lido and bridge

Mae'r Cyngor wedi darparu'r diweddaraf ar gynnydd y gwaith atgyweirio parhaus i Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, a Phont Parc Ynysangharad yn dilyn y difrod gan storm Dennis – gyda'r ddau gynllun ar y trywydd iawn i allu ailagor yn 2021.

Yn ystod mis Chwefror 2020, roedd llifogydd difrifol yn Rhondda Cynon Taf, a effeithiodd yn wael ar gartrefi pobl, busnesau lleol yn ogystal â seilwaith cyhoeddus. Tref Pontypridd oedd un o'r llefydd gafodd ei heffeithio fwyaf yn sgil y tywydd gwael.

Cafodd Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, ei ddifrodi'n helaeth, ac roedd rhaid cael gwared ar 1,000 o dunelli o rwbel a dŵr. Roedd yr ystafell offer dan ddŵr ac roedd rhaid ei hadnewyddu'n llwyr, a'r gobaith yw y bydd y gwaith yma wedi ei gwblhau erbyn canol gaeaf 2020/21. Mae gwaith atgyweirio i'r caffi yn parhau hefyd.

Y gobaith yw bydd y cyfleuster cyfan yn gwbl weithredol erbyn mis Chwefror/Mawrth 2021, gyda chychod padlo a theganau gwynt newydd. Roedd rhaid prynu rhai newydd ar ôl i bob un ohonyn nhw gael eu difrodi yn sgil y storm. Serch hynny, mae'r maes chwarae i blant (Chwarae'r Lido) a'r toiledau cyhoeddus cyfagos wedi agor yn ddiweddar i'r cyhoedd ac wedi eu hadnewyddu'n llawn.

Roedd difrod strwythurol i Bont Parc Ynysangharad ac mae'n parhau i fod ar gau er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd. Mae malurion oedd wedi'u cronni wrth y bont wedi'u gwaredu, ac mae'r Cyngor wedi cyflogi ymgynghorwyr allanol a chontractwyr arbenigol sydd wedi cynnal nifer o arolygon. Mae'r Cyngor hefyd wedi cyflogi ymgynghorwyr allanol a chontractwyr arbenigol sydd wedi cynnal nifer o arolygon ac archwiliadau o'r strwythur.

Y cynnig presennol yw atgyweirio'r bont yn hytrach na chodi pont newydd yn ei lle. Bydd y gwaith yma'n cael ei gyflawni drwy godi craen yn y Parc i dynnu'r bont a'i chydrannau oddi yno, er mwyn atgyweirio'r bont ar y safle. Byddwn ni'n defnyddio tir cyfagos i Lido Ponty i wneud hynny. Unwaith y bydd y gwaith atgyweirio wedi'i gwblhau, bydd y bont yn cael ei chodi a'i gosod yn ei lle.

O dan y cynnig yma, byddai gwaith yn dechrau ar y safle yn ystod hydref 2020, ac rydyn ni'n rhagweld y bydd yr atgyweiriadau'n cael eu cwblhau yn ystod tymor y gaeaf 2020/21.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae'r Cyngor wedi nodi'n glir ei ymrwymiad i sicrhau bod cyllid ar gael i wneud gwelliannau yn sgil y difrod gafodd ei achosi gan Storm Dennis. Mae'r newyddion yma ar gynnydd y gwaith wedi cadarnhau y bydd y prosiect atgyweirio yn Lido Ponty yn cael ei gwblhau erbyn gwanwyn y flwyddyn nesaf, a'r gobaith yw y bydd gwaith atgyweirio Pont Parc Ynysangharad yn cael ei gwblhau yn ystod misoedd y gaeaf.

"Mae Lido Ponty yn atyniad poblogaidd iawn i ymwelwyr, nid yn unig i Bontypridd ond hefyd i'r rhanbarth ehangach. Mae'n drist meddwl yr adeg yma o'r flwyddyn ac mewn amgylchiadau arferol, y byddai'r cyfleuster yn croesawu teuluoedd yn ystod wythnosau cyntaf gwyliau'r haf. Serch hynny, rwy'n falch bod modd i mi gyhoeddi bod yr atgyweiriadau ar y trywydd cywir i gael eu cwblhau ar gyfer gwyliau'r Pasg yn 2021 – yn dibynnu, wrth gwrs, ar sefyllfa'r Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwnnw.

"Roedd yna hefyd rywfaint o newyddion da i'r Parc yn ddiweddar, wrth i'r ardal chwarae i blant ger Lido Ponty, sydd wedi'i hadnewyddu'n ddiweddar, ailagor ar 20 Gorffennaf, gan ddilyn y canllawiau diweddaraf o ran y Coronafeirws, sydd wedi galluogi meysydd chwarae i ailagor ar draws y Fwrdeistref Sirol. Agorodd y toiledau cyhoeddus gerllaw, a oedd wedi'u adnewyddu, hefyd ar yr un diwrnod.

"Mae Pont Parc Ynysangharad yn ased pwysig iawn sy'n cysylltu canol y dref â'r Parc. Bydd y Cyngor yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion lleol am y ddau brosiect dros y misoedd nesaf, wrth i ni weithio'n galed iawn i ymdrin â'r difrod helaeth gafodd ei achosi gan y tywydd ofnadwy yn gynharach eleni."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.