82475951_1781225488676643_4428971439571337216_n

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn trafod cynigion i ysgogi'r economi leol, drwy fuddsoddiad wedi'i dargedu mewn seilwaith a chefnogi busnesau. Mae Arweinydd y Cyngor, Andrew Morgan, wedi gofyn i Swyddogion ddatblygu opsiynau amrywiol fydd yn cefnogi'r economi leol yn dilyn effaith pandemig y Coronafeirws.

Dywedodd Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: "Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r Cyngor wedi cyflwyno lefelau heb eu tebyg o fuddsoddiad cyfalaf, sy'n ei dro wedi arwain at greu swyddi, cyfleoedd busnes a gwell seilwaith lleol a gwasanaethau gwell i drigolion; wrth gwt cynnydd cadarnhaol o'r fath, y peth olaf mae'r Cyngor eisiau ei weld yw'r cynnydd a'r momentwm yma o ran buddsoddi yn dod i ben o ganlyniad i'r amgylchiadau sydd wedi'u hachosi gan y pandemig.

"Rwy'n credu'n gryf y dylem ddefnyddio'r un agwedd eto, i gyfyngu effaith y dirywiad economaidd yn lleol ac i sicrhau ein bod ni'n parhau i ddarparu'r cyfleoedd rydyn ni wedi'u cynnwys hyd yma a datblygu'r cyfleoedd yma.

"Dyma pam rydw i wedi gofyn i Swyddogion y Cyngor i edrych ar opsiynau ar gyfer yr haf er mwyn parhau i fuddsoddi mewn seilwaith a chefnogi ein heconomi leol, er mwyn i'r Cyngor fod mewn lle da i ymateb i'r heriau economaidd sydd o'n blaenau ac unrhyw gyfleoedd neu becynnau ysgogi pellach a gaiff eu creu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cydnerthedd economaidd yng Nghymru.

"Nid yn unig y bydd y buddsoddiad yma'n parhau i wella'r gwasanaethau i drigolion a sicrhau bod y seilwaith rydyn ni'n ddibynnol arni yn addas ar gyfer y dyfodol, ond fe fydd hefyd yn creu gwaith yn lleol ac yn cefnogi busnesau lleol. Bydd ein ffordd o fynd ati hefyd yn ystyried sut byddai modd i ni gynnig cymorth pellach ac wedi'i dargedi i'n busnesau lleol drwy'r cyfnod yma.

"Rydw i'n gobeithio sicrhau y bydd ein ffordd o ddelio â hyn hefyd yn creu cyfleoedd i greu swyddi newydd a buddsoddi'n fewnol ac allanol yn Rhondda Cynon Taf, o bosibl drwy ffyrdd tebyg i'r hyn mabwysiadwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, drwy ailddatblygu Cwm Taf gynt (sef Llys Cadwyn erbyn hyn) neu drwy greu gofod i fusnesau, fel sydd ar y gweill yng Nghoed-elái a Thresalem yn Aberdâr.

"Drwy barhau i roi'r dull rhagweithiol yma ar waith, credaf fod modd i ni barhau i ysgogi ein heconomi leol i ddiogelu trigolion a busnesau a'u cefnogi nhw.

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gofyn am opsiynau i greu pecyn ysgogi economaidd ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, i'w drafod gan y Cabinet cyn gynted ag sy'n bosibl, a'i gynnig ger bron y cyfarfod llawn o'r Cyngor ym mis Medi/Hydref.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.