yr ymgeiswyr llwyddiannus. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i les pobl sy'n agored i niwed a phobl sy'n unig ar hyn o bryd.”

Mae'r Cyngor wedi derbyn nifer sylweddol o ymholiadau o ran y Gronfa Gweithgarwch Cymunedol, ac mae'n parhau i ddod o hyd i ymgeiswyr llwyddiannus ychwanegol er mwyn helpu cynifer o brosiectau lleol ag sy'n bosibl.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 2nd Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.