Hirwaun Primary School - July 23 2020 - progress-1 COPY

Mae cynnydd gwych wedi'i wneud yn ddiweddar i'r cyfleusterau newydd gwerth £10.2 miliwn yn Ysgol Gynradd Hirwaun. Mae disgwyl y bydd staff a disgyblion yn dychwelyd i adeilad newydd sbon o'r radd flaenaf ar ddechrau tymor yr hydref 2020. Dyma garreg filltir bwysig i'r prosiect, a bydd yn galluogi cam nesaf y gwaith i ddechrau, sef diweddaru'r ochr allan i'r adeilad.

Ym mis Medi 2019, dechreuodd y contractwr Morgan Sindall ar y gwaith i'r safle i ddatblygu Ysgol yr 21ain Ganrif yn lle'r adeiladau presennol ar Stryd Glan-nant. Er gwaethaf heriau'r tywydd eithafol gaeaf diwethaf a phandemig y Coronafeirws yn 2020, mae hi dal yn fwriad gorffen y prosiect erbyn 2021. Mae'r holl waith sydd wedi'i gynnal ers yr argyfwng iechyd ym mis Mawrth wedi cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol. 

Mae strwythur yr adeilad wedi'i gwblhau, sy'n cynnwys system do newydd ac adeiladu wal perimedr (gwaith brics a chladin). Mae'r gwaith o osod ac addurno waliau mewnol bron wedi dod i ben, ac mae gosod elfennau mecanyddol a thrydanol wedi gweld cynnydd da. Mae'r gweithwyr hefyd wedi dechrau gosod ffenestri a drysau mewnol.

Cafodd staff yr ysgol eu croesawu i'r safle gan y Cyngor a Morgan Sindall, a chawson nhw daith o amgylch yr adeilad newydd. Mae'r gymuned ehangach hefyd yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf drwy gylchlythyrau chwarterol.

Mae disgwyl i'r contractwr drosglwyddo'r adeilad i'r Cyngor yn ystod mis Medi 2020, gyda staff a disgyblion Ysgol Gynradd Hirwaun yn symud i'r adeilad newydd yn fuan wedi hynny.

Mae'r datblygiad ehangach yn cynnwys dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd, maes parcio i staff, ardal cynefin ecolegol, caeau chwaraeon glaswellt a lleoedd allanol. Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno yn 2021 ar ôl dymchwel hen adeiladau'r ysgol. Mae modd i'r broses yma ddechrau unwaith i staff a disgyblion symud i'r adeilad newydd.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae'r lluniau diweddaraf o Ysgol Gynradd Hirwaun yn dangos cynnydd yn anhygoel gan ein contractwr, sydd wedi cynnal eu hamserlen er gwaethaf nifer o rwystrau dros y 10 mis diwethaf - gan gynnwys tywydd garw ac argyfwng y Coronafeirws.

"Mae gan y Cyngor hanes o lwyddo wrth ddatblygu cyfleusterau ysgol newydd er budd pobl ifainc ledled y Fwrdeistref Sirol, ers i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gan Lywodraeth Cymru ddechrau. Sicrhawyd cyfraniad o 65% ar gyfer prosiect gwerth £10.2 miliwn Hirwaun, gan ategu ein cyfraniad sylweddol drwy #buddsoddiadRhCT.

"Mae nifer o brosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi'u cyflwyno mewn pryd ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, gyda disgyblion ledled Cwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman yn elwa o ysgolion newydd sbon. Yn 2020, cafodd cynlluniau yn Nhreorci a Glynrhedynog eu cwblhau, a bydd datblygiadau eraill yng Nghwmdâr a Phen-y-waun yn cael eu cyflawni ar draws Cwm Cynon erbyn 2022.

"Mae'r cynnydd cyffrous iawn i Ysgol Gynradd Hirwaun wedi datblygu'n aruthrol, gyda strwythur yr adeilad yn ei le a'r gwaith allanol yn dechrau ym mis Medi. Mae'r cyfleuster newydd sbon yn newid mawr o'r adeiladau presennol, ac rydw i'n edrych ymlaen at weld staff a disgyblion yn symud i amgylchedd ddysgu byddan nhw'n falch iawn ohono."

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r prosiectau ers 2011, ewch i www.rctcbc.gov.uk/ysgolion21ainganrif.
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.