Cyllid o bron i £2 filiwn wedi'i sicrhau i ddatblygu pecyn o brosiectau rheilffordd ledled RhCT

Mae pum prosiect trafnidiaeth ledled Rhondda Cynon Taf wedi sicrhau cyfanswm o dros £1.9 miliwn o gyllid yn rhan o gynllun Metro De Cymru.

Mae'r cynlluniau yng Nglan-bad, Trefforest, Y Porth, ac yng ngogledd Cwm Cynon (rhwng Aberdâr a Hirwaun) a Thaf-elái drwy linell Gogledd-orllewin Caerdydd, i gyd wedi derbyn cyllid ar ôl ceisiadau llwyddiannus gan Awdurdod Trafnidiaeth Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCTRA) drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, a gytunodd i gyflwyno cais i Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar ran CCRTA fel y "prif Awdurdod".

Dyma ragor o wybodaeth am bob cynllun:

Astudiaeth o Barcio a Theithio yng Nglan-bad

Cafodd £50,000 ei ddyfarnu ar gyfer y cynllun yma, a hynny yn dilyn astudiaeth WelTAG Cam 1 yn 2019/2020 i edrych ar y strategaeth Parcio a Theithio yn ardal Trefforest / Nantgarw. Dangosodd yr astudiaeth y byddai cyfleuster Parcio a Theithio yng Nglan-bad yn fuddiol ar gyfer symud pobl oddi ar yr A470, sy'n profi llawer o dagfeydd, a symud pobl o'u ceir i'r rheilffordd. Y cam nesaf yw dewis opsiwn i'w ffafrio ymhlith yr holl opsiynau, adolygu'r galw a llunio achos busnes yn ystod 2020/2021, gyda'r gwaith cyllunio manwl arfaethedig yn dechrau yn 2021/2022. O ganlyniad, mae'n bosibl bydd gorsaf newydd yn cael ei hadeiladu yng Nglan-bad, yn uniongyrchol oddi ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys, yn ogystal â safle Parcio a Theithio ar gyfer y rheilffordd.

Gorsaf Newydd i Drefforest

Cafodd £270,000 o gyllid ei gytuno ar gyfer cwblhau gwaith WelTAG ar yr orsaf newydd yn Nhrefforest. Cafodd yr arian ei ddyfarnu yn 2019/20 o'r Gronfa Drafnidiaeth Leol. Mae Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru wrthi'n cynnal gwaith dylunio Cam C ar gyfer gorsaf newydd i'r de o'r orsaf bresennol, yn agos at swyddfeydd newydd yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Llinell Gogledd-orllewin Caerdydd

Cafodd £565,000 ei ddyfarnu ar gyfer y cynllun yma i alluogi datblygu cynigion y cynllun sylweddol ymhellach, gan adeiladu ar waith a gafodd ei gynnal trwy gyllid 'Metro Plus' yn 2019/20 a arweiniodd at asesiad WelTAG Cam 1.  Byddai'r cynllun yma'n rheilffordd newydd i Rondda Cynon Taf, a byddai'n cynnig opsiynau teithio i breswylwyr sy'n defnyddio ffordd brysur yr A4119.

Estyniad Rheilffordd rhwng Aberdâr a Hirwaun

Cafodd £100,000 ei ddyfarnu er mwyn datblygu'r cynllun yma, sy'n cael ei ddatblygu yn gynllun Cam 2 Metro Plus gyda chyllid gan bartneriaeth rhwng Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru. Yn ystod 2019/2020, sicrhaodd y Cyngor gyllid i gynnal astudiaeth WelTAG 1 ar opsiynau i ymestyn trafnidiaeth gyhoeddus o Orsaf Aberdâr i Hirwaun gan ddefnyddio'r rheilffordd. Mae'r gwaith yma wrthi'n cael ei gwblhau a bydd yn cynnig rhestr fer o opsiynau, a fydd yn cael eu datblygu'n fanylach o dan astudiaeth WelTAG 2 er mwyn datblygu'r opsiwn gorau ac achos busnes gyda dyluniad manwl. Mae'r cynllun yn cynnwys ystyried gorsafoedd newydd yn Nhrecynon, Hirwaun ac ar safle datblygu strategol y Tŵr.

Hwb Trafnidiaeth y Porth

Mae £950,000 o arian partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Bargen Dinas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi'i ddyfarnu ar gyfer prosiect Cam 1 Metro +, a fydd yn darparu cyfnewidfa newydd rhwng gwasanaethau bysiau a rheilffyrdd yn Y Porth, a chreu canolfan newydd i fysiau. Bydd y cynllun ehangach yn cynnwys cam pellach o ddarpariaeth Parcio a Theithio, ynghyd â gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio i'r orsaf, pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar gyfer tacsis, ceir preifat ac, o bosibl, ar gyfer bysiau. Mae gwaith dylunio manwl ar adeilad y gyfnewidfa ar waith ar hyn o bryd, ynghyd â dilyniant y trefniadau ar gyfer mynediad i fysiau, gan gynnwys 7 bae ac ardal aros. Mae hen fanc Barclays ac adeiladau hen Ganolfan Oriau Dydd Alec Jones yn cael eu dymchwel a'u clirio, a bydd y gwaith dymchwel yn cychwyn ar hen adeilad y feddygfa yn fuan.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Rwy’n falch o weld bod pum cynllun trafnidiaeth ar draws Rhondda Cynon Taf wedi derbyn cyllid trwy Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru. 

“Bydd y cyllid yma'n caniatáu i ni ddatblygu nifer o gynlluniau hynod bwysig ledled y Sir, a fydd yn cael effaith gadarnhaol iawn ar y drafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael i'n trigolion.  Mae'r estyniad i'r rheilffordd rhwng Aberdâr a Hirwaun yn gynllun rydw i wedi'i drafod o'r blaen ac rwy'n siŵr y bydd y newyddion yma'n cael ei groesawu gan drigolion ardal Cwm Cynon.

“Mae estyniad llinell Gogledd-orllewin Caerdydd i ardal Llantrisant wedi bod yn ddyhead i lawer yn Nhaf-elái ers amser maith, a chan weithio gyda chynrychiolwyr etholedig eraill o Gyngor Dinas Caerdydd a’r Senedd, rwy’n falch o weld cyllid yn cael ei ddyrannu i barhau gyda'r gwaith o wella'r cysylltiad hanfodol yma rhwng cymunedau canol Cwm Taf a Chaerdydd.

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld cynnydd pellach ar bob un o'r cynlluniau dros y misoedd nesaf wrth i raglen Metro De Cymru barhau i ddatblygu."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.