Lily-woolrich-

Mae staff ymroddedig y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen allweddol i drigolion Rhondda Cynon Taf drwy gydol y cyfnod anodd a heb ei debyg sydd ohoni.

Mae miloedd o weithwyr rheng flaen wedi darparu cymorth ychwanegol hanfodol i deuluoedd ac wedi sicrhau gwasanaethau hanfodol i nifer o aelwydydd ledled y Fwrdeistref Sirol yn ystod argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws.

Mae Lily Woolrich ymhlith y rhai sydd wedi parhau i weithio a chynnig gwasanaeth i bobl. Mae hi'n un o Uwch Ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol y Cyngor, gyda llwyth achosion prysur, ac mae hi'n gweithio'n galed i oresgyn yr heriau sy'n codi yn sgil Covid-19.

Mae Lily'n gweithio'n agos gyda nifer o deuluoedd yn ddyddiol, gan gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru a'r Cyngor bob amser. Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae gwaith Lily'n gofyn am elfen o greadigrwydd a sylw arbennig i fanylion er mwyn sicrhau bod modd iddi weithio mewn ffordd ddiogel sy'n diogelu defnyddwyr y gwasanaeth a hi ei hun.

Dywedodd Lily, sy'n gweithio yn Uwchadran Meisgyn Rhondda Cynon Taf: "Mae hi wedi bod yn gyfnod rhyfeddol i ni i gyd dros y misoedd diwethaf, ac mae pob un ohonon ni wedi wynebu heriau personol yn ystod hyn.

"Serch hyn i gyd, mae gyda ni deuluoedd sy'n dal i fod angen ein help a'n cymorth – nawr yn fwy nag erioed. Cyn gwneud unrhyw ymweliadau, rydw i'n asesu risg pob sefyllfa, gan wneud galwad ffôn am sgwrs cyn i fi adael fy nghartref i weld a chadarnhau bod gan neb yn y cartref rydw i ar fin ymweld ag e symptomau neu arwyddion COVID-19.

"Rydw i hefyd yn trefnu gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar bob adeg, sy'n cynnwys gwisgo menig a defnyddio hylif diheintio dwylo. Mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn ddiogel ar bob achlysur.

"Er gwaethaf yr holl anawsterau sy'n gysylltiedig â pharhau i wneud ymweliadau yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, rydyn ni wedi addasu i ddelio â sefyllfaoedd newydd a ffordd newydd o fyw. Mae pob un ohonon ni'n gweithio gyda'n gilydd mewn ffyrdd arloesol i oresgyn yr holl heriau a pharhau i gynnig y gwasanaeth."

Yn ogystal ag ymweld â phobl yn eu cartrefi, gan wneud hynny allan yn yr ardd a'r awyr agored os yw'n bosibl, mae hefyd raid i Lily gofnodi ei sesiynau a'u prosesu bob wythnos yn rhan o'i gwaith cymorth.

Mae hi hefyd wedi helpu un rhiant i dderbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf sylfaenol er gwaethaf anawsterau cyfnod y cyfyngiadau symud. Fe lwyddodd i wneud hyn drwy drefnu i hyfforddwr cymorth cyntaf cymwys ddarparu sesiwn gan gadw pellter cymdeithasol yn ddiogel yn yr ardd. Er mwyn trefnu hyn, bu rhaid gwneud gwiriadau manwl yn gyntaf i sicrhau bod pob un o'r cyfranogwyr yn iach a sicrhau nad oedd ganddyn nhw symptomau.

Mae miloedd o weithwyr rheng flaen Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi parhau i ddarparu gofal a chymorth hanfodol i nifer o bobl drwy gydol argyfwng cenedlaethol COVID-19.

Yn anterth y pandemig, symudodd rhai aelodau o staff allan o'u cartrefi, lle'r oedd angen gwarchod aelodau o'r teulu, er mwyn sicrhau bod modd iddyn nhw barhau i gynnig gwasanaethau hanfodol yn y gymuned, megis gofal cymdeithasol, prydau cymunedol, canolfannau addysg a chasglu gwastraff ac ailgylchu trigolion.

Mae llawer o staff wedi cael eu hadleoli o wasanaethau eraill i gynorthwyo lle bo hynny'n bosibl i sicrhau bod y Cyngor wedi gallu parhau i gynnal gwasanaethau hanfodol.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg: "Mae'r cyfnod heb ei debyg yma wedi galw am ysbryd cymunedol, ac yma yn Rhondda Cynon Taf, mae ein staff a'n gwirfoddolwyr yn parhau i weithio gyda sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol i gynnig help a chymorth ychwanegol i'r rhai sydd eu hangen.

"Hoffwn ddiolch i'r holl bobl yma am bob dim maen nhw wedi'i wneud ac yn parhau i wneud yn ystod y cyfnod heriol yma. Rydyn ni wedi derbyn adborth gwych wrth ein trigolion, sy'n ddiolchgar am yr holl gymorth maen nhw wedi'i dderbyn dros y misoedd diwethaf.

"Mae'n bywydau ni i gyd wedi'i effeithio mewn rhyw ffordd ac mae nifer o bobl wedi colli anwyliaid. Rydw i'n cydymdeimlo gyda phob un o'r trigolion hynny. Bydd y Cyngor yn parhau i'ch cefnogi yn ystod yr argyfwng cenedlaethol yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.