Dog Fouling

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau proses ymgynghoriad cyhoeddus, yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet, ar ba fesurau hoffai trigolion eu gweld ar waith i fynd i'r afael â baw cŵn ar hyd y Fwrdeistref Sirol.

Ym mis Hydref 2017, Cyngor RhCT oedd un o'r Awdurdodau Lleol cyntaf i gyflwyno rheolau llym ynghylch rheoli cŵn, drwy gyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (PSPO). Yn rhan o'r ymgynghoriad arfaethedig, bydd y Cyngor yn gofyn i'r cyhoedd ynghylch eu teimladau am ba mor llwyddiannus y bu'r mesurau llymach yma ac ynghylch eu cadw yn eu lle neu beidio.

Bydd yr Ymgynghoriad yn dechrau ddydd Llun 6 Gorffennaf ac yn para am 4 wythnos, gan ddod i ben ddydd Llun 3 Awst.

Mae modd i drigolion sy’n dymuno cymryd rhan, wneud hynny mewn sawl ffordd a bydd y manylion llawn ar gael ddydd Llun.

  • Bydd cyfle hefyd i ymuno mewn sesiwn ‘galw heibio’ rhithwir (ar-lein) brynhawn Mercher 22 Gorffennaf o 2.00 tan 3.00 ac eto o 7.00pm tan 8.00pm.

Mae'r ymateb gan y cyhoedd i’r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus cyfredol, sydd wedi bod ar waith ers tair blynedd, wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan ac, mewn adroddiad annibynnol gan fenter Cadwch Gymru'n Daclus, mae nifer yr achosion o faeddu gan gŵn ar strydoedd RhCT yn is nac erioed, gyda dim ond 9.6% o strydoedd â baw cŵn wedi'u cofnodi yno. Dyma'r ail dro yn unig ers 2007/08 i faw gan gŵn gael ei ganfod mewn llai na 10% o strydoedd y Fwrdeistref Sirol. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod "ysgarthion anifeiliaid a gwydr wedi gwella o flwyddyn i flwyddyn ers 2016-17”.

Roedd y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus gwreiddiol yn seiliedig ar ddilyn y rheolau canlynol:

  • RHAID i berchnogion cŵn godi baw eu cŵn ar unwaith a chael gwared ar y baw mewn modd addas.
  • RHAID i berchnogion cŵn gario dull addas (e.e. bagiau) er mwyn cael gwared ar y baw ar bob adeg.
  • RHAID i berchnogion cŵn ddilyn cyfarwyddyd Swyddog Awdurdodedig i roi ci ar dennyn.
  • Caiff cŵn eu GWAHARDD o holl ysgolion, mannau chwarae i blant, a chaeau chwaraeon sy wedi'u marcio y mae'r Cyngor yn eu cynnal a'u cadw.
  • RHAID cadw cŵn ar dennyn ar bob adeg ym mynwentydd y mae'r Cyngor yn eu cynnal a'u cadw.

Darllenwch Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus 2017

Fe gyflwynodd y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus hefyd ddirwy uwch o £100. Mae modd i Swyddogion Gorfodi gyflwyno’r ddirwy yn sgîl unrhyw achosion o fethu â chydymffurfio â’r rheolau uchod.

Cafodd gorchymyn arall, sy'n unigryw i Barc Aberdâr, hefyd ei gyflwyno ar 1 Hydref 2017. Mae'r gorchymyn yn ei gwneud yn ofynnol i gŵn gael eu cadw ar dennyn ar bob adeg yn y parc.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: 

“Yn ystod pandemig y Coronafeirws ar hyn o bryd, mae mwy a mwy o drigolion wedi bod yn defnyddio mannau awyr agored er mwyn gwneud ymarfer corff bob dydd ac o bosib mae'n bwysicach nawr nag erioed bod perchnogion cŵn yn dilyn rheolau'r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus cyfredol sydd ar waith i gadw ein strydoedd, caeau a pharciau yn lân.

“Mae’r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus wedi arwain at ostyngiad amlwg mewn baw cŵn ar draws y Fwrdeistref Sirol, ond mae’r Cyngor yn dal i dderbyn ambell o gwyn ynghylch baeddu gan gŵn ar strydoedd a chaeau chwaraeon. Nid yn unig y mae baw gan gŵn yn hyll, ond mae modd iddo arwain at broblemau iechyd sylweddol ar adeg pan mae adnoddau'r GIG eisoes wedi'u hymestyn. Rydyn ni'n gofyn i drigolion feddwl a gweithredu i sicrhau bod yr ardaloedd yma'n parhau i fod yn rhydd o faw cŵn.

“Rwy’n gwybod bod baeddu gan gŵn yn fater allweddol i drigolion a byddwn ni'n eu hannog i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma er mwyn i ni barhau i fynd i’r afael â’r mater gyda’n gilydd trwy adeiladu ar y llwyddiant hyd yma a llunio cynllun ar gyfer y dyfodol.”

Yn ystod y cyfnod heb ei debyg yma, mae carfan ymroddedig Gofal y Strydoedd y Cyngor yn parhau i wneud popeth o fewn eu gallu i gyflawni eu dyletswyddau gorfodi 'arferol'. Rydyn ni'n gofyn i drigolion ein helpu trwy lanhau ar ôl eu cŵn - cofiwch 'yn y bag, yn y bin'! Er gwaethaf yr argyfwng cenedlaethol, bydd y Cyngor yn gweithredu os oes angen. Serch hynny, rydyn ni'n galw ar berchnogion cŵn i ymddwyn yn gyfrifol bob amser.

Mae'r Cyngor hefyd yn derbyn adroddiadau bod perchnogion cŵn yn gadael bagiau baw cŵn wedi'u clymu ar finiau gan nad yw perchnogion eisiau cyffwrdd â'r dolenni biniau gwastraff cŵn, sy'n gwneud i'r bin edrych yn llawn. Mewn achosion felly, gofynnwn yn garedig i chi fynd â'r bagiau baw cŵn adref gyda chi, gan eu gwaredu yn eich bagiau du / bin olwynion gwastraff eich hun - cofiwch olchi'ch dwylo ar ôl gwneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i www.rctcbc.gov.uk/ymgynghoriadbawcwn

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.