playground generic 2

Cyhoeddi buddsoddiad pellach wrth i Fannau Chwarae RhCT Ailagor

Mae'r Cyngor am fuddsoddi £550,000 mewn mannau chwarae ledled Rhondda Cynon Taf yn ystod 2020/21.

Mae'r buddsoddiad yma'n rhan o Raglen Gyfalaf ehangach y Cyngor, gwerth miliynau o bunnoedd, gyda nifer o feysydd allweddol ledled y Fwrdeistref Sirol yn elwa ohoni. Mae'r rhain yn cynnwys addysg a'r priffyrdd ymhlith eraill.

Yn dilyn cyhoeddi canllawiau Llywodraeth Cymru, mae holl fannau chwarae'r Cyngor wedi ailagor yn Rhondda Cynon Taf, ac eithrio Parc Gwledig Cwm Dâr (y brif fan chwarae a'r man chwarae i fabanod ger y parc) a man chwarae Coed Dowlais, Pentre'r Eglwys a Llwyn Pasteur, Pentre'r Eglwys. Mae'r pedwar parc yma ymhlith y 15 cyfleuster fydd yn elwa o adnewyddiad llawn neu rannol yn ystod y misoedd nesaf. Mae'n bosibl bod rhai mannau chwarae sydd dan berchnogaeth cynghorau cymunedol neu sefydliadau eraill heb ailagor eto - cysylltwch â nhw am ragor o wybodaeth.

Mae'r Cyngor yn berchen ar dros 200 o fannau chwarae, ac yn gyfrifol am gynnal a chadw'r cyfleusterau yma sy'n adnodd hollbwysig i rai teuluoedd. Mae achosion o fandaliaeth dros y blynyddoedd diwethaf wedi achosi difrod costus ar y safleoedd yma. Roedd hyn yn arwain at orfod cau'r mannau chwarae, dros dro fel arfer, ond yn barhaol ar adegau.

Yn anffodus, bu difrod sylweddol i fan Chwarae'r Lido ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, deuddydd yn unig ar ôl iddo ailagor. Doedd dim modd defnyddio ffrâm y twr gan fod rhywun wedi cynnau tân bwriadol yn y man chwarae. Bydd unrhyw ddifrod arall i safleoedd y Fwrdeistref Sirol yn arwain at orfod cau'r mannau chwarae unwaith eto - byddai hyn yn siom enfawr i nifer o bobl. Byddwch yn synhwyrol ac yn ystyrlon wrth ddefnyddio'r cyfleusterau yma, gan fod ymddygiad anghyfrifol nifer fach o bobl yn effeithio ar nifer fawr o bobl.

Rydyn ni'n awyddus i atgoffa pobl sy'n defnyddio'r man chwarae i olchi'u dwylo'n aml neu i ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl defnyddio'r offer, i gadw pellter cymdeithasol ar bob adeg, ac i ystyried crwydro gweddill y parc os oes gormod o bobl yn defnyddio'r man chwarae, gan ddychwelyd pan fydd yn dawelach.

Mae'r toiledau a'r cyfleusterau bwyd bellach ar agor ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd a Pharc Aberdâr.

Meddai'rCynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Rydw i'n falch i gadarnhau bod pymtheg o fannau chwarae RhCT am elwa o fuddsoddiad gwerth £550,000 yn ystod y flwyddyn ariannol yma, gan ddod â chyfanswm y cyllid wedi'i ddyrannu i £4.3 miliwn ers 2015.

"Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad cadarn i barhau i fuddsoddi yn ein mannau chwarae awyr agored er gwaethaf y pandemig. Mae'r gyfres ddiweddaraf o fuddsoddiadau yn rhan o chweched flwyddyn ein rhaglen o fuddsoddiadau, sy'n golygu y bydd modd i ragor o blant a'u teuluoedd fanteisio ar y cyfleusterau chwarae o safon uchel.

"Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, bydd dros 1 o'n mannau chwarae ar hyd a lled RhCT wedi elwa o fuddsoddiad y Cyngor. Rydw i'n edrych ymlaen at weld y rhaglen yn gwneud cynnydd trwy gydol y flwyddyn gan roi cyfleoedd i ragor o blant i elwa o weithgareddau chwarae iachus yn yr awyr agored, sy'n bwysicach nag erioed erbyn hyn."

I gael rhagor o wybodaeth am barciau a mannau chwarae yn Rhondda Cynon Taf ewch i: https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Tourism/Thingstodo/Parks/Parks.aspx neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.