Porth Relief Road

Wythnos nesaf bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun pwysig i leihau'r perygl o lifogydd ar yr A4233, Ffordd Liniaru'r Porth. Bydd raid cau'r ffordd yn llawn am bedair wythnos, gyda cherbydau'n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Ynys-hir.

Mae'r gwaith gwerth £170,000, sy'n cael ei ariannu gan Grant Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21, yn cynnwys cynllun ailosod y draeniau er mwyn lleddfu'r perygl o lifogydd ar Ffordd Liniaru'r Porth, mewn cyfnodau o law trwm. Yn ddiweddar, penododd y Cyngor Calibre Contracting yn gontractwr fydd yn gyfrifol am gyflawni'r cynllun yma o welliannau.

Bydd y gwaith yn dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 3 Awst, a bydd yn ofynnol i ran o Ffordd Liniaru'r Porth fod ar gau rhwng Cylchfan Wattstown a chyffordd yr A4233 wrth Heol Ynys-hir a Heol Aberrhondda.

Bydd arwyddion i lwybr amgen ar hyd Heol Ynys-hir yn cael eu dangos yn glir gan y contractwr. Fydd dim mynediad ar gyfer y gwasanaethau brys yn ystod y cyfnod yma.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Yn ystod mis Mehefin 2020, dyrannwyd dros £3 miliwn o gyllid i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru drwy'r Grant Ffyrdd Cydnerth er mwyn ariannu cynlluniau seilwaith draenio priffyrdd mewn 16 o leoliadau sy wedi'u targedu yng Nghwm Rhondda a Chwm Cynon.

“Bwriad y cynllun yw addasu yn ôl effaith y newid yn yr hinsawdd, trwy gynnal gwaith i wella cydnerthedd y rhwydwaith priffyrdd, a hynny er mwyn ymdopi â'r cynnydd yn y glaw. Mae'r gwaith sydd ar ddod yn y Porth yn un o'r cynlluniau lleol cyntaf i gychwyn, gan ddefnyddio cyllid sydd newydd ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru.

"Mae'r gwaith yma'n debygol o achosi ychydig o darfu ac mae rhaid cau Ffordd Liniaru'r Porth er mwyn cyflawni'r cynllun. Hoffwn ddiolch i drigolion lleol a defnyddwyr y ffyrdd ymlaen llaw am eu cydweithrediad, gan fod y Cyngor yn gweithio'n agos iawn gyda'i gontractwr i gwblhau'r gwelliannau yma cyn gynted ag y bo modd."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.